University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Intellectual Property Rights

General data

Course ID: 4102-1M6S-OWI Erasmus code / ISCED: 05.1 / (0110) Education, not further defined
Course title: Intellectual Property Rights Name in Polish: Ochrona własności intelektualnej
Department: University College of French Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) Przedmioty uzupełniające
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Student przyjęty na studia uniwersyteckie dysponuje podstawową wiedzą ogólną.


Mode:

(in Polish) zdalnie

Short description: (in Polish)

Szkolenie ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej w szczególności z jego dwóch zakresów – prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej są niezbędne dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Szkolenie ma na celu wyjaśnienia czym jest własność intelektualna, co obejmuje, czym są prawa własności intelektualnej i dlaczego należy chronić własność intelektualną.

Nakład pracy studenta:

– 4 godziny pracy z materiałami na platformie come uw

Bibliography: (in Polish)

Przedstawiony tu kanon lektur składa się z aktów prawnych i bogatej oferty opracowań oraz stron internetowych instytucji dbających o ochronę praw własności intelektualnej.

Literatura ta jest polecana studentom do utrwalenia i poszerzenia wiedzy.

Akty prawne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)

Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. 2011, Nr 49, poz. 508)

Kodeks cywilny z wprowadzeniem. 33. wydanie. C. H. Beck 2010.

Strony internetowe

 Urząd Patentowy RP www.uprp.pl

 Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OHIM www.oami.europa.eu

 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WIPO www.wipo.org

 Światowa Organizacja Handlu, WTO ww.wto.org

 Urząd Patentowy i Znaków Towarowych USA USPTO www.uspto.gov

Podstawowe podręczniki i opracowania

 Adamczak, Dobosz, Gędłek: Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien. Warszawa 2009.

 Domańska-Baer: Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien. Warszawa 2009.

 Ochrona własności intelektualnej. Red. Adamczak, du Vall. Warszawa 2010.

Learning outcomes: (in Polish)

Symbol Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, na kierunku studiów: nauczanie języków obcych, w specjalności głównej: nauczanie języka angielskiego Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z praw własności intelektualnej zorientowaną na zastosowania praktyczne w pracy nauczyciela H1P_W01

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

K_W24 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z nauczaniem języków obcych w szczególności z wydawnictwami edukacyjnymi H1P_W05

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów dotyczących praw własności intelektualnej H1P_U01

K_U06 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych, w szczególności prawa autorskiego i związane z zarządzaniem własnością intelektualną H1P_U07

K_U12 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł nie naruszając praw autorskich H1P_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1P_K04

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04

S1A_K04

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A_K04

H1A_K04

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Test po zapoznaniu się z materiałami kursu.

Zaliczenie testu – 60% poprawnych odpowiedzi. Test składa się z 20 pytań. Aby otrzymać zaliczenie student musi mieć 12 poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie wpisywane jest przez wykładowcę do systemu USOSweb na początku listopada.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.