University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical Grammar Course

General data

Course ID: 4103-2M1S-GP Erasmus code / ISCED: 05.1 / (0110) Education, not further defined
Course title: Practical Grammar Course Name in Polish: Gramatyka praktyczna
Organizational unit: University College of German Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: German
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Gramatyka praktyczna prowadzona jest przez dwa semestry I roku. Omawiane zagadnienia: rekcja przymiotnika, czasownik i rzeczownik; rodzajnik; liczba mnoga rzeczowników; mowa zależna; użycie partykuł; deklinacja przymiotników; budowa zdania (zdania przydawkowe, przydawki imiesłowowe, przydawki; formy konkurencyjne strony biernej; styl rzeczownikowy i czasownikowy).

Full description: (in Polish)

Gramatyka praktyczna prowadzona jest przez dwa semestry I roku. Omawiane zagadnienia: rekcja przymiotnika, czasownik i rzeczownik; rodzajnik; liczba mnoga rzeczowników; mowa zależna; użycie partykuł; deklinacja przymiotników; budowa zdania (zdania przydawkowe, przydawki imiesłowowe, przydawki; formy konkurencyjne strony biernej; styl rzeczownikowy i czasownikowy).

Składnia

1. zdania złożone

1.1 zdania złożone wielokrotnie

1.2 tworzenie zdań ze spójnikami złożonymi [em-Lernwortschatz]

1.3 wybrane klasy semantyczne zdań okolicznikowych

1.4 wybrane konstrukcje bezokolicznikowe

1.5 zdania względne z zaimkami względnymi w dopełniaczu

2. szyk części zdania

2.1 lokalizacja zaimka zwrotnego sich

2.2 lokalizacja rzeczownikowych i zaimkowych dopełnień w celowniku i bierniku

2.3 lokalizacja nicht

2.4 lokalizacja odmienionych i nieodmienionych form czasownika

II. morfologia

1. czasownik

1.1 tworzenie i użycie Perfektu

1.2 tworzenie i użycie strony biernej procesu i stanu

1.3 szczególne przypadki związku zgody

1.4 rekcja [u.a. em-Lernwortschatz]

2. rzeczownik i przymiotnik

1.1 odmiana rzeczownikowa i przymiotnikowa

1.2 rekcja rzeczownika i przymiotnika [u.a. em-Lernwortschatz]

3. przyimki wtórne [em-Lernwortschatz

Bibliography: (in Polish)

Schmitt, Richard: Weg mit den typischen Fehlern! Deutsch üben 3/4. Verlag für Deutsch: Ismaning/München, 1989.

Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch: Ismaning, 1998.

Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Berlin/ München/ Wien/ Zürich/ New York, 2000.

własne zadania bazujące na em-Lernwortschatz

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu student: ma wyrobione i zautomatyzowane nawyki użycia struktur gramatycznych języka niemieckiego, które są ważne zarówno dla praktycznej znajomości języka jak i dla praktyki zawodowej nauczyciele języka obcego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny:prace kontrolne, udział w zajęciach (2 nieobecności), praca pisemna na koniec semestru I

forma oceny semestr I: zaliczenie

• Forma oceny rocznej: ocena wystawiana na podstawie prac kontrolnych pisanych na zajęciach przez cały rok i pisemnego testu rocznego. (test roczny przeprowadzany na ostatnich zajęciach)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.