Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF-B-pisanie tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M1S-PNJF-PT
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF-B-pisanie tekstów
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z PNJF po I roku, znajomośc języka francuskiego na poziomie B1/B1+, docelowo B2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizuje część programu PNJF – rok II - patrz: PNJF B.

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej: pisanie tekstów argumentacyjnych.

Pełny opis:

W semestrze zimowym:

1. kilka pierwszych zajęć poświęconych jest na wprowadzenie do

praktyki pisania wypracowania francuskiego typu esej/rozprawka

(struktura rozwinięcia, zakończenia i na końcu wstępu, budowa

paragrafu, strategie argumentacji, budowa planu, etapy pisania,

dobór argumentów i ilustrujących je przykładów)

2. część zajęć przeznacza się na pisanie prac na miejscu na poziomie

B1/B1+ według opisanych kryteriów egzaminu

końcowego (patrz: Kryteria i metody oceniania) o tematyce:

człowiek i środowisko, społeczeństwo,

rodzina, edukacja, praca, wypoczynek, reklama, mas media,

obyczaje, kultura...

3. przez cały semestr: analiza błędów i ćwiczenia językowo –

stylistyczne mające na celu unikanie błędnych form i struktur.

Punkty ECTS : 1 = 30 godzin:

- zajęcia kontaktowe i obecności = 0,75 ECTS,

- przygotowanie do zajęć/zaliczenie = 0,25 ECTS.

Literatura:

1. Mimram R., Poisson-Quinton S., Expression écrite,

compétences B2, B2+, CLE International, Paris, 2008

2. Spicher A., Savoir rédiger, Ellipses, Paris, 2006

3. Le Lay Y., Savoir rédiger, Larousse Bordas, Paris, 1997

4. Spicher A., 7 jours pour rédiger avec élégance, Ellipses, Paris,

2010

5. Vigner G., Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996

6. Fayet M., Rédiger sans complexes, Eyrolles, Paris, 2008

7. Hongre B., Eterstein C., Joyeux M., Lesot A., Réussir le 1er

sujet, Le texte argumentatif, Profil, Les pratiques du bac,

Hatier, Paris, 1998

8. Lemeunier A., La dissertation, Profil, Pratiques du bac, Hatier,

Paris, 2002

9. Crépin F., Desaintghislain C., Pouzalgues-Damon E., Français,

Méthodes & Techniques, Nathan, 1996

10. Charnet C., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte

rendu, une synthèse, Hachette, Paris, 1997

11. Capelovici J., Le français sans fautes, L`Archipel, Paris, 2001

12. Chevallier-Wixler D., Dupleix D., Jouette I., Mègre B., Réussir le

DALF niveaux C1 et C2, Didier, Paris, 2007

13. Kober-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S., Activités

pour le Cadre Européen Commun de Référence, CLE

International, Paris 2007

14. Wszystkie dostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów,

frazeologiczne...

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy praktycznym rozwijaniu kompetencji językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: pisanie tekstów (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię w zakresie tematów poruszanych w czasie zajęć (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi zredagować wypracowanie typu rozprawka, esej argumentacyjny na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: wypowiedź pisemna o spójnej strukturze – wprowadzenie, rozwinięcie, konkluzja, o długości na około 300 słów (K_U01)

2. umie samodzielnie rozpoznać strategie argumentacji (K_U01)

3. potrafi zastosować plan odpowiednio do proponowanego tematu (K_U01)

4. potrafi zilustrować odpowiednio dobranymi argumentami I przykładami postawioną tezę I napisać plan wypracowania z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

5. zna podstawową strukturę paragrafu i stosuje zasady spójności logicznej tekstu (kolejność w/w części struktury, artykulatory logiczne) (K_W03)

6. potrafi obronić lub odrzucić postawioną w temacie tezę w sposób obiektywny, a własny punkt widzenia zaprezentować w zakończeniu wypracowania (K_U12)

7. potrafi odróżnić język pisany od mówionego I respektować specyfikę języka pisanego (K_U01)

8. potrafi zredagować tekst argumentacyjny na poziomie B2 zgodnie z regułami morfologii I składni języka francuskiego, a styl wypowiedzi jest w miarę przejrzysty I nie powiela składni języka polskiego (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać I pracować w grupie podczas zajęć (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań domowych (K_K03)

3. rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia znajomości języka (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest:

• obecność na zajęciach (powyżej 27% nieobecności

student traci prawo do zaliczenia semestru) i aktywny w nich

udział

• oddanie prac domowych: na początku 2 samodzielne

paragrafy, następnie 2 paragrafy na jeden temat, plany do

podanych tematów i opracowywanych strategii argumentacji,

jeden pełny tekst argumentacyjny

• napisanie 2 wypracowań na zajęciach według kryteriów

ewaluacji podczas egzaminu końcowego z PNJF (czas: 2

godz. x 60 min., struktura: 4 pkt., treść argumentacyjna: 6

pkt., poprawność języka: 12 pkt., styl/słownictwo: 8 pkt., w

sumie 30 pkt., a praca zalicza od 18 pkt.)

• zaliczenie na podstawie jest średniej punktów otrzymanych

ze wszystkich w/w prac i zadań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)