Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-2ZERIWO
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie wiedzy na temat instytucji promujących taką edukację i zapoznanie z ofertą edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia ułatwiają rozwijanie posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, uwrażliwienie na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji akceptację przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej. W trakcie pracy nad materiałami dydaktycznymi proponującymi aktywności rozwijające kompetencję różnojęzyczną i wielokulturową u uczniów, przyszli nauczyciele nabywają podstawowe umiejętności w zakresie edukowania uczniów w tej dziedzinie poprzez analizę materiałów i dydaktycznych i projektów edukacyjnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą zdobywać wiedzę, ćwiczyć umiejętności i przeprowadzać refleksję nad swoją biografią językową oraz nad sposobami poszerzania kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej swojej i swoich przyszłych uczniów.

W ramach zajęć będą omawiane następujące tematy:

1.Wprowadzenie do tematyki zajęć. Prezentacja studentów pod kątem ich biografii językowej. Uzasadnienie konieczności edukacji różnojęzycznej

2.Różnorodność językowa na świecie/w Europie

3.Definicja polityki językowej. Polityka językowa Unii Europejskiej i Rady Europy.

4.Konwencje Rady Europy chroniące języki mniejszości: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych

5.Geneza edukacji różnojęzycznej - podstawowe dokumenty i akcje instytucji europejskich w dziedzinie różnojęzyczności. Główne idee dokumentów europejskich w dziedzinie podejść pluralistycznych do języków i kultur. Przydatność znajomości tych dokumentów w pracy nauczyciela

6.Podstawowe założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i projektów uzupełniających ten dokument w zakresie podejść pluralistycznych (CARAP/FREPA: Opis Pluralistycznych Podejść do Języków i Kultur),

7.Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne niezbędne do rozwijania kompetencji pluralistycznych w zakresie języków i kultur, wyznaczniki (deskryptory) kompetencji

różnojęzycznej i międzykulturowej w zakresie wiedzy (K), postaw (A) i umiejętności (S). Materiały dydaktyczne do kształtowania kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej opracowane w ramach projektów europejskich. Projekty realizowane na zajęciach przez studentów poprzednich lat – prezentacja, analiza

8.Działalność Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML)

9.Europejskie programy edukacyjne - program unijny Erasmus+, Edukacja międzykulturowa, materiały przydatne w jej rozwijaniu

10.Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Literatura:

Wybrane pozycje z lieratury

Candelier M. Schröder-Sura, A. “Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych w klasie szkolnej”, w: Języki Obce w Szkole, 2012/04

http://jows.pl/node/322

„Autobiografia Spotkań Międzykulturowych” (wersja polska)

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_pl/AIE_autobiography_pl.pdf

Autobiography of Intercultural Encounters (AIE)

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_en.asp

Zielińska J., Woynarowska-Sołdan M., Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej. Doświadczenia z realizacji projektu Ja-Ling in "Europejski Wymiar Edukacji - program Comenius w Polsce", FRSE, 2012

http://issuu.com/frse/docs/europejski_wymiar_edukacji_internet_1_3_/1

Materiały dydaktyczne:

Zeszyty ćwiczeń dla uczniów i przewodniki dla nauczyciela do rozwijania kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej): publikacje sponsorowane przez Ja-Ling COMENIUS 95040-CP-1-2001-DE-COMENIUS-C21)

Zielińska J., Woynarowska-Sołdan M, Lutyńska K. (2004): Zwierzęta mówią.

Zielińska J., Woynarowska- Sołdan M., Trawińska M. (2004): Piosenka pt. „Panie Janie” w różnych językach.

Zielińska J., Woynarowska-Sołdan M., Wojciechowska K. (2004): Międzynarodowa klasa.

Zielińska J., Pilichowska E, Woynarowska-Sołdan M. (2004): Jak się nie bać wielojęzycznego wilka.

Materiały dydaktyczne przygotowane przez studentów poprzednich lat

Efekty uczenia się:

Symbol Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku studiów nauczanie języków obcych,

Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu różnorodności językowej i kulturowej oraz z europejskiej polityki językowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze edukacji językowej w przedszkolu oraz na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedziny edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej H1P_W03

K_W05 ma podstawową wiedzę o na temat oferty edukacyjnej instytucji europejskich promujących nauczanie, uczenie się języków oraz edukację dla wielojęzyczności i wielokulturowości H1P_W07

K_W21 ma elementarną wiedzę na temat pedagogiki projektu H1A_W04

K_W25 ma podstawową wiedzę o możliwościach percepcji uczniów określonej grupy docelowej w zakresie edukacji językowej oraz na temat narzędzi samooceny w zakresie kompetencji różnojęzycznej promowanych przez instytucje europejskie H1P_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w celu przygotowania projektu związanego z edukacją różnojęzyczną i wielokulturową H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z edukacją językową i międzykulturową, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) H1P_U02

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z edukacją językową i międzykulturową H1P_U03

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wprowadzaniem do programu nauczania języków obcych elementów różnojęzycznych i wielokulturowych H1P_U04

K_U12 posiada umiejętność przygotowania prezentacji zrealizowanego projektu edukacyjnego H1P_U13

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem H1A_U05

K_U25 potrafi dokonać analizy własnych działań w pracy projektowej i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu S1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej zarówno u siebie jak i u przyszłych uczniów H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K04 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań w celu przygotowania wartościowego i spójnego projektu wprowadzającego elementy różnojęzyczne i wielokulturowe do środowiska szkolnego i pozaszkolnego H1P_K03

K_K07 ma świadomość zakresu swojej kompetencji różnojęzycznej, rozumie potrzebę ciągłego jej rozwijania, dokonuje samooceny w tej dziedzinie i doskonali swoje umiejętności językowe, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie H1A K01

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym związanych z edukacją w zakresie języków i kultur S1A_K07

K_K12 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach edukacyjnych realizujących zadania mające na celu promowanie i upowszechnianie wielojęzyczności i wielokulturowości S1A K02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć: znajomość zalecanych pozycji bibliograficznych (broszur, artykułów i źródeł internetowych), przygotowanie wymaganych prezentacji, prowadzenie dokumentacji z zajęć

- aktywność (uczestnictwo w dyskusji i w refleksji oraz aktywność na platformie),

- prezentacje związane z tematyką zajęć.

Kryteria oceny zajęć:

Ocenie podlegają:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, terminowość wykonywania zadań - 20% oceny końcowej

- prezentacje śródsemestralne, kontrole bieżące, prace domowe – 80 % oceny końcowej

W tym:

Prezentacja wybranego tematu z zakresu wiedzy o językach i różnorodności językowej 20%

Prezentacja wybranego materiału związanego z edukacją międzykulturową 20%

Sprawdzian związany z wiedzą na temat różnorodności językowej oraz instytucji, programów edukacyjnych, konwencji międzynarodowych promujących różnojęzyczność/wielojęzyczność 40%

Nakład pracy studenta:

– 10 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach (kontaktowych),

– 10 godzin pracy on-line

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach i aktywny w nich udział = 1 ECTS

- udział w zajęciach na platformie, przygotowanie do zajęć = 1 ECTS

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)