University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General Didactics

General data

Course ID: 4101-3SDYDOGOL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General Didactics
Name in Polish: Dydaktyka ogólna
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Wykład z dydaktyki ogólnej przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej. Obejmuje on przede wszystkim zapoznanie studentów z prawidłowościami charakterystycznymi dla procesu kształcenia/nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami.

Full description: (in Polish)

Omówione są następujące aspekty kształcenia dla I i II etapu edukacyjnego:

1.proces uczenia się w ujęciu współczesnych teorii nauczania

2.zasady kształcenia

3.metody kształcenia

4.treści kształcenia (planu nauczania, podręczniki, programy nauczania)

5.środki dydaktyczne

6.formy organizacyjne w klasie językowej

7.funkcje języka w procesie kształcenia

8.systemy dydaktyczne

9.osiągnięcia i niepowodzenia szkolne

Szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie specyfiki rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w projektowaniu działań dydaktycznych poprzez zdobycie wiedzy na temat różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową. Student rozwija również umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym.

Bibliography: (in Polish)

Brewster, J., Ellis, G., & Girard, D. (1992). The primary English teacher’s guide. Harlow: Pearson Education.

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Cameron, L. (2003). Challenges from the expansion in teaching children. ELT Journal 57 (2), 105-112.

Edelenbos, P., Johnstone, R., & Kubanek, A. (2006). The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. Languages for the children of Europe. Published research, good practice & main principles. Final report of the EAC 89/04, Lot 1 study. Brussels: European Commission, Education and Culture, Culture and Communication, Multilingualism Policy.

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Harlow: Longman.

Linse, C, T. (2005). Practical English language teaching: Young learners. New York: McGraw-Hill.

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press.

McKay, P., & Cameron, L. (2010). Bringing creative teaching into the young learner classroom. Oxford: Oxford University Press.

Moon, J. (2000). Children learning English. A guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Heinemann.

Moon, J. (2005). Teaching English to young learners: the challenges and the benefits. In English, 30-34.

Phillips, S. (1993). Young learners. Oxford: Oxford University Press.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.

Robson, S. (2006). Developing thinking and understanding in young children. Abingdon and New York: Routledge.

Scott, A. W., & Ytreberg, L. H. (1990). Teaching English to children. London and New York: Longman.

Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for primary teachers. A handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press.

Szpotowicz, M., & Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vale, D., & Feunteun, A. (1995). Teaching children English. Cambridge: Cambridge University Press.

Learning outcomes: (in Polish)

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej (zna przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki, jest świadom rozróżnienia na dydaktykę ogólna i dydaktyki szczegółowe, zna główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole)

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu procesu nauczania i uczenia się (kształcenia) oraz diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój jednostki i społeczeństwa

K_W04 zna podstawową anglojęzyczną terminologię dotyczącą zagadnień dydaktycznych

K_U01 posiada umiejętność organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów oraz projektowania własnych działań edukacyjnych w oparciu o obowiązujące plany dydaktyczne

K_U10 potrafi dotrzeć do właściwych dla danego kontekstu edukacyjnego programów nauczania/planów dydaktycznych

K_U11 posiada umiejętność formułowania celów dydaktycznych i przygotowania lekcji/jednostki dydaktycznej z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych

K_U12 posiada umiejętność kierowania klasą z uwzglednieniem zachodzących tam procesów społecznych, utrzymuje ład i dyscyplinę w klasie, motywuje uczniów do nauki

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie porozumiewania się w celach dydaktycznych, rozumie, że język jest narzędziem pracy nauczyciela, zna sposoby sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo komunikowanie się w procesie dydaktycznym

K_U19 potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w odniesieniu do danego planu dydaktycznego i celów dydaktycznych

K_U27 umie posługiwać się językiem angielskim dla potrzeb dydaktycznych, zna podstawowe fukncje mowy nauczyciela, dostosowuje język do potrzeb ucznia

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K07 umie doskonalić umiejętności badawcze przy pomocy opiekuna naukowego

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy dydaktycznej i potrafi ustalić tok postępowania w przygotowaniu krótkiej jednostki dydaktycznej (lekcji):

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą oceny końcowej studenta jest regularne uczestnictwo w wykładzie.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)