Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-3M3S-DO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://moodle.come.uw.edu.pl/course/category.php?id=39
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+, ukończony kurs psychologii ogólnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zaliczona praktyka opiekuńczo-wychowawcza.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie jednego semestru. Zajęcia mają na celu przygotowanie dydaktyczne studentów do organizacji procesów nauczania i uczenia się języków obcych. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie formułowania celów nauczania, organizacji procesu kształcenia oraz projektowania działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów, kierowania klasą, diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia, a także wykorzystania języka jako narzędzie pracy nauczyciela Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy, nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz społecznych form uczenia się.

Nakład pracy studenta: 15 godzin zajęć kontaktowych + 15 godzin pracy własnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Pełny opis:

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie jednego semestru. Zajęcia mają na celu przygotowanie dydaktyczne studentów do organizacji procesów nauczania i uczenia się języków obcych. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie formułowania celów nauczania, organizacji procesu kształcenia oraz projektowania działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów, kierowania klasą, diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia, a także wykorzystania języka jako narzędzie pracy nauczyciela Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy, nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz społecznych form uczenia się.

Omawiane zagadnienia to:

1.1. Dydaktyka i glottodydaktyka. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

1.2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa.

Współczesne koncepcje nauczania języków obcych.

Alternatywne metody nauczania języków obcych, szkolnictwo alternatywne.

Nauczyciel języków obcych jako refleksyjny praktyk.

1.3. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się, techniki uczenia się. Cele nauczania języków obcych – źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się (społeczne formy uczenia się, otwarte formy nauczania). Środki dydaktyczne, media w nauczaniu języków obcych.

1.4. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Nauka języków obcych w polskim systemie szkolnictwa. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego. Podstawa programowa, Europejskie Portfolio Językowe, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Wzorce i modele programów nauczania języków obcych. Programy nauczania dwujęzycznego. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej.

1.5. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i na lekcji języka obcego. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w na lekcji języka obcego. Edukacja włączająca. Indywidualizacja nauczania.

1.6. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania.

Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie.

1.7. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.

1.8. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

Literatura:

Albers, G. / Bolton, S. (1993) : Testen und Prüfen in der Grundstufe. Berlin / München: Langenscheidt.

Bimmel, P. / Kast, B. / Neuner, G. (2003): Deutschunterricht planen. Berlin / München: Langenscheidt

Bovet, G. / Huwendiek, V. (2000): Pädagogik und Psychologie für den Lehrerberuf. Berlin: Cornelsen. S. 240 - 263

Dakowska, M. (2003): Current Controversies in Foreign Language Didactics. Warszawa: UW

Glaboniat, M. / Müller, M. / Rusch, P. (2002): Profile Deutsch. Berlin / München: Langenscheidt

Głowacka B. (2005): Czego Janek się nauczy... Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do Europejskiego Portfolio Językowego. Warszawa: CODN

Lehner, M. (2009): Allgemeine Didaktik. Bern: Haupt

Niemierko, B. (2002): Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP

Roche, J. (2005): Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke

Schwerdtfeger, I. C. (2005): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin / München: Langenscheidt

Trim, J., North, B.,Coste, D. (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. München: Langenscheidt

Zawadzka, E. (2004): Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls

Zawadzka-Bartnik, E (2010): Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie. Kraków: Impuls

Ziebell, B. (2000): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin / München: Langenscheidt

Czasopisma „Fremdsprache Deutsch“ i „Języki obce w szkole” – wybrane numery

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH „DYDAKTYKA OGÓLNA”

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, właściwą dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie nauczania języków obcych H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu glottodydaktyki, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie nauczania języków obcych H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki ogólnej i glottodydaktyki H1P_W03

K_W04 ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem, w szczególności z nauczaniem języków obcych H1P_W06

K_W05 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych H1P_W07

K_W06 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z pracą w instytucjach edukacyjnych H1P_W09

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych H1P_U02

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych H1P_U03

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z nauczaniem języków obcych H1P_U04

K_U05 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych H1P_U06

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

-pisemne testy zaliczeniowe (40%),

-przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych i praca własna z wykorzystaniem platformy e-learningowej (30%),

-aktywny udział w zajęciach - symulacje stosowania technik nauczania i prezentacja przygotowanych materiałów (30%).

Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych za wykonanie poszczególnych prac. Kryteria oceny końcowej:

Poniżej 60 - 2,0

60-68 - 3,0

69-78 - 3,5

79-88 - 4,0

89-96 – 4,5

Powyżej 97 – 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.