Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa II etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-5SDYDPPIIEE
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa II etapu edukacyjnego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy metodycznej, roli nauczyciela oraz funkcji działań dydaktycznych podczas rozwijania kompetencji w języku angielskim. Uczestniczenie w kursie umożliwi wykształcenie umiejętność krytycznej analizy faktów metodycznych, interpretacji działań pedagogicznych oraz formułowania wniosków o charakterze glottodydaktycznym

Pełny opis:

Kurs wyposaży studentów w niezbędną wiedzę z zakresu dydaktyki. Studenci poznają metody nauczania, role nauczyciela, sposoby indywidualizacji procesu nauczania języka angielskiego. Kurs wyposaży studentów w techniki rozwijania poszczególnych umiejętności językowych, sposoby testowania. Studenci rozwiną umiejętność wykorzystania teorii w praktyce glottodydaktycznej, krytycznego myślenia, wiązania ze

sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01; K_W02 – ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki języka obcego, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną na zajęciach językowych,

K_W03- zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych,

K_W05- ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z nauczaniem języka obcego,

K_W012 posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, potrafi odnieść znaczenie tej wiedzy dla efektywności zajęć językowych,

K_W013 posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia,

K_W014 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów

K_W018 posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych)

K_W020 posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

K_W21 posiada wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela

K_W22 ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Umiejętności

K_U12 potrafi kierować procesem kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

K_U14 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

K_U16 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów

K_U17 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

Kompetencje

K_K8 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

K_K10 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

K_K11 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

K_K12 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu dydaktycznego tematycznie nawiązującego do wybranego zagadnienia konwersatorium oraz zaliczenie testu końcowego

Kryteria oceny:

Ocena dostateczna

student zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu minimalnym; umie wykonać uproszczoną analizę i prezentację danych; potrafi wskazać jedynie podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów metodycznych, pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych

Ocena dobra

student zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu średnim; umie wykonać standardową analizę i prezentację danych; potrafi wskazać podstawowe i poboczne uwarunkowania zjawisk i procesów metodycznych, pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych

Ocena bardzo dobra

student zna wszystkie podstawowe pojęcia i metody w stopniu biegłym i operuje nimi swobodnie; umie wykonać złożoną analizę i ściśle z nią powiązaną prezentację danych; potrafi prawidłowo wskazać główne i poboczne uwarunkowania zjawisk i procesów metodycznych, pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych oraz swobodnie przedstawia projekt na forum grupy konwersatoryjnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)