Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- moduł A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M1S-PNJN Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- moduł A
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów, którzy osiągnęli efekty uczenia się konieczne do zdanie matury z języka niemieckiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów, tzn. wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – ćwiczone, utrwalane i poszerzane.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku niemieckim. Podstawowe cele zajęć to: pogłębienie i rozwijanie słownictwa, stosowanie poprawnej wymowy, rozwijanie kompetencji gramatycznej jako środka do zrealizowania określonych celów komunikacyjnych oraz rozwijanie sprawności językowych.

W pierwszym roku nauki rozwijane są następujące sprawności językowe:

rozumienie: tekstów mówionych (na różnych nośnikach: płyty cd i dvd, internet) - reportaże, wiadomości, słuchowiska;

mówienie: jasne formułowanie logicznych wypowiedzi w obrębie własnych zainteresowań oraz precyzyjnej wypowiedzi na przygotowany temat, komunikacja językowa w sytuacjach życia codziennego;

czytanie: krótkich tekstów literackich, prostych tekstów z prasy codziennej, krótkich opowiadań literatury współczesnej;

pisanie: listy prywatne i formalne (reklamacja, zapytanie, CV, rozprawki, opowiadania.

Zakres tematyczny:

Semestr zimowy - materiały z Menschen A2

Semestr letni - materiały z Menschen B1

Nakład pracy studenta:

– 300 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach,

– oraz pogłębiona praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i egzaminu, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia

Literatura:

Menschen A2 Huerber Verlag

Menschen B1 Hueber Verlag

Materiały własne wykładowców

Efekty uczenia się:

Student:

K_W03 zna podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego nawiązujące do przerabianych tematów.

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć rozmowy na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania

Metody i kryteria oceniania:

I. Informacje ogólne

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

pisemne zadania domowe (większe teksty pisane w domu),

wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach,

prace sprawdzające, pisane na zajęciach,

aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym przygotowanie tekstów, mniejszych zadań pisemnych itp.,

przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat,

test semestralny

II. Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi ustnych

Prezentacja, krótki referat, dłuższa wypowiedź ustna,

także wypowiedź na egzaminie ustnym oceniane są według następujących kryteriów:

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Słownictwo: 2 - 2, 5 pkt.

Treść: 1 - 2 pkt.

Płynność wypowiedzi : 0,5 - 1 pkt.

Wymowa: 1, 5 - 2 pkt

ŁĄCZNIE 10 punktów

Dokładne kryteria oceny są także podane studentom przed każdym ocenianym wystąpieniem ustnym.

III. Kryteria oceny prac pisemnych

Ocena prac pisemnych obejmuje następujące elementy:

Poprawność językowa + Słownictwo + Komunikatywność oraz zgodność z tematem + Budowa tekstu – kompozycja i spójność tekstu.

Każde z wymienionych kryteriów oceniane jest w punktach.

IV. Uwagi końcowe i sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie ilości punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców oraz punktów z testu.

Na koniec semestru zimowego punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% punktów z testu końcowego.

Na zakończenie zajęć w semestrze zimowym odbywa się końcowy test zaliczeniowy. Test trwa 3 godziny i składa się z następujących części:

- HV, LV, Schreiben oraz z testu leksykalno-gramatycznego

Studenci 1 roku rozliczani są w systemie semestralnym. Jeśli student nie zaliczy semestru zimowego, musi się rozliczyć w marcowej sesji poprawkowej z materiału u wykładowcy, u którego zaliczenia nie uzyskał.

W semestrze letnim ocena zaliczeniowa studenta wyliczana jest z punktów otrzymanych u wykładowców.

Za ocenę końcową z PNJN uważa się ocenę z egzaminu, który odbywa się w sesji letniej i ma formę ustną i pisemną.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.