University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical French Course A Reading and Comprehension

General data

Course ID: 4102-2M1S-PNJF-CR Erasmus code / ISCED: 05.1 / (0110) Education, not further defined
Course title: Practical French Course A Reading and Comprehension Name in Polish: PNJF-A-czytanie i rozumienie
Department: University College of French Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
Language: French
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Przedmiot realizuje część programu PNJF – rok I (patrz: PNJF (Moduł A) – egzamin

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem i mówienie.

Full description: (in Polish)

Zajęcia odbywają się według podobnego schematu:

1. rozgrzewka językowa: krótka wypowiedź (1 minuta) na temat krótkiego tekstu (5-6 zdań)

2. ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu: prawda/fałsz, uzupełnianie luk i wstawianie dłuższych fragmentów tekstu (spośród podanych), wstawianie wyrazów do tekstu (wybór spośród podanych), pytania otwarte oraz omówienie odpowiedzi proponowanych przez studentów, uzasadnienie poprawnych

3. praca nad wybranym tekstem:

- wspólne sprawdzenie zrozumienia

- opracowanie planu zawierającego główne informacje

- praca w grupach: opracowanie planu krótkiej wypowiedzi

ustnej na podstawie tematyki poruszonej w tekście

- prezentacja ustna

4. omówienie słownictwa z opracowanego tekstu oraz z danej dziedziny.

Punkty ECTS: 2 = 60h przyznawane jak poniżej:

- godziny kontaktowe i obecności 1,5 pkt ECTS

- praca własna 0,25 pkt ECTS

- przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie 0,25 pkt ECTS

Bibliography: (in Polish)

1. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau

intermédiaire, CLE International, Paris, 2004

2. Barthem M., Chovelon, B., 2003, Le français par les textes,

PUG: Grenoble

3. Tangarife-Cabut, H., 1991, Lire...Objectif comprendre, Didier Crapel, Paris

4. Blanc-Racotto M., L`expression orale et l`expression écrite en français, Ellipsses, Paris, 2005

4. Chovelon B., Morsel M.-H., Lire la presse, Le compte rendu, la synthèse, Presses Universitaires de Grenoble, 2005

5. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H., L`expression française écrite et orale, Presses Universitaires de Grenoble, 1994

6. Thiry P., Didier J.-J., Moreau Ph., Seron M., Vocabulaire français, Editions Duculot, 2000

7. Dostępne metody do nauki języka francuskiego na poziomie B1

8. Materiały własne w zakresie słownictwa oraz artykuły prasowe

9. Ogólnodostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów, frazeologiczne

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu sprawności czytania ze zrozumieniem i krótkiej wypowiedzi ustnej (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię związane z poruszanymi na zajęciach tematami (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi rozpoznać typ tekstu: narracyjny,

argumentacyjny, informacyjny, opisowy i strukturę tekstu (K_U01)

2. umie samodzielnie formułować hipotezy na temat treści tekstu oraz intencji autora na podstawie tytułu, podtytułu I innych elementów towarzyszących tekstowi (K_U02)

3. rozpoznaje najważniejsze informacje, kluczowe dla treści tekstu I ilustruje je informacjami drugorzędnymi w formie określonego planu (K_U01)

4. umie samodzielnie rozwijać umiejętności związane z kompetencjami: czytanie ze zrozumieniem i krótka wypowiedź ustna (K_U02)

5. posiada umiejętność przygotowania krótkiej wypowiedzi ustnej w języku francuskim dotyczącej zagadnień poruszanych w przeczytanym tekście (K_U12)

6. posiada umiejętność w miarę swobodnego posługiwania się słownictwem z omawianych dziedzin I zabrania głosu w dyskusji na poziomie B1 (nawiązanie rozmowy, zmiana tematu lub wprowadzenie nowego wątku, dostosowanie formy I stylu rozmowy do sytuacji ) (K_U12)

7. umie wyrazić własną opinię na tematy poruszane podczas zajęć w sposób spójny, dobierając odpowiednie struktury językowe na poziomie B1 (K_U12)

8. rozpoznaje formy języka potocznego mówionego i odróżnia je od form używanych w języku pisanym (K_U01)

9. potrafi samodzielnie doskonalić swoje umiejętności z zakresu czytania tekstów w języku obcym I wypowiedzi ustnej na omawiane tematy (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać I pracować w grupie w trakcie wypowiedzi ustnej na zajęciach (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji czytania ze zrozumieniem i krótkiej wypowiedzi ustnej (K_K03)

3. rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia znajomości języka (K_K01)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

1. obecność na zajęciach (powyżej czterech nieobecności student traci prawo do zaliczenia semestru)

2. punktualne przychodzenia na zajęcia

2. trzy sprawdziany w semestrze: rozumienie tekstu oraz kluczowe słownictwo (zalicza 670%)

3. aktywny udział w zajęciach, prezentowanie wypowiedzi ustnej na temat przeczytanego tekstu, przedstawienie swojej opinii, udział w dyskusji.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.