University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

European Union – from political, social and economic perspective

General data

Course ID: 4101-5ZWOUE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: European Union – from political, social and economic perspective
Name in Polish: Wykład o Unii Europejskiej
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii integracji europejskiej, polityki społecznej i kulturowej Europy, oraz wybranych problemów współczesnej Europy. Wypracowanie umiejętności identyfikowania i analizowania przez studentów współczesnych problemów kulturowych, społecznych i politycznych występujących w krajach Unii Europejskiej.

Full description: (in Polish)

Geneza i struktura integracji państw europejskich. Podstawowe procesy kształtujące politykę wspólnotową. Instytucje UE i ich zadania. Wielokulturowość w UE. Traktaty europejskie i ich wpływ na życie obywateli wspólnoty (w zakresie poczucia bezpieczeństwa w czterech obszarach: ochrony zdrowia, edukacji, gospodarki i obronności). Polska w Unii Europejskiej. Konwencje o prawach człowieka, problem tożsamości, unifikacji wzorów kultury i sposobów postępowania. Wpływ ideologii na edukację. Unia Europejska a reszta Europy. Współczesne wyzwania stojące przed UE.

Bibliography: (in Polish)

Bokajło W., Dziubka K., Unia Europejska. Leksykon integracji, Wyd. Europa, Wrocław 2003.

Domański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2010.

Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, GWP, Gdańsk 2010.

Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009.

Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 2004.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę, dzięki której będzie w stanie:

- przedstawić przyczyny i następstwa najważniejszych procesów historycznych, społecznych, politycznych i ekonomicznych zachodzących w krajach Unii Europejskiej;

- opisać podstawowe procesy kształtujące politykę wspólnotową;

- porównać Unię Europejską z resztą Europy

- rozpoznać wpływ Traktatów Europejskich na życie obywateli wspólnoty.

Student nabędzie umiejętności, dzięki którym będzie w stanie:

- analizować zjawiska wskazując ciągłość lub odmienność edukacyjnej, społecznej, kulturowej polityki krajów europejskich;

- interpretować zjawiska społeczno-polityczne na przykładach wybranych przez siebie dokumentów i świadectw historycznych;

Student nabędzie kompetencje społeczne, dzięki którym będzie w stanie:

- uczestniczyć w konstruktywnym dyskursie na temat współczesnych wyzwań stojących przed UE.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena zaliczeniowa będzie wystawiona w stopniach na podstawie aktywnego udziału we wszystkich zajęciach (student wykazuje zainteresowanie przedmiotem, odnosi się krytycznie do przedstawianych tekstów). Każdy wykład kończy się jednym poleceniem do wykonania przez studentów. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Każdą następną nieobecność należy zaliczyć, omawiając na dyżurze lektury wskazane przez prowadzącego.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)