University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

American Culture

General data

Course ID: 4101-3PKAMW Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: American Culture Name in Polish: Kultura amerykańska
Department: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Kurs oferuje przegląd kulturotwórczych wydarzeń i zjawisk oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej.

Full description: (in Polish)

Kurs oferuje wiedzę o historii i kulturze USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Uwypukla idee i problemy pluralizmu i różnorodności kultury amerykańskiej. Stosowana jest perspektywa porównawcza z procesami w kraju ojczystym, co rozwija międzykulturowe kompetencje przyszłych nauczycieli.

1.Instytucje polityczne i życie publiczne

2.Edukacja

3.Religia

4.Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z etnicznością oraz wprowadzenie do fal emigracji do USA

5.Indianie – ich historia i znaczenie w kulturze

6.Czarni Amerykanie - ich historia i znaczenie w kulturze USA

7.Amerykanie hiszpańskiego pochodzenia - ich historia i znaczenie w kulturze USA

8.Amerykanie azjatyckiego pochodzenia - ich historia i znaczenie w kulturze

Bibliography: (in Polish)

Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: PWN, 2004.

Kottak, Conrad P., ed. Researching American Culture: A Guide for Student Anthropologists. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998.

Lemert, Charles, ed. Social Theory: The Multicultural and Classic Readings. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2004.

Mauk, David, and John Oakland. American Civilization: An Introduction. 5th ed. London: Routledge, 2009.

Rozbicki, Michał J., and Krzysztof Michałek, eds. A Selection of Sources on the History and Culture of the United States of America: From Colonization to 1945. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

Sollors, Werner, ed. Theories of Ethnicity: A Classical Reader. New York: New York University Press, 1996.

Takaki, Ronald. A Different Mirror: A History of Multicultural America. Boston: Back Bay Books, 1993.

Tindall, George B., and David E. Shi. America: A Narrative History. 2 vols. New York: W.W. Norton, 1996.

Wolfe, Alan, ed. America at Century’s End. Berkeley: University of California Press, 1992.

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA

K_W01 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym H1A_W10

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu kultury USA zorientowaną na zastosowania praktyczne w instytucjach edukacyjnych H1P_W01

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kultury USA, wykorzystywanej do nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z kulturą USA H1P_U02

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych poprzez wykorzystanie komponentu kulturowego H1P_U03

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku specjalności, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U27 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoH1A_U10 H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04 S1A_K04

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

kontrola obecności;

praca własna - wykonanie planów lekcji bądź projektu (70%), aktywne zaangażowanie w kurs (30%)

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 5 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Danuta Romaniuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.