Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-5M2S-PSEPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z: (1) zagadnieniami z zakresu pedagogiki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) oraz (2) elementami pedagogiki specjalnej. Zadania te będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych w obrębie następujących obszarów: funkcjonowanie dziecka na II etapie edukacyjnym; progi edukacyjne i adaptacja; zagrożenia dzieci i młodzieży; problemy zdrowotne, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe a funkcjonowanie ucznia w szkole; praca dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym. Ponadto szczególna uwaga poświęcona zostanie zasadom pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematyka kursu realizowana będzie z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z: (1) zagadnieniami z zakresu pedagogiki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) oraz (2) elementami pedagogiki specjalnej. Z jednej strony celem kursu jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu teorii wychowania oraz zasad wychowawczych, które kreują interakcje w klasie szkolnej, z drugiej zaś strony ważnym komponentem przedmiotu jest także podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej, która umożliwi rozpoznanie głównych problemów dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Zadania te będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych oraz możliwych rozwiązań praktycznych z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych w obrębie następujących obszarów:

1. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika; podmiotowość w wychowaniu; podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła.

2. Style i postawy wychowawcze; konteksty wychowania; szkoła jako instytucja wychowawcza – środowisko społeczne klasy i szkoły; proces

i wzorce komunikowania się na terenie szkoły; ukryty program szkoły; postawy nauczycieli i uczniów; tworzenie klimatu wychowawczego

w klasie i w szkole.

3. Charakterystyka funkcjonowania dziecka na II etapie edukacyjnym: formy aktywności (nauka i zabawa), rozwój zainteresowań, poszerzanie autonomii i samodzielności; dynamika grupy uczniowskiej, rola rówieśników, osób znaczących i autorytetów, bunt okresu dorastania i jego funkcje.

4. Wpływ problemów zdrowotnych, dysharmonii i zaburzeń rozwojowych ucznia na funkcjonowanie w szkole, w tym w grupie rówieśniczej; konsekwencje psychologiczne.

5. Zagrożenia dzieci i młodzieży: agresja (w tym agresja elektroniczna), przemoc, uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera), grupy nieformalne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

6. Praca dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym: programy wychowawcze i profilaktyczne; tworzenie klimatu wychowawczego; stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci, zachęcanie do współpracy i współdziałania uczniów.

7. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem).

8. Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością. Zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania (w tym: z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej); z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi i nastroju; z zaburzeniami osobowości i odżywiania; z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, chorobą przewlekłą; z zaburzeniami w procesie rozwoju językowego i [całościowymi zaburzeniami w rozwoju; o szczególnych uzdolnieniach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M,(red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, GWP, Gdańsk 2007.

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fenstermacher G.T. Soltis J., Style nauczania, WSiP, Warszawa 2005.

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2010). Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008.

Zawadzka-Bartnik, E. (2010). Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Literatura dodatkowa:

Byers, R./ Rose, R. (2002). Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: opracowanie metodyczne dla nauczycieli. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Fechner-Sędzicka I., Szkolny system wspierania zdolności. Wyd. Aker, Toruń1999.

Olechowska, A. (2001). Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (2009/2010). Seria „One są wśród nas”.

Szczygieł, B. (2007). Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym: konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. Kraków: Impuls.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_W15 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W20 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U14 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych programów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach

Analiza przypadku – planowanie działań kompensacyjno-wyrównawczych.

Praca pisemna – plan współpracy z nauczyciel / specjalistą / poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.