University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Teaching practice

General data

Course ID: 4101-4SPRAKPG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Teaching practice
Name in Polish: Praktyka pedagogiczna
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania języka angielskiego w tym wczesnego nauczania języka angielskiego) z rzeczywistością pedagogiczną w działalności praktycznej:

1.Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w szkole podstawowej (w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym-nauczania języka angielskiego.

2.Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć

3.Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego;

4.Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej efektów, a także pracy uczniów.

Full description: (in Polish)

Szczegółowe cele praktyk

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w szkole podstawowej (w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym-nauczania języka angielskiego.

2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego;

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej efektów, a także pracy uczniów.

5. Zapoznanie się z zachowaniami i funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym, społecznym dzieci i młodzieży.

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów.

7. Uświadomienie sobie problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży i (biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych).

8. Zapoznanie się z zakresem obowiązków nauczyciela w szkole podstawowej (wychowawczych, dydaktycznych, organizacyjnych).

9. Obserwacja a następnie samodzielne prowadzenie lekcji języka angielskiego z dziećmi w szkole podstawowej

10. Analiza lekcji pod kątem zagadnień leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych osadzonych w metodyce wczesnego nauczania języka angielskiego (klasy przedszkolne i I-III) oraz podstaw języka angielskiego (klasy IV-VI)

11. Analiza stylów nauczania, systemu motywowania uczniów podczas lekcji języka angielskiego

12. Planowanie sekwencji lekcji języka angielskiego we wczesnej edukacji językowej oraz w klasach IV-VI

13. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji

Bibliography: (in Polish)

Nie dotyczy

Learning outcomes: (in Polish)

K_W09 (H1A_W04) zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W13

(S1A_W09) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W14 (S1A_W04) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W20

(H1P_W02)ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych

K_U01 (S1A, U01, S1A_U08) potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U02 (S1A U02, S1A, U01, S1A, U06, H1A_U04) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U09 (S1A, U06, S1A_U07) potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_U11 (S1A_U06) potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_U14 (S1A_U06) potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student jest zobowiązany do dokumentacji odbywanej praktyki. Podstawą jej zaliczenia jest przedstawienie dziennika praktyk zawierającego krótkie opisy zajęć obserwowanych lub prowadzonych w ramach 60 godzin praktyk wraz z krótką opinią nauczyciela-mentora oraz portfolio zawierającego 5 kart obserwacji lekcji wraz z refleksyjnymi komentarzami oraz 5 konspektów przeprowadzonych zajęć wraz z własnymi materiałami oraz autorefleksyjnymi komentarzami

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)