University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Corrective Phonetics

General data

Course ID: 4103-2M1S-FK Erasmus code / ISCED: 05.1 / (unknown)
Course title: Corrective Phonetics Name in Polish: Fonetyka korektywna
Organizational unit: University College of German Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: German
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Cele szczegółowe:

• wykształcenie umiejętności poprawnego stosowania środków artykulacyjnych, intonacyjnych i ekspresywnych języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. w ramach tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji,

• rozwijanie słuchu fonematyczno - fonetycznego,

korygowanie błędnie przyswojonych struktur artykulacyjnych i intonacyjnych,

• uświadomienie relacji między wymową, a pisownią,

• przeciwdziałanie interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim,

a językiem niemieckim,

• kształtowanie i ugruntowanie poprawnej artykulacji języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową

Full description: (in Polish)

Program szczegółowy:

 Aparat mowy

 Podział głosek na samogłoski i spółgłoski

 Zasady wymowy samogłosek

• długich i krótkich

• zamkniętych i otwartych

• napiętych i nienapiętych

• zaokrąglonych i niezaokrąglonych

• przednich, środkowych i tylnich

• wysokich i niskich

 Zwokalizowane „r” zredukowane „e”

 Następ samogłoskowy

 Podział spółgłosek

 Usilnienie wygłosowe

 Aspiracje

 Spółgłoski szczelinowe (Ach-Laut, Ich-Laut)

 Spółgłoska krtaniowo- gardłowa (Hauchlaut)

 Nosówka welarna

 Akcent wyrazowy i zdaniowy

Struktury rytmiczno- intonacyjne w języku niemieckim

Bibliography: (in Polish)

• Altmann, H, Ziegenhain, U: Phonetik, Phonologie und Grafematik fürs Examen, Göttingen 2007

• Cauneau, I: Hören, Brummen, Sprechen, München 1992

• Dieling, H, Hirschfeld, U: Phonetik lehren und lernen,

München 2000

• Domińczak, H: Wymowa w nauce języka niemieckiego,

Warszawa 1993

• Hirschfeld, U, Stock, E: Phonethek Deutsch als Fremdsprache, Berlin 1996

• Martens, P: Phonetik und deutschen Sprache, München 1965

• Morciniec, N, Prędota, S: Podręcznik wymowy niemieckie, Warszawa 1995

• Schäfermeier, I: So klingt Deutsch, Münster 1998

• Sikorski, J: Korrektive Phonetik Praxis, Warszawa 2006

Learning outcomes: (in Polish)

Student /tka

- K_W02, K_K01 wykształcił umiejętności poprawnego stosowania środków artykulacyjnych, intonacyjnych i ekspresywnych języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. w ramach tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji, H1P_W02, H1P_K01

• K_W12 posiada wiedzę teoretyczną oraz ma rozwinięty słuch fonematyczno - fonetyczny, potrafi skorygować błędnie przyswojone struktury artykulacyjne i intonacyjne, H1A W04 , S1A_W05

• K_W16, K_U10, zna relacje między wymową, a pisownią, H1A_W04, H1P_U11

• K_U01, K_U25 umie przeciwdziałać interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim, a językiem niemieckim, H1P_U01, S1A_U06

• K_W0 3, K_U02 zna podstawową terminologię, wyćwiczył, wykształcił i ugruntował poprawną artykulację języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową H1P_W03, H1P_U02

H1A U01, H1A U03, H1A_U10

- K_U12, K_U17 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku niemieckim, dbając o poprawne stosowanie przestrzeganie reguł standardów wymowy niemieckiej. H1P_U13, H1A U01, H1A U06, H1A U11, H1A U12

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Okresowa kontrola osiągnięć praktycznych studenta na podstawie odpowiedzi ustnych dot. konkretnych zagadnień ćwiczonych w ramach zajęć praktycznych.

2. Kolokwium pisemne z zagadnień teoretycznych.

3. Ustne kolokwium sprawdzające praktyczne umiejętności studenta.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.