Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-1M2S-PPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, współpracy z jego rodzicami oraz środowiskiem. Zanalizowana zostanie problematyka związana z gotowością szkolną, adaptacją w nowym środowisku, bezpieczeństwem dzieci oraz stymulowaniem rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, z odwołaniem się do szczególnej roli zabawy. Tematyka kursu realizowana będzie z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, współpracy z jego rodzicami oraz środowiskiem, z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych. Tematyka kursu realizowana będzie w obrębie następujących obszarów:

Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. Rozwój fizyczny i motoryczny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Lateralizacja, kształtowanie się stronności ciała, modele lateralizacji.

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. Typy zabaw. Rola osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.

Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poszanowanie godności dziecka.

Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Obowiązek szkolny. Samodzielność i niesamodzielność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uspołecznienie dziecka, dziecko w grupie rówieśniczej. Pozycja społeczna dziecka w grupie. Koleżeństwo i przyjaźń. Konflikty między dziećmi.

Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Kształtowanie odporności emocjonalnej.

Dojrzałość szkolna. Pojęcie, składniki, diagnozowanie. Kontrowersje.

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, szkole i poza ich terenem (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci.

Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E./Zielińska, E. (2012). Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Janiszewska, B. (2011). Mam 6 lat i idę do szkoły. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Seventh Sea.

Karbowniczek, J./Kwaśniewska, M./ Surma, B. (2011). Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Klus-Stańska, D./Szczepska-Pustkowska, M. (red.). Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. [et al.]. . Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Klus-Stańska, D./Nowicka, M. (2014). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Klim-Klimaszewska, A. (2011). Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica.

Kowalik, S. (red.). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kruszko, K. (2010). Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pamuła, M. (2009). Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_W15 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W20 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U14 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych programów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach

Prezentacja multimedialna (50% oceny końcowej)

Kolokwium pisemne (50% oceny końcowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.