University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Practical German

General data

Course ID: 4103-3M1S-PNJN
Erasmus code / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Practical German
Name in Polish: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B
Organizational unit: University College of German Language Teacher Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: German
Type of course:

foreign languages
obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Ćwiczenia przeznaczone dla studentów, którzy zaliczyli moduł A (opanowali język niemiecki na poziomie B1 wg. ESOKJ).

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu opanowanie języka niemieckiego na poziomie B2 po semestrze letnim.

Full description: (in Polish)

Uczestnicy rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy specjalistyczne z zakresu nauczania języków obcych. Potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafią w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

W celu wzmocnienia sprawności pisania w semestrze zimowym zajęcia z zakresu PNJN oferują także pogłębiony kurs tej sprawności. W ramach tych godzin student opanowuje 10 rodzajów tekstów pisemnych oraz rozwija kreatywność w zakresie tej sprawności.

Zakres tematyczny na semestr zimowy:

• Freunde

• In der Firma

• Medien

• Nach der Schule

• Körperbewusstsein

• Städte erleben

Zakres tematyczny na semestr letni:

• Beziehungen

• Ernährung

• An der Uni

• Service

• Gesundheit

• Sprache und Regionen

oraz zagadnienia gramatyczne i Moodle-Kursraum,

Nakład pracy studenta:

– 210 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach,

– od 210 godzin pracy własnej (przygotowanie do zajęć i egzaminu, praca na platformie Moodle, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

Bibliography: (in Polish)

- materiały radiowe,

- fragmenty filmów, reportaży telewizyjnych

- dodatkowe materiały leksykalne (np. teksty i artykuły z prasy niemieckojęzycznej) przygotowane przez prowadzącego zajęcia;

- materiały gramatyczne przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- inne materiały, np. audiowizualne, przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu zajęć student:

K_W03 zna podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego nawiązujące do przerabianych tematów

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów potrzebnych do poszerzenia znajomości języka niemieckiego, np. poprzez przygotowywanie prezentacji czy odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem powyższych źródeł

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności analizy, streszczenia, formułowania różnych wypowiedzi, referowania itd. w języku niemieckiego, korzystając z różnych źródeł (radio, internet, telewizja, prasa, kino) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 potrafi formułować wypowiedź ustną na zadany temat związany z programem zajęć ze szczególnym uwzględnieniem formułowania przyczynku do dyskusji, tez i wniosków, argumentowania, prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem adekwatnego dla danego obszaru tematycznego słownictwa

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć skomplikowane rozmowy i dyskusje, audycje radiowe na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

I. Informacje ogólne

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

• pisemne zadania domowe (większe teksty pisane w domu),

• wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach,

• prace sprawdzające, pisane na zajęciach,

• aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym przygotowanie tekstów, mniejszych zadań pisemnych itp.,

• przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat,

• rozwiązane zadania z Arbeitsbuch, praca systematyczna

• praca w Moodle-Kursraum

• test semestralny w semestrze zimowym

II. Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi ustnych

Prezentacja, krótki referat, dłuższa wypowiedź ustna, a także wypowiedź na egzaminie ustnym oceniane są według następujących kryteriów:

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Słownictwo: 2 - 2, 5 pkt.

Treść: 1 - 2 pkt.

Płynność wypowiedzi : 0,5 - 1 pkt.

Wymowa: 1, 5 - 2 pkt

ŁĄCZNIE 10 punktów

Dokładne kryteria oceny są także podane studentom przed każdym ocenianym wystąpieniem ustnym.

III. Kryteria oceny prac pisemnych

Ocena prac pisemnych obejmuje następujące elementy:

Poprawność językowa + Słownictwo + Komunikatywność oraz zgodność z tematem + Budowa tekstu – kompozycja i spójność tekstu.

Każde z wymienionych kryteriów oceniane jest w punktach.

IV. Uwagi końcowe i sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie ilości punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców.

Na koniec semestru zimowego punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% punktów z testu końcowego.

Test końcowy składa się z następujących części:

- HV, LV, Schreiben oraz z testu leksykalno-gramatycznego.

Ocenę zaliczeniową za semestr letni wylicza się z punktów uzyskanych u wykładowców.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym i ustnym w sesji letniej.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)