Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3SGPEGKO Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 3
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć gramatycznych omawianych na 1 roku

Skrócony opis:

Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej gramatyki angielskiej, gramatyki kontrastywnej oraz historii języka. Omawiane są zagadnienia takie jak: komplementacja czasownikowa i różnice w komplementacji czasownikowej pomiędzy polskim a angielskim, mowa zależna, zdania warunkowe, względne oraz kategorii rzeczownika i użyciu przedimka.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Komplementacja czasownikowa, użycie czasowników z gerundivum i bezokolicznikiem

2. Różnice w komplementacji czasownikowej między polskim a angielskim.

3. Mowa zależna

4.Zdania warunkowe: klasyfikacja zdań warunkowych: tradycyjna klasyfikacja zdań warunkowych a nowy podział zdań warunkowych ze względu na wyrażany czas (teraźniejszy, przyszły, przeszły) oraz tryb warunku (otwarte, realne/nierealne).

5.Spójniki wprowadzające zdania warunkowe: if, unless, provided, given, itp.

6.Inwersja w zdaniach warunkowych.

7.Czasowniki modalne w zdaniach warunkowych: will/would po if w I i II okresie warunkowym, should po if w I okresie warunkowym.

8.Zdania względne: typy zdań względnych: zdania ograniczające i nieograniczające - różnice strukturalne i semantyczne.

9.Zaimki względne: who, whom, whose, which, where, when, that, itp.

10.Zaimki względne zawierające przyimki.

11. Zdania względne we wczesnym współczesnym angielskim (XVI wiek)

12.Rzeczownik: tworzenie liczby mnogiej regularne i nieregularne, rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie pojedynczej oraz rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej.

13.Związek zgody między podmiotem a orzeczeniem.

14. Różnice w strukturze grupy nominalnej między polskim a angielskim.

15.Typy desygnacji: gatunkowa i szczegółowa.

16.Przedimki: określony i nieokreślony i ich użycie do wyrażania desygnacji gatunkowej i szczegółowej.

17.Użycie przedimków z nazwami własnymi, nazwami geograficznymi, instytucjami, środkami transportu, chorobami, posiłkami, itp.

18.Idiomatyczne użycie przedimków.

19. Różnice w wyrażaniu określoności i nieokreśloności w polskim i angielskim.

Literatura:

Barber, C. (1976) Early Modern English. London, Deutsch.

Barber,C. , J. C. Beal and P. A. Shaw (2009) The English Language: A Historical introduction (wyd. 2). Cambridge, Cambridge University Press.

Berry R. 1993. Collins Cobuild English Guides 3: Articles. Harper Collins.

Biber D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman

Carter, R., R. Hughes, M. McCarthy (2000) Exploring English Grammar in Context, CUP.

Chalker, S. (1993, wyd. 8.) Current English Grammar, Macmillan.

Fisiak, J. M. Lipińska-Grzegorek and T. Zabrocki (1978) An introductory English-Polish contrastive grammar. Warszawa, PWN.

Foley,M. and D. Hall (2003) Advanced Learners’ Grammar. Longman

Foley M. and D. Hall. 2012. MyGrammarLab. Advanced. Pearson.

Freeborne, Dennis (1992) From Old English to Standard English. Macmillan.

Gethin, Hugh (1990, wyd. 2.) Grammar in Context, Collins ELT.

Gołębiowska, L. (2000) A book czy the book?: o przedimkach w języku angielskim. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Graver, B. D. (1986, wyd. 3.) Advanced English Practice, OUP.

Haines, S. and M. Nettle (2007) Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises, CUP.

Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP.

Krzeszowski, T. (1994) Gramatyka angielska dla Polaków. Warszawa, PWN.

Leech, G. (1987) Meaning and the English Verb, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik (1990, wyd. 17.) A Communicative Grammar of English, Longman.

Lewis M. (1986) The English Verb, LTP.

McCrum, R., W. Cran and R. MacNeil (1986) The story of English. London, Faber and Faber/BBC Publications.

Millward, C. M. (1988) A biography of the English language. Holt, Reinhart and Winston.

Palmer, F. R. (1988, wyd. 2.) Modality and the English Modals, Longman.

Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum (1991, wyd. 26.) A University Grammar of English, Longman.

Swan, Michael (1997) Practical English Usage, OUP.

Swan, M. and D. Baker (2008) Grammar Scan, OUP.

Swan, M. and C. Walter. 2011. Oxford English Grammar Course (Advanced). OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How English Works, OUP.

Wilim, E. and E. Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa, PWN.

Visser, F. T. (1963-73) An historical sytax of the English language. Leiden, E. J. Brill.

Yule, G. (2006) Oxford Practice Grammar, OUP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1)K_W01 student ma uporządkowaną podstawową wiedzę dotycząca form i funkcji różnych pojęć gramatycznych takich jak: komplementacja czasownika, okresy warunkowe, itp. H1P_W01

2)K_W02 student ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą zmiany językowe zachodzące w historii języka angielskiego zorientowaną na rozpoznawanie wpływu procesów historycznych na kształt współczesnego języka angielskiego, oraz wiedzę dotyczącą podobieństw i różnic w sferze gramatyki i leksyki pomiędzy językiem angielskim i polskim zorientowaną na eliminowanie błędów wynikających z interferencji H1P_W02

3)K_W03 student zna podstawową terminologię z zakresu gramatyki pedagogicznej, historii języka i gramatyki kontrastywnej H1P_W03

Umiejętności

1) K_U01 Student potrafi analizować dane językowe z różnych okresów rozwoju języka angielskiego, począwszy od języka staro-angielskiego po język współczesny z wykorzystaniem autentycznych materiałów językowych H1P_U01

2)K_U02 Student umie samodzielnie odkrywać procesy zachodzące w języku i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem gramatyki i leksyki języka angielskiego H1P_U02 H1A_U01 H1A_U03 H1A_U10

3)K_U03 Student samodzielnie planuje lekcje poświęcone uczeniu gramatyki i leksyki języka angielskiego warunkach szkolnych i innych instytucjach nauczających języków obcych H1P_U03

4)K_U08 Student potrafi ocenić przydatność metody indukcyjnej i dedukcyjnej do nauczania gramatyki języka angielskiego oraz umie je łączyć w czasie lekcji.H1P_U09

Kompetencje społeczne

1) K_K07 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie gramatyki pedagogicznej, rozumie potrzebę ciągłego zawodowego dokształcania się i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02

2)K_K02 Student potrafi współdziałać w grupie H1P_K02

3) K_K07 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, H1A K01, H1A K04, S1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych. Przy wystawianiu oceny brane także jest pod uwagę bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność.

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 10%

Końcowe zaliczenie pisemne: 60%

Praca na platformie e-learningowej: 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.