Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-2SFO Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Fonetyka 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego obejmujący trzy kolejne semestry.

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Pełny opis:

Celem kursu jest rozbudzenie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy, a także w osiągnięciu oczekiwanej od nauczyciela języka angielskiego płynności i poprawności wymowy (w odniesieniu do wybranego za wzór/model akcentu); wprowadzenie studentów w podstawowy opisu fonetycznego języka angielskiego oraz zagadnień fonologicznych.

Program zajęć (opis i trening) obejmuje zagadnienia artykulacji spółgłosek i samogłosek; wybrane zjawiska alofoniczne; fonetykę międzywyrazową; asymilacje oraz elizje; słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych; przycisk wyrazowy, rytm oraz intonację; porównanie angielskiego i amerykańskiego standardu wymowy (SES oraz GA); wybrane zagadnienia z fonetyki języka polskiego; transkrypcję fonetyczną (fonemiczną, alofoniczną).

Literatura:

Allen, W.S., Living English Speech, Longmans, London, 1959.

Arnold, G. F. &. Gimson, A. C., English pronunciation practice. London University Press,

London, 1968.

Brazil, D., Pronunciation for advanced learners of English, CUP, Cambridge, 1994.

Cruttenden, A., Gimson's pronunciation of English, Edward Arnold, London, 1994.

Crystal, D., A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, Oxford, 1996.

Hawkins, P., Introducing phonology, Routledge, London, 1992.

Knowles, G. O., Patterns of spoken English, Longman, London, 1984.

Reszkiewicz, A., Correct your English pronunciation, PWN, Warszawa, 1981.

Roach, P., English phonetics and phonology, (2nd ed), CUP, Cambridge, 1991.

Roach, P., Introducing phonetics, Penguin, London, 1992.

Sobkowiak, W., English phonetics for Poles, Bene Nati, Poznań, 1996.

Underhill, A., Sound foundations, Heinemann, Oxford, 1994.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego, takich jak m.in. głoska, para minimalna, sylaba, dyftong, asymilacja, słaba forma itp., zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym (P6S_WG Zakres i głębia).

K_W02 absolwent zna i rozumie prawidła wymowy angielskiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie; na klarowną komunikację, a także na praktyczne wykorzystanie w nauczaniu języka angielskiego; zna rodzaje i źródła błędów językowych w obszarze wymowy, z uwzględnieniem podobieństw i różnic w sferze fonetyki i fonologii pomiędzy językiem angielskim i polskim, których znajomość umożliwia eliminowanie błędów wynikających z interferencji.

K_W03 absolwent zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu fonetyki i fonologii angielskiej w języku angielskim i polskim.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U23 absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie poprawności wymowy języka angielskiego na poziomie C1 ESOKJ (P6_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym).

K_U26 absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z doskonaleniem i rozwijaniem własnej poprawności językowej w obszarze wymowy korzystając ze słowników wymowy angielskiej, a także innych źródeł, w tym nowoczesnych technologii (ICT); potrafi te umiejętności zastosować w nauczaniu języków obcych. (P6_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie (P6S_KK Oceny / krytyczne podejście).

K_K02 absolwent jest gotów do refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia (P6S_KK Oceny / krytyczne podejście).

K_K06 absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując różne role (P6S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu).

K_K09 absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form (P6S_KR rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu).

Metody i kryteria oceniania:

W ujęciu procentowym, udział poszczególnych składników w ocenie końcowej przedstawia się następująco:

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne z transkrypcji fonetycznej — 30%

- śródsemestralne ustne zaliczenia poszczególnych aspektów wymowy, np. Typy samogłosek, formy słabe, etc. – 50%

- przygotowanie na zajecia na podstawie zadań na platformie e-learningowej — 10%

- kontrola obecności — 10%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.