Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury amerykańskiej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-5SHLAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury amerykańskiej 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs stanowi przegląd najważniejszych epok i prądów w literaturze USA, zilustrowanych reprezentatywnymi dla siebie dziełami oraz ich adaptacja do nauczania. Pierwszy semestr obejmuje materiał do przełomu XIX i XX w. a zatem takie epoki jak: okres kolonialny (literatura Purytanów i Indian), Oświecenie, Romantyzm (transcendentalizm), Realizm (naturalizm). Drugi semestr skupia się na zaprezentowaniu epok nowszych, takich jak modernizm, post-modernizm, jak również przedstawieniu zwięzłej historii dramatu amerykańskiego i literatur etnicznych. Analizowane materiały to nowele, opowiadania, powieści i ich fragmenty, teksty polemiczne i autobiograficzne, poezja, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe oraz wytwory kultury amerykańskiej związane z literaturą amerykańską.

Pełny opis:

Kurs stanowi przegląd najważniejszych epok i prądów w literaturze USA, zilustrowanych reprezentatywnymi dla siebie dziełami oraz ich adaptacja do nauczania. Pierwszy semestr obejmuje materiał do przełomu XIX i XX w. a zatem takie epoki jak: okres kolonialny (literatura Purytanów i Indian), Oświecenie, Romantyzm (transcendentalizm), Realizm (naturalizm). Drugi semestr skupia się na zaprezentowaniu epok nowszych, takich jak modernizm, post-modernizm, jak również przedstawieniu zwięzłej historii dramatu amerykańskiego i literatur etnicznych. Analizowane materiały to nowele, opowiadania, powieści i ich fragmenty, teksty polemiczne i autobiograficzne, poezja, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe oraz wytwory kultury amerykańskiej związane z literaturą amerykańską.

Semestr piąty:

I.Literatura Kolonialna (od 1620 do 1783/1800.)

a)Literatura Purytan (XVII i XVIII wiek)

- William Bradford, Of Plymouth Plantation, Book II, Chapter XI: The Remainder of Anno 1620 (“The Mayflower Compact”, “The Starving Time”), Book II, Chapter XII: Anno 1621 (“First Thanksgiving”), Book II, Chapter XXXIII: Anno Dom 1643 (“Longevity of the Pilgrim Fathers”)

- Cotton Mather, “The Trial of Martha Carrier”

- Anne Bradstreet, “To My Dear and Loving Husband,” “In Memory of My Dear Grandchild Elizabeth Bradstreet,” “Here Follow Some Verses upon the Burning of Our House.”

- Edward Taylor, “Meditation 8”

b)Fala “Przebudzenia religijnego” (lata1730.-1750.)

- Jonathan Edwards, “Sinners in the Hands of an Angry God”

c)Epoka Oświecenia

- Thomas Paine, “Common Sense – Introduction”

- Benjamin Franklin, The Autobiography Part II (“The Continuation of the Account of My Life, Begun at Passy, 1784”)

- Thomas Jefferson, Query XVII: Religion

d)Postrzeganie Ameryki przez Europejczyków

- J. Hector St. John De Crevecoeur, Letters from an American Farmer (Letter III: What Is an American?)

- Alexis de Tocqueville, Democracy in America (wybór tekstów w teczce)

- Julian Ursyn Niemcewicz, Podróże po Ameryce, 1797 – 1807

II. Wiek XIX

a)Romantyzm

- Washington Irving, “Rip Van Winkle,” “The Legend of Sleepy Hollow”

- Nathaniel Hawthorne, “My Kinsman, Major Molineux,” or “The Scarlet Letter”

- Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener”

b) Literatura “Gotyku”

- Edgar Allan Poe, “The Raven,” “The Fall of the House of Usher,” “The Cask of Amontillado”

Literatura:

Baym, N., et al. (eds.), The Norton Anthology of American Literature, Vols. I and II. Norton, New York, 1994.

Beaty, J. & Hunter, J.P., New Worlds of Literature, Norton & Company, W. W., New York, 1994.

Bradbury, M. & Ruland, R., From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, Viking, New York, 1991.

Elliott, E., American Colonial Writers 1606-1734, Gale Research Co., Detroit, Mich., 1984.

Elliott, E., American Colonial Writers 1735-1781, Gale Research Co., Detroit, Mich., 1984.

Greenberg, M.H. (ed.), Great Stories of the American West II, Berkeley Books, New York, 1997.

Hart, J.D. (ed.), The Oxford Companion to American Literature, OUP, Oxford, 1995.

High, P.B., An Outline of American Literature, Longman, London, 1989.

Jones, S.W. (ed.), Growing up in the South: An Anthology of Modern Southern Literature, Mentor, New York, 1991.

Kenner, H., The Pound Era, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1974.

Kostalanetz, R. (ed.), American Writing Today, 2 vols., Forum Series, United States International Communication Agency, Washington DC, 1982.

Lauter, P. (ed.), The Heath Anthology of American Literature, 2 vols., 3rd ed., Houghton Mifflin Company, Boston & New York, 1998.

Lewicki, Z. (ed), A Handbook of American Literature for Students of English, US Embassy Cultural Section, Warsaw, 1990.

Litz, A. W. (ed.), Major American Short Stories, OUP, New York & Oxford, 1994.

Marlow Elizabeth McCallum, How to Teach Literature: A Practical Teaching Guide, WestBow Press, a Division of Thomas Nelson & Zondervan, 2017.

Mazur, Z. (ed.), The College Anthology of American Literature, Universitas, Kraków, 1998.

McQuade, D. (ed.), The Harper Single Volume of American Literature, 3rd ed., Longman, New York, 1999.

Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature. 1995 ed.

Perkins, D., A History of Modern Poetry, 2 vols., the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., & London, 1976.

Rubin, L.D., The Faraway Country: Writers of the Modern South, University of Washington Press, Seattle, 1963.

Richler M, (ed.), The Best of Modern Humor, Knopf, A.A., New York, 1983.

Salska, A. (ed.), Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Vols. 1 and 2. Universitas, Kraków, 2003.

Stobaugh James, American Literature: Cultural Influences of Early to Contemporary Voices: High School Level Student, 2nd print., Master Books, 2013.

VanSpanckeren, K. Outline of American Literature: Revised Edition, US Department of State, 1994.

Velie, A. (ed.), American Indian Literature: An Anthology, Norman, University of Oklahoma Press, 1979.

Wagner-Martin, L. A History of American Literature: 1950 to the Present, Wiley-Blackwell, Chichester, 2013.

Wagner-Martin, L. & Davidson, C.M. (eds.), The Oxford Book of Women's Writing in the United States, OUP, Oxford & New York, 1995.

Wiget, A. (ed.), Critical Essays on Native American Literature, Hall, G.K. Boston, Mass., 1985.

Williford, L. & Martone, M. (eds.), The Scribner Anthology of Contemporary Short Fiction: Fifty North American Stories Since 1970, Scribner Paperback Fiction, Simon & Schuster, New York, 1999.

Wilmeth, D.B. (ed.), The Cambridge History of American Theatre, CUP, New York, 1998

Wright Andrew, Storytelling with Children, Oxford University Press, 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 w podstawowym zakresie wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu literatury amerykańskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym P6S_WG Zakres i głębia

K_W02 wybrane obszary z zakresu literatury amerykańskiej zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języka angielskiego P6S_WG Zakres i głębia

K_W03 podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i literatury amerykańskiej, właściwą dla nauczania języka angielskiego P6S_WG Zakres i głębia

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

K_U16 argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

K_U19 przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia P6S_KK Oceny / krytyczne podejście

K_K04 odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etnicznych zamieszkujących terytorium USA P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role P6S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć (przeczytanie zadanych tekstów oraz opisów danej epoki zajmuje studentom od 1,5 do 2 godzin pracy) - weryfikacja K_W01, K_W02 i K_W03; aktywność – 40% oceny końcowej weryfikacja K_U01, K_U16, K_U19, K_K02, K_K06;

kontrola obecności (obecność obowiązkowa); dopuszczalne 2 nieobecności

semestralne pisemne testy kontrolne składające się z pytań o charakterze wielokrotnego wyboru oraz przynajamniej jednego pytania otwartego, w którym studenci dokonują analizy epoki w oparciu o charakterystyczny dla niej tekst przykładowy oraz, w oparciu o zdobytą wiedzę, prezentują swoją interpretację - weryfkacja K_W01, K_W02 i K_W03, K_U01, K_U19, K_K04 (60% oceny końcowej);

Ocena z testu:

100%- 93% - 5,0

92% - 84% - 4,5

83% - 75% - 4,0

74% - 66% - 3,5

65% - 60% - 3,0

<60% - 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)