University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Acquisition of the Foreing Language

General data

Course ID: 4102-5M1S-WOANJ Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Acquisition of the Foreing Language Name in Polish: Wiedza o akwizycji i nauce języków
Department: University College of French Language Teacher Education
Course groups: (in Polish) Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: French
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Wykład zakłada wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące procesu przyswajania języka przydatną dla przyszłego nauczyciela języka obcego.

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Wykład dotyczy wybranych zagadnień z zakresu przyswajania języka obcego. Pozwala zrozumieć miejsce badań nad akwizycją języka w kontekście badań glottodydaktycznych i psycholingwistycznych. Zagadnienia omawiane na wykładzie ukazują teoretyczne i praktyczne aspekty warunkujące skuteczne przyswajanie języka.

Full description: (in Polish)

W ramach wykładu omawiane jest następująca problematyka:

1. Język i jego funkcjonowanie.

2. Wybrane zagadnienia z komunikacji językowej.

3. Komunikacja i interakcje w procesie przyswajania języka obcego.

4. Status i przedmiot badań glottodydaktyki.

5. Glottodydaktyka a psycholingwistyka i inne nauki pokrewne.

6. Psycholingwistyczna problematyka bilingwizmu.

7. Podstawy akwizycji języka ojczystego (ontogeneza i filogeneza).

8. Akwizycja / przyswajanie / uczenie się języka – różnice i podobieństwa.

9. Przyswajanie języka jako przyswajanie kodu.

10. Fazy procesu przyswajania języka obcego.

11. Analiza faz od strony psychologicznej i od strony dydaktycznej.

12. Przyswajanie języka w kontekście wybranych teorii komunikacji.

13. Rozwój kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej.

14. Strategie uczenia się języka.

15. Wybrane teorie akwizycji języka.

Bibliography: (in Polish)

ARABSKI J., (1985) O przyswajaniu języka drugiego, (obcego), WSiP Warszawa.

BOYSSON-BARDIES B., (1996) Comment la parole vient aux enfants, Odile Jacob

DAKOWSKA M., (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, PWN, Warszawa.

FLORIN A., (1999), Le developpement du langage, Dunod, Paris.,

GAJO I., (2001) Immersion, bilinguisme et interacrion en classe, Didier, Paris.

GAONAC’H D., (1987) Theories d’apprentissage et acquisition d’une langue etrangere, Hatier, Paris.

KURCZ I., (1992), Język a psychologia, WSiP, Warszawa.

KURCZ I., (2007), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, GWP, Gdańsk.

WILCZYŃSKA W., (1999), Uczyć się czy być nauczanym ? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, PWN, Warszawa.

Woźnicki T., Zawadzka E.,(1979), Fazy procesu przyswajania języka obcego, PWN, Warszawa.

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia

oo ukończeniu cyklu wykładów poświęconych wybranym problemom akwizycji języka student potrafi:

Wiedza:

- zna i rozumie w podstawowym stopniu wybrane fakty, teorie, zjawiska dotyczące procesu akwizycji języków : ojczystego i obcego (K_W01)

- zna i potrafi się posługiwać podstawową terminologią z zakresu wiedzy o akwizycji i nauczaniu języków (K_W03)

- dokonać psychologicznej i dydaktycznej analizy procesu przyswajania języka (K_W02)

- zna i potrafi wyjaśnić na czym polega proces rozwoju mowy człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym oraz rozumie istotę procesu przyswajania języka obcego (K_W08)

Umiejętności:

- potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z zakresu akwizycji i nauczania języków z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

-potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk dotyczących procesu akwizycji / nauczania i uczenia się języka; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności nauczyciela języka obcego (K_U07)

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i psycholingwistyki w celu analizowania i interpretowania problemów dydaktycznych związanych z procesem przyswajania języka obcego (K_U08)

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzeba systematycznego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji (K_K01)

- odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych (K_K13)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia wykładu jest:

- w każdym semestrze:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć (lektura wybranych pozycji bibliograficznych)

c) interaktywny udział w wykładach (uczestnictwo w dyskusji )

Ocenie podlegają:

– stopień opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych planem wykładów,

- samodzielność i krytyczny stosunek w prowadzeniu analiz

– argumentacja

– poprawność językowa

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie prac pisemnych (kolokwia, egzamin). Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest wykazanie się opanowaniem materiału na poziomie minimum 60%).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.