Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł A - Egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M1S-PNJN-EGZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł A - Egzamin
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia osiągniętych na zajęciach PNJN w pierwszym i drugim semestrze studiów I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Egzamin odbywa się w sesji letniej po zakończeniu dwóch semestrów nauki.

Pełny opis:

Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student przystępuje do obu części egzaminu (niezależnie od wyników egzaminu pisemnego).

Aby zdać cały egzamin należy zdać każdą z obu części na co najmniej 60%. Wynik końcowy stanowi wtedy sumę obu wyników. Wynik punktowy jest przeliczany na ocenę szkolną.

Egzamin ustny:

Egzamin składa się z 3 części:

1. Odpowiedz na jedno wylosowane pytanie (do treści przerabianych na zajęciach w semestrze zimowym i letnim) – 2-3 min osoba

2. Prezentacja na wylosowany temat – 3-4 minuty osoba

3. Planowanie wydarzenia (interakcja) – 4-5 min – para

Cały egzamin trwa: 15 minut

Czas przygotowania: 15 minut

Egzamin pisemny:

Składa się z 4 części:

1. słuchanie ze zrozumieniem

2. czytanie ze zrozumieniem

3. wypowiedź pisemna

4. test leksykalny.

Na napisanie testu student ma 180 minut.

Literatura:

Taka sama jak na zajęciach PNJN - moduł A.

Efekty uczenia się:

Egzamin ma sprawdzić/potwierdzić następujące efekty kształcenia:

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych.

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć rozmowy na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny egzamin ustny:

Zadanie Punkty Czas

Pytanie 10 3min

Prezentacja 10 4 min

Interakcja 10 5 min

Każde zadanie oceniane jest wg kryteriów:

Kryteria oceny:

– słownictwo

– treść: związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– poprawność gramatyczna

– poprawność fonetyczna

– płynność wypowiedzi i bogactwo leksykalne

Punkty za poszczególne kryteria:

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Słownictwo: 2 - 2, 5 pkt.

Treść: 1 - 2 pkt.

Płynność wypowiedzi: 0,5 - 1 pkt.

Wymowa: 1, 5 - 2 pkt

ŁĄCZNIE 10 punktów

Tabela przeliczania punktów na ocenę z części ustnej:

18 – 20,5 = 3,0

21 – 24 = 3,5

24,5 – 25,5 = 4,0

26 – 27 = 4,5

27,5 – 30 = 5,0

Kryteria oceny egzamin pisemny:

Za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 pkt, które przeliczane są na ocenę.

Aby zaliczyć tę część egzaminu należy uzyskać 60% punktów.

Tabela przeliczania punktów na ocenę z części pisemnej:

60 – 67,5 = 3,0

68 – 75,5 = 3,5

76 – 84 = 4,0

84,5 – 92,5 = 4,5

93 – 100 = 5,0

Średnia oceny z dwóch części egzaminu stanowi ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.