University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Practical French Course - Writing

General data

Course ID: 4102-3M1S-PNJF-PT
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Practical French Course - Writing
Name in Polish: PNJF-B-pisanie tekstów
Organizational unit: University College of French Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: French
Type of course:

foreign languages
obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zdany egzamin z PNJF po I roku, znajomośc języka francuskiego na poziomie B1/B1+, docelowo B2

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Przedmiot realizuje część programu PNJF – rok II - patrz: PNJF B.

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej: pisanie tekstów argumentacyjnych.

Full description: (in Polish)

W semestrze zimowym:

1. kilka pierwszych zajęć poświęconych jest na wprowadzenie do

praktyki pisania wypracowania francuskiego typu esej/rozprawka

(struktura rozwinięcia, zakończenia i na końcu wstępu, budowa

paragrafu, strategie argumentacji, budowa planu, etapy pisania,

dobór argumentów i ilustrujących je przykładów)

2. część zajęć przeznacza się na pisanie prac na miejscu na poziomie

B1/B1+ według opisanych kryteriów egzaminu

końcowego (patrz: Kryteria i metody oceniania) o tematyce:

człowiek i środowisko, społeczeństwo,

rodzina, edukacja, praca, wypoczynek, reklama, mas media,

obyczaje, kultura...

3. przez cały semestr: analiza błędów i ćwiczenia językowo –

stylistyczne mające na celu unikanie błędnych form i struktur.

Punkty ECTS : 1 = 30 godzin:

- zajęcia kontaktowe i obecności = 0,75 ECTS,

- przygotowanie do zajęć/zaliczenie = 0,25 ECTS.

Bibliography: (in Polish)

1. Mimram R., Poisson-Quinton S., Expression écrite,

compétences B2, B2+, CLE International, Paris, 2008

2. Spicher A., Savoir rédiger, Ellipses, Paris, 2006

3. Le Lay Y., Savoir rédiger, Larousse Bordas, Paris, 1997

4. Spicher A., 7 jours pour rédiger avec élégance, Ellipses, Paris,

2010

5. Vigner G., Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996

6. Fayet M., Rédiger sans complexes, Eyrolles, Paris, 2008

7. Hongre B., Eterstein C., Joyeux M., Lesot A., Réussir le 1er

sujet, Le texte argumentatif, Profil, Les pratiques du bac,

Hatier, Paris, 1998

8. Lemeunier A., La dissertation, Profil, Pratiques du bac, Hatier,

Paris, 2002

9. Crépin F., Desaintghislain C., Pouzalgues-Damon E., Français,

Méthodes & Techniques, Nathan, 1996

10. Charnet C., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte

rendu, une synthèse, Hachette, Paris, 1997

11. Capelovici J., Le français sans fautes, L`Archipel, Paris, 2001

12. Chevallier-Wixler D., Dupleix D., Jouette I., Mègre B., Réussir le

DALF niveaux C1 et C2, Didier, Paris, 2007

13. Kober-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S., Activités

pour le Cadre Européen Commun de Référence, CLE

International, Paris 2007

14. Wszystkie dostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów,

frazeologiczne...

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy praktycznym rozwijaniu kompetencji językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: pisanie tekstów (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię w zakresie tematów poruszanych w czasie zajęć (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi zredagować wypracowanie typu rozprawka, esej argumentacyjny na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Oceniania: wypowiedź pisemna o spójnej strukturze – wprowadzenie, rozwinięcie, konkluzja, o długości na około 300 słów (K_U01)

2. umie samodzielnie rozpoznać strategie argumentacji (K_U01)

3. potrafi zastosować plan odpowiednio do proponowanego tematu (K_U01)

4. potrafi zilustrować odpowiednio dobranymi argumentami I przykładami postawioną tezę I napisać plan wypracowania z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

5. zna podstawową strukturę paragrafu i stosuje zasady spójności logicznej tekstu (kolejność w/w części struktury, artykulatory logiczne) (K_W03)

6. potrafi obronić lub odrzucić postawioną w temacie tezę w sposób obiektywny, a własny punkt widzenia zaprezentować w zakończeniu wypracowania (K_U12)

7. potrafi odróżnić język pisany od mówionego I respektować specyfikę języka pisanego (K_U01)

8. potrafi zredagować tekst argumentacyjny na poziomie B2 zgodnie z regułami morfologii I składni języka francuskiego, a styl wypowiedzi jest w miarę przejrzysty I nie powiela składni języka polskiego (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać I pracować w grupie podczas zajęć (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań domowych (K_K03)

3. rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia znajomości języka (K_K01)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest:

• obecność na zajęciach (powyżej 27% nieobecności

student traci prawo do zaliczenia semestru) i aktywny w nich

udział

• oddanie prac domowych: na początku 2 samodzielne

paragrafy, następnie 2 paragrafy na jeden temat, plany do

podanych tematów i opracowywanych strategii argumentacji,

jeden pełny tekst argumentacyjny

• napisanie 2 wypracowań na zajęciach według kryteriów

ewaluacji podczas egzaminu końcowego z PNJF (czas: 2

godz. x 60 min., struktura: 4 pkt., treść argumentacyjna: 6

pkt., poprawność języka: 12 pkt., styl/słownictwo: 8 pkt., w

sumie 30 pkt., a praca zalicza od 18 pkt.)

• zaliczenie na podstawie jest średniej punktów otrzymanych

ze wszystkich w/w prac i zadań.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)