Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-WLAINTDZWZZZ Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaznajomienie studentów z najważniejszym zagadnieniami z zakresu ochron własności intelektualnej, niezbędnymi podczas studiów.

Uwrażliwienie studentów na szkodliwość wynikającą z łamania praw autorskich i pokrewnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmować będzie najważniejsze zagadnienia z własności intelektualnej, tj.:

- ogólne pojęcia z tematyki ochrony praw własności intelektualnej

- podział praw własności intelektualnej

- prawo autorskie - czy wolno kopiować książki, jak legalnie korzystać z wyników prac badawczych czy publikacji; ochrona twórczości - prawa osobiste i materialne

- zdolność patentowa - wymogi uzyskania ochrony patentowej

- informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych

- praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony patentowej

- ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem

- zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu akademickiego

Studenci podczas szkolenia zostaną poinformowani o dostępnych w Uniwersytecie Warszawskim przedmiotach ogólnouniwersyteckich z zakresu ochrony własności intelektualnej, na które będą mogli się zapisać.

Literatura:

Przedstawiony tu kanon lektur składa się z aktów prawnych i bogatej oferty opracowań oraz stron internetowych instytucji dbających o ochronę praw własności intelektualnej.

Literatura ta jest polecana studentom do utrwalenia i poszerzenia wiedzy.

Akty prawne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)

Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. 2011, Nr 49, poz. 508)

Kodeks cywilny z wprowadzeniem. 33. wydanie. C. H. Beck 2010.

Strony internetowe

 Urząd Patentowy RP www.uprp.pl

 Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM www.oami.europa.eu

 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WIPO www.wipo.org

 Światowa Organizacja Handlu, WTO ww.wto.org

 Urząd Patentowy i Znaków Towarowych USA USPTO www.uspto.gov

Podstawowe podręczniki i opracowania

 Adamczak, Dobosz, Gędłek: Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien. Warszawa 2009.

 Domańska-Baer: Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien. Warszawa 2009.

 Ochrona własności intelektualnej. Red. Adamczak, du Vall. Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Symbol Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, na kierunku studiów: nauczanie języków obcych, w specjalności głównej: nauczanie języka angielskiego Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z praw własności intelektualnej zorientowaną na zastosowania praktyczne w pracy nauczyciela H1P_W01

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

K_W24 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z nauczaniem języków obcych w szczególności z wydawnictwami edukacyjnymi H1P_W05

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów dotyczących praw własności intelektualnej H1P_U01

K_U06 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych, w szczególności prawa autorskiego i związane z zarządzaniem własnością intelektualną H1P_U07

K_U12 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł nie naruszając praw autorskich H1P_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1P_K04

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04

S1A_K04

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A_K04

H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Test bezpośrednio po zajęciach z treści wykładu,

zaliczenie testu – 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.