University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical French Course A

General data

Course ID: 4102-2M1S-PNJF Erasmus code / ISCED: 05.1 / (unknown)
Course title: Practical French Course A Name in Polish: Praktyczna nauka języka francuskiego-A
Department: University College of French Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: French
Type of course:

foreign languages
obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Moduł 1: Przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu – języka francuskiego. Grupa treści podstawowych.

Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów w UKKNJF


Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń (90 godzin w jednej grupie o poziomie A2/A2+, z podręcznikiem Cosmopolite 2, francuskiego wydawnictwa Hachette w celu ćwiczenia czterech kompetencji językowych: czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu.


Założenia wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2/A2+; docelowo B1.

Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany w ramach zajęć w dwóch grupach w każdym semestrze. Zakłada się, że po 2 semestrach I roku student opanuje język na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Oceniania. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Full description: (in Polish)

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku Cosmopolite oraz o charakterze autentycznym uwzględniające aktualne wydarzenia we Francji, w Polsce i w świecie, wykorzystanie materiałów towarzyszących metodom FLE

2.ćwiczenie umiejętności słuchania selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności rozwijania poruszanych w nagraniu treści

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1.rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem, przy wykorzystaniu różnych typów tekstów zawartych w metodzie Alter ego + oraz innych: narracyjnych, informacyjnych, opisowych

2.zapoznanie studentów ze strategiami czytania, niezbędnymi w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych oraz ćwiczenie umiejętności dostosowania formy czytania do celu lektury

3.rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyławiania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi (w różnych rejestrach języka)

- prowadzenia rozmowy ( też telefonicznej) na tematy dotyczące życia codziennego

- przedstawiania własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z podręcznika oraz inne proponowane przez wykładowców każdej grupy

- przedstawiania krótkiej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku obcym przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z odpowiednimi wzorcami, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na około 150 słów w semestrze 1 i 200 w semestrze 2, na podany temat i o określonej strukturze

2. ćwiczenie umiejętności robienia notatek i planu tekstu (czytanego lub wysłuchanego)

3. ćwiczenie umiejętności rozróżniania rejestrów językowych

4. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Bibliography: (in Polish)

1. Hirschsprung N., Tricot T., Cosmopolite 2, Hachette FLE, Paris 2017

3. Les clés du nouveau DELF A2, B1, B2, PUG

4. Akyuz A. et all., Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris, 2000

5. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE International, 1999

6. Parizet M.-L, Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveaux A2, B1, B2 CLE International 2006

7. Barthem M., Chovelon, B., 2003, Le français par les textes, PUG: Grenoble

8. Braud,M., 1991, L’expression écrite et la composition française, Kraków: C&D

9. Tangarife-Cabut, H., 1991, Lire...Objectif comprendre, Didier Crapel, Paris

10. Braud M., L’expression écrite et la composition française, C&D, Kraków, 1991,

11. Chovelon B., Barthe M., Expression et style, grammaire & style, PUG, France 2010,

12. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

13. Dupleix D., Mègre B., Production écrite, niveau B1/ B2 du CECR, atelier FLE, didier, Paris, 2007,

14. Parizet M.-L., et al., Activités pour le CECR, niveau B1, CLE International, France, 2009,

15. Poisson- Quinton, S., Compétences, expression écrite, niveau 1, CLE International, France, 2006,

16. Poisson- Quinton, S., Compétences A2 expression écrite,

17 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

18. Materiały audio do Le Français dans le Monde.

19. Artykuły z prasy francuskojęzycznej.

20. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

• ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstów, rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej (K_W01)

• zna terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych na zajęciach (K_W03)

Umiejętności

• potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje w przeczytanym tekście i usłyszanym nagraniu a następnie wykorzystywać je do krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej (K_U01)

• umie samodzielnie rozpoznać formy języka potocznego mówionego i odróżnia je od form języka pisanego (K_U02)

• umie samodzielnie rozwijać umiejętności związane z kompetencjami: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_U02)

• posiada umiejętność przygotowania krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim dotyczącej zagadnień poruszanych w przeczytanym tekście i wysłuchanym nagraniu (K_U12)

• posiada umiejętność zrelacjonowania w uporządkowanej formie różnych punktów widzenia na dany temat (K_U12)

Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach: (student ma prawo do 27% nieobecności – usprawiedliwionych lub nie), powyżej tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać; obecności stanowią 10% oceny na koniec semestru

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)- 5 % oceny na koniec semestru

c) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 30% oceny na koniec semestru

d) pozytywne zaliczenie wszystkich testów w semestrze- zalicza 60%. Zaliczenie testów stanowi 35% oceny na koniec semestru

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie

f) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych w domu tematów do opracowania i tekstów opracowywanych na miejscu w klasie (zalicza 15 punktów na 25) - 20% oceny końcowej

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezaliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć.

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym; zaliczenie na ocenę po semestrze letnim;

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Egzamin po semestrze letnim na poziomie opanowania znajomości języka - A2+/ B1:

- egzamin pisemny składa się z trzech części (120 minut): rozumienie ze słuchu 25 punktów (dwa krótkie nagrania, pierwsze z pytaniami wielokrotnego wyboru, drugie z pytaniami wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz otwartymi), rozumienie tekstu 25 punktów (dwa teksty z pytaniami jak do rozumienia ze słuchu), pisanie (krótki tekst wyrażający własny punkt widzenia na około 200 słów, na 25 pkt: 12 pkt za poprawność językową, 7 pkt za styl i bogactwo słownictwa, 3 pkt za treść, 3 pkt za strukturę; -

- egzamin ustny: student losuje krótki tekst z zakresu omawianego w ciągu roku akademickiego słownictwa, przygotowuje krótką wypowiedź na podany temat:

5 pkt – część pierwsza wypowiedzi – rozumienie tekstu

- przekazanie głównej myśli przeczytanego tekstu i wprowadzenie do części kolejnej, czyli

własnego punktu widzenia;

- przedstawienie własnego punktu widzenia w sposób zorganizowany na temat problematyki

przeczytanego tekstu , z uwzględnieniem wprowadzenia, rozwinięcia (argumenty,

przykłady), zakończenia;

- spójność, płynność i jasność wypowiedzi, relacje logiczne.

4 pts – część druga wypowiedzi – rozmowa z egzaminatorami

- obrona przedstawionych myśli i ich sprecyzowanie;

- reakcja i odpowiedzi na pytania, argumenty i konta argumenty.

5 pkt – słownictwo

- znajomość i odpowiednie użycie urozmaiconego słownictwa, frazeologia.

8 pkt - poprawność językowa

- poprawność i różnorodność użytych struktur morfosyntaktycznych .

3 pkt - fonetyka

- poprawność wymowy i intonacji.

Punkty ECTS - 9,5 (w tym zaliczenia i egzamin końcowy)

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.