Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M1S-GP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka praktyczna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Gramatyka praktyczna prowadzona jest przez dwa semestry I roku.

Omawiane zagadnienia:czasownik (koniugacja, rekcja) ,rzeczownik (deklinacja, rekcja, liczba mnoga),przymiotnik i przysłówek (deklinacja, stopniowanie,rekcja),zaimek, przyimek, rodzajnik,budowa zdania (zdania przydawkowe, przydawki imiesłowowe, przydawki; formy konkurencyjne strony biernej; styl rzeczownikowy i czasownikowy, tryb przypuszczający).

Pełny opis:

Semestr I:

Składnia

1.1 zdania względne z zaimkami względnymi w dopełniaczu

2. szyk części zdania

2.1 lokalizacja zaimka zwrotnego sich

2.2 lokalizacja rzeczownikowych i zaimkowych dopełnień w celowniku i bierniku

2.3 lokalizacja nicht/kein

2.4 lokalizacja odmienionych i nieodmienionych form czasownika

II. morfologia

1. czasownik (regularny, nieregularny, modalny, zwrotny, posiłkowy, rozdzielnie złożony, nierozdzielnie złożony)

1.1 tworzenie i użycie czasów przeszłych

1.2 szczególne przypadki związku zgody

1.3 rekcja- czasownika

2. rzeczownik i przymiotnik

2.1 odmiana rzeczownikowa i przymiotnikowa

1.2 rekcja rzeczownika i przymiotnika użycie rodzajnika

3. przyimki wtórne

II semestr

Składnia

1.1 tworzenie zdań ze spójnikami złożonymi

1.2 wybrane klasy semantyczne zdań okolicznikowych

1.3 wybrane konstrukcje bezokolicznikowe

1.4 zdania względne z zaimkami względnymi w dopełniaczu

II. morfologia

1.1 tworzenie i użycie strony biernej procesu i stanu

1.2. tryb przypuszczający

1.3 mowa zależna

2. rzeczownik i przymiotnik

1.1 odmiana rzeczownikowa i przymiotnikowa

Literatura:

Grammatik aktiv A1–B1

Üben, Hören, Sprechen

Übungsgrammatik mit Audio-CD

Autoren / Herausgeber: Jin, Friederike; Voß, Ute

ISBN/Verlag: 978-3-06-023972-6

Cornelsen Verlag

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo” w drugim etapie edukacyjnym

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo”

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu „historia i społeczeństwo”

Umiejętności

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych i ew. nauczaniem przedmiotu „historia i społeczeństwo” korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

K_U25potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny: prace kontrolne, udział w zajęciach (2 nieobecności), aktywność, przygotowanie do zajęć,praca własna studenta, praca pisemna na koniec semestru I i II

przygotowanie portfolio z materiałami dodatkowymi

forma oceny semestr I: ocena

wynik testu stanowi 40% oceny końcowej semestru

Test jest zaliczony powyżej 60%

• Forma oceny rocznej: ocena wystawiana na podstawie prac kontrolnych pisanych na zajęciach przez cały rok, pracy własnej studenta na platformie i pisemnego testu rocznego (test roczny przeprowadzany na ostatnich zajęciach), a także projektu przygotowanego przez studentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)