Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-6SEJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy językoznawstwa
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem konwersatorium „Elementy językoznawstwa” jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opisową oraz badawczą współczesnego językoznawstwa, przedstawienie najważniejszych dokonań światowej lingwistyki, ukazanie różnorodności szkół, kierunków i zastosowań. Ilustracje materiałowe pochodzą głównie z języka angielskiego i polskiego.

Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium „Elementy językoznawstwa” jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opisową oraz badawczą współczesnego językoznawstwa, przedstawienie najważniejszych dokonań światowej lingwistyki (ze szczególnym uwzględnieniem wieku XIX i XX), ukazanie różnorodności szkół, kierunków i zastosowań. Ilustracje materiałowe pochodzą głównie z języka angielskiego i polskiego.

Studenci poznają podstawowe terminy i kategorie pojęciowe językoznawstwa, począwszy od pojęć ogólnych, takich jak język i gramatyka. Przedstawione są różnorodne tradycje badawcze i modele teoretyczno-opisowe (ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki generatywnej). Szczegółowej prezentacji podlegają wewnętrzne składniki gramatyki, a także zewnętrzne (interdyscyplinarne) powiązania lingwistyki z innymi dziedzinami (np. socjolingwistyka, psycholingwistyka). Akcentuje się rolę podstawowych dychotomii językoznawczych, takich jak forma i funkcja, synchronia i diachronia. Wiedza teoretyczna jest wykorzystywana do rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych. Zwraca się przy tym uwagę na praktyczne zastosowania wiedzy językoznawczej jak i stosownych umiejętności w innych dziedzinach nauki i życia codziennego (m.in. na przykładzie językoznawstwa komputerowego).

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

Semestr II

- Społeczne aspekty języka:

znaczenie zróżnicowania językowego (socjolingwistyka), dialekt a idiolekt (dialektologia), styl, slang, żargon

- Językoznawstwo historyczne:

synchronia a diachronia, rozwój językoznawstwa historycznego w ubiegłych wiekach, pojęcie zmiany językowej, procesy i tendencje diachroniczne w fonologii i pozostałych działach gramatyki (przykłady z jęz. angielskiego), zapożyczenia i inne zmiany w leksykonie, metoda porównawcza, genetyczna klasyfikacja języków

- Akwizycja języka (rozwój mowy):

główne teorie i metody badań, periodyzacja, rozwój poszczególnych struktur i sprawności (leksykalne, fonologiczne, składniowe, itp.), specyfika nauki języka obcego

- Elementy neurolingwistyki i psycholingwistyki:

język naturalny a mózg człowieka, ewolucja języka, psycholingwistyczne modele przetwarzania języka naturalnego

- Język naturalny a informatyka i technologia komputerowa:

komputerowe modele przetwarzania języka naturalnego, zastosowania informatyki i komputerów w nauce i w życiu codziennym, do rozwiązywania zadań i problemów językowych, język a tzw. „sztuczna inteligencja”, językoznawstwo korpusowe.

Literatura:

Podręcznik wiodący (wymagany):

- Fromkin, V., Rodman, R., An Introduction to Language

Podręczniki uzupełniające (zalecane):

- Blake, B., All About Language

- O’Grady, W., Dobrovolsky, M., Katamba, F., Contemporary Linguistics. An Introduction

- Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H., Spencer, A., Linguistics. An Introduction.

- Sapir, E., Language

oraz wybrane materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student powinien:

(wiedza)

1) definiować podstawowe pojęcia i problemy językoznawcze;

(umiejętności)

2) opisać konkretne zjawisko gramatyczne przy użyciu odpowiednich terminów i metod;

3) zakwalifikować dane językowe do poszczególnych domen badawczych w ramach językoznawstwa;

4) budować bazę danych językowych w powiązaniu z określonym problemem;

5) zilustrować kategorie gramatyczne przykładami z języka angielskiego i/lub polskiego;

6) analizować strukturę gramatyczną różnorodnych form (wyrażeń) w języku angielskim;

7) wyjaśnić podstawowe kierunki rozwojowe we współczesnej lingwistyce;

(kompetencje społeczne)

8) skutecznie współpracować z innymi członkami grupy w celu realizacji wspólnego zdania.

Metody i kryteria oceniania:

Od studentów oczekuje się opanowania kolejnych fragmentów podręcznika (praca z książką w domu), aktywnego udziału w dyskusjach na zajęciach, umiejętności przeprowadzania prostych analiz językoznawczych, znajomości stosownych pojęć i terminów, zaliczenia trzech testów pisemnych w semestrze (ok. 30 minut każdy), przygotowania i przedstawienia jednej prezentacji indywidualnej w semestrze, na zadany temat (ok. 20 min.).

W ujęciu procentowym, udział poszczególnych składników w ocenie końcowej przedstawia się następująco:

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne — 70%

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność) — 10%

- kontrola obecności — 10%

- praca semestralna — 10%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)