Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M1S-GPEGKHJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 4103-1M1S-GPEGKHJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 4103-1M1S-GPEGKHJ

Założenia (opisowo):

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresugramatzki opisowej j€yzka niemieckiego, właściwych naucyzciela języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności glottodzdaktzcynejj oray zna podstawową terminologię z zakresu j€yzkoynawstwa deskrzpcyjnego, właściw dla nauczania języka niemieckiego

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Podział części mowy na płaszczyznach: morfologicznej, syntaktycznej i semantycznej w teorii i praktyce (ćwiczenia),

2. Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii języka niemieckiego:

strony, czasy, tryby

3. Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego.

4. deklinacja przymiotnika

5. semantyka czasowników modalnych

6. konstrukcje bezokolicznikowe

7. Szeregi alternacyjne

Pełny opis:

Wszystkie tematy realizowane są w odniesieniu do zmian historycznych w perspektywie rozwoju języka i w ujęciu kontrastywnym.

1. szeregi alternacyjne: podział czasowników w/g tradycyjnych i nowszych ujęć

2. formy nieregularne czasownika: umlaut prymarny i sekundarny

3. bezokoliczniki w j. niemieckim i sposoby zastosowania: teoria i pragmatyka

4. czasowniki modalne z bezokolicznikiem II

5. deklinacja przymiotnika ze szczególnym uwzględnieniem nieokreślonych przymiotników liczebnych

6. sposoby transformacji konstrukcji aktywnych na pasywne (pojęcia: aspekt, tranzytywność)

7. Semantyka i morfologia trybu przypuszczającego.

Literatura:

Helbig G./Buscha J., Deutsche Übungsgrammatik, Leipzig

Helbig G./Buscha J.,Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej i historii języka niem, właściwych dla nauczyciela języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w procesie glottodydaktycznym oraz zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne i ustne, aktywny udział w zajęciach, frekwencja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)