University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Life and Institutions of German-speaking Countries

General data

Course ID: 4103-1M1S-KON Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Life and Institutions of German-speaking Countries Name in Polish: Kulturoznawstwo obszaru niemieckojęzycznego (realioznawstwo)
Organizational unit: University College of German Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: German
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Student przyjęty na studia uniwersyteckie dysponuje podstawową wiedzą ogólną i znajomością języka niemieckiego na poziomie A2.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Przedmiot opiera się na szeroko rozumianym terminie "kultura" krajów niemieckiego obszaru językowego. Służy zapoznaniu się z podstawowymi informacjami z tego zakresu.

Full description: (in Polish)

Studenci udoskonalają wrażliwość i kompetencje komunikacyjne, pozbawione uwarunkowanych kulturowo konfliktów porozumiewania się z mieszkańcami krajów niemieckiego obszaru językowego.

Rozwinięcie kompetencji kulturowej w stopniu pozwalającym na zrozumienie istotnych aspektów kultury krajów niemieckiego obszaru językowego – Austrii i Szwajcarii, z uwzględnieniem "kultury dnia codziennego".

Nakład pracy studenta:

– 60 godzin uczestnictwa w konwersatorium (30 godzin w każdym semestrze),

– 90 godzin pracy samodzielnej (45 godzin w każdym semestrze)

Praca samodzielna obejmuje:

- przygotowanie do zajęć poprzez zapoznanie się z tekstami i innymi materiałami wyznaczonym przez wykładowcę,

- przygotowanie się do testów zaliczeniowych,

- przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień programowych,

- czytanie materiałów dodatkowych i oglądanie filmów dokumentalnych oraz fabularnych dotyczących kultury niemieckiego obszaru językowego.

Bibliography: (in Polish)

Pozycje obowiązkowe:

- Zwischendurch mal ... Landeskunde. Hueber

- Landeskunde aktiv. Hueber

Pozycje książkowe:

- Landeskunde Deutschland. Hueber

- Vokabeln und Quizfragen. Hueber

- Sprachraetsel Deutsch - Landeskunde. Hueber

- Chunsch druus? Hueber

 Tatsachen über Deutschland

 Deutschland nach der Wende, Max Hueber Verlag

 Österreich. Tatsachen und Zahlen

 Schweizer Brevier

 W. Justi: Familien-Reiseführer Schweiz. Hamburg: Companions.

 T. Küng, Gebrauchsanweisung für die Schweiz, Piper

 S. Kirchmeyer, Blick auf Deutschland, Klett

 A. Lundquist-Mog, Spielarten, Langenscheidt

 Materialien zur österreichischen Landeskunde für den Unterricht aus Deutsch als Fremdsprache/Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Wiedeń.

 Landkarten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz

Źródła internetowe:

 www.bundesregierung.de

 www.bundestag.de

 www.austria.gv.at

 www.oesterreich.com

 www.statistik.at

 www.admin.ch

 www.swissworld.org

 www.romankoch.ch

 www.pro-helvetia.ch

 www.iol.li

 www.searchlink.li

 www.firstlink.li

 www.uni-mainz.de

 www.destatis.de

 www.infas.de

 www.zahlenspiegel.ch

 www.ard.de

 www.dwelle.de www.orf.at

 www.zdf.de

Prasa:

Informationen zur politischen Bildung. Bundeszentrale zur politischen Bildung. Bonn

Passagen. Prohelvetia. Schweizer Kulturstiftung

Wydania papierowe lub internetowe:

www.prohelvetia.ch

www.faz.net

www.nzz.ch

www.diepresse.at

www.derstandard.at

www.format.at

www.profil.at

www.sueddeutsche.de

www.taz.de

www.tages-anzeiger.ch

www.welt.de

www.weltwoche.ch

www.zeit.de

www.blick.ch

www.focus.msn.de

www.spiegel.de

www.stern.de

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu wydarzeń i zjawisk kulturotwórczych w krajach niemieckiego obszaru językowego H1P_W01

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego H1P_W03

K_W13 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym S1A_W04

K_W14 ma elementarną wiedzę o podobieństwach i różnicach oraz związkach pomiędzy krajami niemieckojęzycznymi i Polską S1A W02

S1A_W03

K_W15 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w demokracji niemieckojęzycznego obszaru językowego S1A W05

S1A_W09

K_W22 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych istotnych dla bezkonfliktowego współżycia społecznego S1A_W07

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów przydatnych w przyswojeniu treści związanych z niemieckojęzycznym obszarem kulturowym. H1P_U01

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przygotowaniem prezentacji w grupie – ustalenie zadań itd. H1P_U04

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w ramach zadań grupowych dotyczących np. zalet i wad systemów politycznych czy edukacyjnych niemieckiego obszaru językowego H1P_U10

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, w języku polskim i języku niemieckim, szczególnie podczas poszukiwania informacji do prezentacji zaliczeniowych, a także podczas inicjatyw kulturalnych organizowanych przez UW oraz Instytut Goethego, Instytut Austriacki i inne instytucje i organizacje związane z niemieckojęzycznym obszarem kulturowym H1P_U11

K_U11 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu kultury niemieckiego obszaru językowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U12

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych języku niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu kultury niemieckiego obszaru językowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U22 potrafi animować prace koleżanek i kolegów podczas prac grupowych czy w parach oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie S1A_U06

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania H1A_U05

K_U25 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu dokonując ewaluacji prezentacji zaliczeniowej S1A_U06

K_U27 posiada umiejętności językowe pozwalające na komunikowanie się na poznane zagadnienia dotyczące kultury niemieckiego obszaru językowego w języku niemieckim

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie podejmując pracę samodzielną w ramach przedmiotu kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy poprzez m.in. pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy na związane z tymi zagadnieniami tematy H1P_K05

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form – korzystając z informacji z polecanych stron internetowych oraz biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, instytuty i organizacje propagującą kulturę niemieckiego obszaru językowego H1P_K06

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A K01

H1A K04

S1A_K02

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, czyli studiowania i wykonuje rzetelnie zadania w ramach studiów S1A K03

S1A_K05

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

a) aktywna obecność na zajęciach (student ma prawo tylko do dwóch nieobecności w semestrze, uczestnictwo w dyskusji, praca w grupach i parach) – 15%

b) przygotowanie do zajęć (praca domowa, przynoszenie kserokopii zadanych tekstów na zajęcia) – 15%

c) zaliczenie trzech testów pisemnych, zawierających zadania zamknięte, półotwarte i otwarte:

- z wiedzy o Niemczech – w semestrze zimowym 40%

- z wiedzy o Szwajcarii – w semestrze letnim 20%

- z wiedzy o Austrii – w semestrze letnim 20%

Prace oceniane są na punkty.

d) zaprezentowanie wyników projektu grupowego (kryteria oceny: dobór materiałów, słownictwo, poprawność gramatyczna, płynność wypowiedzi, podział treści i ) – 30%

Practical placement: (in Polish)

Brak.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.