Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3ZKHSZO Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ I. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
Przedmioty obowiązkowe - sem. 3
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym.

Pełny opis:

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Uwypukla idee i problemy pluralizmu i różnorodności kultury amerykańskiej. Stosowana jest perspektywa porównawcza z procesami w kraju ojczystym, co rozwija międzykulturowe kompetencje przyszlych nauczycieli. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym.

Semestr trzeci:

1. Wprowadzenie do kursu, periodyzacja historii USA; Europejska eksploracja Ameryki Pn.;

2. Kultury prekolumbijskie

3. Pierwsze brytyjskie osady w USA

4. Życie w Ameryce kolonialnej

5. Zmaganie o niepodleglość USA

6. Młoda republika

7. Rozwój terytorialny USA

8. Konflikt Północ-Południe

9. Ekspansja na zachód

10.XIX wiek: urbanizacja, industrializacja, imigracja

11.Ameryka u progu XX w.: reformy, budowanie imperium, I Wojna Światowa

Literatura:

Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: PWN, 2004.

Kottak, Conrad P., ed. Researching American Culture: A Guide for Student Anthropologists. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998.

Lemert, Charles, ed. Social Theory: The Multicultural and Classic Readings. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2004.

Mauk, David, and John Oakland. American Civilization: An Introduction. 5th ed. London: Routledge, 2009.

Rozbicki, Michał J., and Krzysztof Michałek, eds. A Selection of Sources on the History and Culture of the United States of America: From Colonization to 1945. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

Sollors, Werner, ed. Theories of Ethnicity: A Classical Reader. New York: New York University Press, 1996.

Takaki, Ronald. A Different Mirror: A History of Multicultural America. Boston: Back Bay Books, 1993.

Tindall, George B., and David E. Shi. America: A Narrative History. 2 vols. New York: W.W. Norton, 1996.

Wolfe, Alan, ed. America at Century’s End. Berkeley: University of California Press, 1992.

Khan Academy. <khanacademy.org>.

PBS. <www.pbs.org>.

US History. www.ushistory.org

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym H1A_W10

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu kultury USA zorientowaną na zastosowania praktyczne w instytucjach edukacyjnych H1P_W01

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kultury USA, wykorzystywanej do nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z kulturą USA H1P_U02

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U27 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego H1A_U10 H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy H1P_K05

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04

S1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach: kontrola obecności (dozwolona jest jedna nieobecnośc na zajęciach w sem.) – 50% oceny.

Student otrzymuje ocenę na koniec zajęć na podstawie wykonanych zadań na platformie (50% oceny):

- ocena z zadań (wysoka jakość merytoryczna i techniczna, oryginalnie wykonane materiały – 5.0; dobra jakość – 4.0; jakość poprawna, nieliczne błędy – 3.0; zła jakość i liczne błędy – 2.0)

Student jest zobowiązany wykonać w trakcie trwania zajęć wszystkie zadania umieszczone na platformie. Zajecia w klasie i na platformie realizują efekty: K_U01,02,12,27 i K_K02, 05.

Brak wymaganej frekwencji lub zadań wykonanych na platformie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Ocena z egz. jest średnią ocen pozytywnych z testów egzaminacyjnych zawierających materiał z obu semestrów. Egzamin weryfikuje efekty: K_W01, 02, 03.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.