Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-2SERIWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej i kulturowej na świecie/w Europie. Studenci zapoznają się z ofertą edukacyjnych programów europejskich.

Zajęcia ułatwiają rozwijanie posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, uwrażliwienie na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji pozytywnie wpływają na akceptację przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej. W trakcie pracy nad materiałami dydaktycznymi proponującymi aktywności rozwijające kompetencję różnojęzyczną i wielokulturową u uczniów, przyszli nauczyciele nabywają umiejętności w zakresie organizowania edukacji w tej dziedzinie na lekcjach języka obcego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą zdobywać wiedzę, ćwiczyć umiejętności i przeprowadzać refleksję nad swoją biografią językową oraz nad sposobami poszerzania kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej swojej i swoich przyszłych uczniów.

W ramach zajęć będą omawiane następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Prezentacja studentów. Uzasadnienie konieczności edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej

2. Autobiografia językowa

3. Różnorodność językowa na świecie/w Europie

4. Geneza edukacji różnojęzycznej - podstawowe dokumenty i akcje instytucji europejskich w dziedzinie różnojęzyczności. Główne idee dokumentów europejskich w dziedzinie podejść pluralistycznych do języków i kultur.. Przydatność znajomości tych dokumentów w pracy nauczyciela

5. Podstawowe założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i projektów uzupełniających ten dokument w zakresie podejść pluralistycznych (FREPA: Opis Pluralistycznych Podejść do Języków i Kultur),

6. Pojęcie różnojęzyczności według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – definicja i charakterystyka kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej. Korzyści wynikające z kształtowania tej kompetencji

7. Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne niezbędne do rozwijania kompetencji pluralistycznych w zakresie języków i kultur, wyznaczniki kompetencji

różnojęzycznej i międzykulturowej w zakresie wiedzy (K), postaw (A) i umiejętności (S). Zasoby różnojęzyczne: prasa w różnych językach, publikacje dwujęzyczne. Zapoznanie się z sylwetkami słynnych poliglotów i znanych tłumaczy polskiej literatury na różne języki obce

8. Polityka językowa Unii Europejskiej i Rady Europy. Prezentacja polityki językowej i najważniejszych aspektów kulturowych w wybranych krajach

9. Materiały do kształtowania kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej opracowane w ramach projektów europejskich. Projekty realizowane na zajęciach przez studentów poprzednich lat – prezentacja, analiza

10. Działalność Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML). Prezentacja publikacji ECML

11. Europejskie programy edukacyjne - program unijny Erasmus+, prezentacja wybranych projektów edukacyjnych Komisji Europejskiej

12. Edukacja międzykulturowa, materiały przydatne w jej rozwijaniu

13. Prezentacja pracy zaliczeniowej

14. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Literatura:

Przedstawione poniżej pozycje bibliograficzne i dokumenty są prezentowane na zajęciach. Zadaniem studenta jest zapoznanie się z tymi materiałami w czasie zajęć (a w razie nieobecności na zajęciach - w bibliotece, lub poprzez konsultację wersji elektronicznej i podanych stron internetowych).

Wymagane jest przeczytanie podanych w bibliografii artykułów i zapoznanie się z wybranymi stronami internetowymi

Candelier M. Schröder-Sura, A. “Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych w klasie szkolnej”, w: Języki Obce w Szkole, 2012/04

http://jows.pl/node/322

„Jak uczyć się języków obcych” publikacja UE, 2010

http://bookshop.europa.eu/pl/jak-uczy-si-j-zyk-w-obcych-pbNC7809568/

Olszewska A., Zawadzka, A., „Przespaceruj się w moich butach – o spotkaniach międzykulturowych” Instytut Spraw Publicznych, 2009

http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/379/znajdz

Dodatkowe materiały do konsultacji:

„Autobiografia Spotkań Międzykulturowych” (wersja polska)

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_pl/AIE_autobiography_pl.pdf

Autobiography of Intercultural Encounters (AIE)

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_en.asp

Candelier M. (dir.) (2003): Janua Linguarum - The Gateway to languages. The introduction of language awareness into the curriculum: Awakening to languages, ECML, Graz.

http://www.ecml.at/doccentre/abstract.asp?r=58&l=e

Guide for the development of language education policies in Europe, (2007), Language Policy Division, Council of Europe, Strasbourg, www.coe.int/lang

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Guide_Main_Beacco2007_EN.doc

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), (2003), CODN,

Komorowska H. „Europejski system opisu kształcenia językowego” w pracy nauczyciela, Języki Obce w Szkole, nr 6, CODN, Warszawa, str. 76-79

http://codn.codn.edu.pl/portfolio/doc/2003_06_74_80.pdf

Murkowska A, Zielińska J. (2003): Różnojęzyczność i wielokulturowość w kształceniu nauczycieli języków obcych, Języki Obce w Szkole nr 6 „My w Europie”, CODN Warszawa, str. 107-111.

Newby D. (dir.), Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych, (2007), CODN, Warszawa.

http://www.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf

Zielińska J., Woynarowska-Sołdan M. (2009): Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej. Doświadczenia z realizacji projektu Ja-Ling in "Europejski Wymiar Edukacji - program Comenius w Polsce", FRSE, 2012

http://issuu.com/frse/docs/europejski_wymiar_edukacji_internet_1_3_/1

Europejskie Portfolio Językowe

Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) w wersji elektronicznej dostępne na stronie ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1600&Itemid=1571

Głowacka B. (2005): Czego Janek się nauczy … Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów od 10 do 15 lat, Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci od 6 do10 lat (2006), Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów od 10 do 15 lat (2004), Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Europejskie Portfolio Językowe dla dorosłych (2005), Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, (2005). CODN, Warszawa.

Moje pierwsze europejskie portfolio językowe, dla dzieci od 3 do 6 lat: (2007), CODN, Warszawa.

Pamuła M., Rzyska J., Dobkowska M., (2007), Moje pierwsze europejskie portfolio językowe, dla dzieci od 3 do 6 lat - Poradnik dla rodziców i nauczycieli Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Newby D. (dir.), Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych, (2007), Wydawnictwo CODN, Warszawa.

http://www.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf (wersja angielska

Publikacje Komisji Europejskiej

Po europejsku. Języki w Unii Europejskiej (2008)

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/74/index_pl.htm

Wersja angielska:

Speaking for Europe, Languages in the European Union, (2008),

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/74/index_en.htm

Wielojęzyczność, atut dla Europy I wspólne zobowiązanie

http://ec.europa.eu/languages/documents/2008_0566_pl.pdf

Wersja angielska

Multilingualism, an asset for Europe and a shared commitment

http://ec.europa.eu/languages/pdf/comm2008_en.pdf

Zbawienne wyzwanie. W jaki sposób wielość języków mogłaby skonsolidować Europę

http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/maalouf/report_pl.pdf

Wersja angielska

A Rewerding Challenge. How the multiplicity of languages could strengthen Europe

http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/maalouf/report_en.pdf

Publikacje Rady Europy

White Paper on Intercultural Dialogue

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf

Publikacje ECML/CELV (Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy)

http://www.ecml.at/

Materiały dydaktyczne:

Zeszyty ćwiczeń dla uczniów i przewodniki dla nauczyciela do rozwijania kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej): publikacje sponsorowane przez Ja-Ling COMENIUS 95040-CP-1-2001-DE-COMENIUS-C21)

Zielińska J., Woynarowska-Sołdan M, Lutyńska K. (2004): Zwierzęta mówią.

Zielińska J., Woynarowska- Sołdan M., Trawińska M. (2004): Piosenka pt. „Panie Janie” w różnych językach.

Zielińska J., Woynarowska-Sołdan M., Wojciechowska K. (2004): Międzynarodowa klasa.

Zielińska J., Pilichowska E, Woynarowska-Sołdan M. (2004): Jak się nie bać wielojęzycznego wilka.

Gwiazdecka E., Zielińska J., (2011): Baśniowy świat języków, Fundacja Aspekty

Efekty uczenia się:

K_W05 ma podstawową wiedzę o na temat oferty edukacyjnej instytucji europejskich promujących nauczanie, uczenie się języków oraz edukację dla wielojęzyczności i wielokulturowości H1P_W07

K_W21 ma elementarną wiedzę na temat pedagogiki projektu H1A_W04

K_W25 ma podstawową wiedzę o możliwościach percepcji uczniów określonej grupy docelowej w zakresie edukacji językowej oraz na temat narzędzi samooceny w zakresie kompetencji różnojęzycznej promowanych przez instytucje europejskie H1P_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w celu przygotowania projektu związanego z edukacją różnojęzyczną i wielokulturową H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z edukacją językową i międzykulturową, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) H1P_U02

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z edukacją językową i międzykulturową H1P_U03

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wprowadzaniem do programu nauczania języków obcych elementów różnojęzycznych i wielokulturowych H1P_U04

K_U12 posiada umiejętność przygotowania prezentacji zrealizowanego projektu edukacyjnego H1P_U13

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem H1A_U05

K_U25 potrafi dokonać analizy własnych działań w pracy projektowej i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu S1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej zarówno u siebie jak i u przyszłych uczniów H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K04 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań w celu przygotowania wartościowego i spójnego projektu wprowadzającego elementy różnojęzyczne i wielokulturowe do środowiska szkolnego i pozaszkolnego H1P_K03

K_K07 ma świadomość zakresu swojej kompetencji różnojęzycznej, rozumie potrzebę ciągłego jej rozwijania, dokonuje samooceny w tej dziedzinie i doskonali swoje umiejętności językowe, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie H1A K01

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym związanych z edukacją w zakresie języków i kultur S1A_K07

K_K12 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach edukacyjnych realizujących zadania mające na celu promowanie i upowszechnianie wielojęzyczności i wielokulturowości S1A K02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

• obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione i dwie usprawiedliwione)

• przygotowanie do zajęć: znajomość zalecanych pozycji bibliograficznych (broszur, artykułów i stron internetowych), przygotowanie wymaganych prezentacji, dokumentacja z zajęć (portfolio)

• aktywność (uczestnictwo w dyskusji i w refleksji),

• prezentacje związane z tematyką zajęć

Kryteria oceny zajęć:

Ocenie podlegają:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, terminowość wykonywania zadań- 10% oceny końcowej

- prezentacje śródsemestralne, kontrole bieżące, prace domowe – 40 % oceny końcowej

- Portfolio (prezentacja cało semestralnej pracy indywidualnej)- 50%

Kryteria oceny Portfolia:

- terminowość wykonania zadania

- zgodność z instrukcją

- kompletność

- jakość wstępu i podsumowania

- wnikliwość i jakość komentarzy do zadań

- estetyka

- jakość dodatkowych materiałów zamieszczonych w części opcjonalnej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z pracy podsumowującej zajęcia: z Portfolio.

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w konwersatorium (kontaktowych),

– 30 godzin pracy własnej (przygotowanie pracy zaliczeniowej, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach i aktywny w nich udział = 1 ECTS

- przygotowanie obowiązkowych prezentacji, przygotowanie projektu końcowego = 1 ECTS

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.