Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-5SSDO
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W seminarium dyplomowym uczestniczą tylko studenci, którzy ukończyli kursy Nauki Języka Angielskiego oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego przewidziane programem dla I i II roku studiów w CKNJOiEE.

Student rozpoczynający zajęcia seminaryjne powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej.

Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studenta do samodzielnego zredagowania pracy dyplomowej obejmującej część teoretyczną i autorski komponent badawczy zaprojektowany i przeprowadzony przez autora pracy.

Zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym ('blended learning'):

14 godzin zajęć w trybie stacjonarnym (w sali wykładowej zgodnie z planem zajęć)

16 godzin zajęć w trybie uczenia się na odległość prowadzonych za pomocą platformy 'Kampus'

Pełny opis:

Celem seminarium jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia autorskiego projektu badawczego z dziedziny dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języków obcych i przedstawienie go w formie pracy dyplomowej. Podczas seminarium studenci zapoznają się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. Celem tego etapu seminarium jest samodzielne zaprojektowanie procedury badawczej i przeprowadzają badanie. Studenci formułują pytanie i cele badawcze oraz dobierają odpowiednie metody pozyskiwania danych empirycznych na potrzeby prowadzonego badania oraz wybierają metody analizy i prezentacji tych danych. Ponadto zapoznają się z wymogami formalnymi dotyczącymi pracy dyplomowej obejmującymi następujące aspekty pracy: techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku angielskim, zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł, przygotowanie bibliografii, problematyka plagiatu.

Zakres tematów jest ustalany przez poszczególnych prowadzących i znajduje się w części opisu poświęconej realizacji zajęć w cyklu 2020L w przyporządkowanych im grupach.

W roku akademickim 2020/21 seminaria dyplomowe prowadzone są przez:

1. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

2. dr hab. Andrzej Diniejko

3. mgr Stephen Davies

4. dr Emilia Królak 

5. dr Michał Kuźmicki 

6. dr Jacek Romaniuk 

7. dr Elżbieta Sielanko-Byford (studia zaoczne)

8. dr Kinga Rudnicka-Szozda

9. mgr Anna Walewska (studia zaoczne)

10. dr hab. Sławomir Wącior, prof. ucz.

11. mgr Małgorzata Tetiurka 

Literatura:

Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D. & Rodgers, T. S. (2003). Doing second language research. Oxford: Oxford University Press.

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York and London: Routledge, Taylor and Francis Group.

Chaudron, C. (2003). Data collection in SLA research. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.) Handbook of second language acquisition, (pp. 762-828), Malden, MA: Blackwell.

Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in second language teaching. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum.

Gass, S. (2001). Innovations in second language research methods. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 221–232.

Gass, S. M. & Selinker, L. (2001). Second language acquisition. An introductory course. (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Gass, S., Sorace, A. & Selinker, L. (1999). Second language learning data analysis. 2nd edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mackey, A. & S. M. Gass (2005). Second language research: Methodology and design. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum.

Nunan, D. (1996). Issues in SLA research: Examining substance and procedure. In W. C. Ritchie & Tej K. Bhatia (Eds.) Handbook of second language acquisition (pp.349-374). San Diego: Academic Press.

Seliger, H. & E. Shohamy (1989). Second language research methods. Oxford: Oxford University Press.

Wykorzystane pozycje wiążą się ściśle z tematami seminariów i są proponowane przez poszczególnych prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych H1P_W02

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

K_W08 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A W02 H1A_W03

K_W19 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji danych językowych używanych w badaniach z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. S1A_W06

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych H1P_U03

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych ew. przedmiotu „historia i społeczeństwo” oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym H1P_U11

K_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U12

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U13 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej S1A U01 S1A_U08

K_U1 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1A U02 S1A U01 S1A U06 H1A_U04

K_U15 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1A U04 H1A U06 S1A U03 S1A_U08

K_U1 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów działań badawczych oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A U02 H1A U04 S1A U01 S1A_U02

K_U17 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień psychologicznych i pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, pedagogiki, jak i innych powiązanych z nimi dyscyplin H1A U01 H1A U06 H1A U11 H1A U12

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U01

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U20 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej S1A U06 S1A_U07

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04

Kompetencje społeczne

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A K01

H1A K04 S1A_K02

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej S1A_K07

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A K04 S1A_K04

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A K04 H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest do:

uczestnictwa w zajęciach - w związku z organizacją przedmiotu w trybie mieszanym uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe

wykonania wszystkich zadań zamieszczonych na platformie

złożenia wszystkich części składowych pracy określonych w sylabusie zredagowanych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na seminarium w terminie wyznaczonym przez prowadzącego

Części składowe pracy obejmują:

Semestr I

abstrakt pracy wraz z bibliografią

plan części teoretycznej pracy ze wskazaniem źródeł na których bazują poszczególne sekcje

plan badania empirycznego

poszczególne sekcje rozdziału(ów) teoretycznego(ych) pracy

kompletny(e) rozdział(y) teoretyczne(y) pracy wraz z bibliografią

Semestr II

dokładny plan badania empirycznego z uwzględnieniem następujących elementów: cel i pytania badawcze, uczestnicy badania, instrumenty i dane badawcze

poszczególne sekcje rozdziału empirycznego pracy:

wstęp

opis badania (cel i pytania badawcze, uczestnicy badania, instrumenty i dane badawcze) (Research design/Method)

analiza i wyniki badania (Results)

omówienie wyników badania (Discussion)

wstęp do pracy (Introduction)

zakończenie pracy (Conclusion)

załączniki (Appendixes/ Appendices)

strona tytułowa spis treści, spis tabel i rycin, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe, tłumaczenie tematu na język polski

kompletna praca dyplomowa

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)