Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M1S-HLKNOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu konwersatorium student potrafi scharakteryzować główne prądy literackie w historii literatury niemieckojęzycznej właściwe dla poszczególnych epok od romantyzmu do moderny. Potrafi również zanalizować i zinterpretować wybrane dzieło literatury niemieckojęzycznej z wymienionych na liście lektur obowiązkowych i wskazać na jego przykładzie na związki pomiędzy literaturą, historią i uwarunkowaniami społecznymi danej epoki. Student potrafi scharakteryzować pokrótce autora dzieła i jego twórczość. Student potrafi także wybrać i zastosować odpowiednie formy dydaktyzacji dla wskazanych tekstów.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium z wykorzystania tekstu literackiego w nauczaniu języka niemieckiego jest zapoznanie studentów z głównymi prądami literackimi w historii literatury niemieckojęzycznej i z przykładowymi, reprezentatywnymi dla epoki utworami literackimi, najczęściej z krótkimi formami literackimi bądź też z fragmentami prozy. Konwersatorium poświęcone jest interpretacji wskazanych tekstów literackich i pokazaniu możliwości dydaktyzacji wybranych tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem konwersatorium z wykorzystania tekstu literackiego w nauczaniu języka niemieckiego jest zapoznanie studentów z głównymi prądami literackimi w historii literatury niemieckojęzycznej i z przykładowymi, reprezentatywnymi dla epoki utworami literackimi, najczęściej z krótkimi formami literackimi bądź też z fragmentami prozy. Analiza tekstów literackich i ich interpretacja ma na celu ukazanie związków pomiędzy literaturą, historią i uwarunkowaniami społecznymi czasu, w którym powstały. Studenci analizują fragmenty lub w większości przypadków całość dzieł literackich. Po analizie i interpretacji wybranych dzieł literackich prowadzący zajęcia omawia ze studentami możliwości dydaktyzacji wybranych tekstów, wskazuje na celowość zastosowania wybranych metod dydaktyzacji przygotowując studentów do pracy z uczniami.

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w konwersatorium w semestrze (tzw. kontaktowych),

– 30 godzin pracy własnej w semestrze

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Teksty utworów odwanianych na zajęciach, zobacz zakres tematyczny

- Balzer, B/ Mertens V.: Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim 1990

Literatura nadobowiązkowa:

- Bark, Joachim- Steinbach, Dietrich; Wittenberg, Hildegard: Epochen der deutschen Literatur. Stuttgart 1989

- Baumann, Barbara /Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. Max Hueber Verlag, München 1995

- von Borries, Erika u. Ernst: Deutsche Literaturgeschichte: Zwischen Klassik und Romantik: Hölderlin, Kleist, Jean Paul. Bd. 4. München 1998

- Wetzel, Christoph: Literaturgeschichte kurzgefaßt, Ernst Klett Verlag Stuttgart 1994

- Wucherpfennig W.: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1994

- Zöllner, Johannes: Grundwissen Literaturgeschichte, Ernst Klett Verlag Stuttgart 1992

Efekty uczenia się:

Efekty

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii literatury niemieckiej

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii literatury niemieckiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w pracy nauczyciela

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze), każda następna wymaga zaliczenia na konsultacjach materiału omawianego na zajęciach - lektury i materiałów uzupełniających);

b) przygotowanie do zajęć (znajomość tekstów źródłowych, znajomość wskazanych lub przekazanych przez prowadzącego materiałów dodatkowych)

c) aktywność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji

d) zaliczenie testu kontrolnego pod koniec semestru

Kryteria oceny testu kontrolnego:

0%-50% punktów – ocena 2

51%-66% punktów – ocena 3

67%-75% punktów – ocena 3+

76%-86% punktów – ocena 4

87%-90% punktów – ocena 4+

91-100 % punktów – ocena 5

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.