Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturoznawstwo obszaru niemieckojęzycznego (historia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M1S-KON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturoznawstwo obszaru niemieckojęzycznego (historia)
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna orientacja w dziejach krajów niemieckojęzycznych i Polski.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd wybranych zagadnień politycznych, społecznych i kulturowych krajów niemieckojęzycznych w ujęciu diachronicznym od początków dziejów do końca II wojny światowej.

Pełny opis:

Przegląd wybranych zagadnień politycznych, społecznych i kulturowych krajów niemieckojęzycznych w ujęciu diachronicznym od początków dziejów do końca II wojny światowej. Wykład przeznaczony jest dla przyszłych nauczycieli języka niemieckiego i obejmuje m.in. zagadnienia terminologii historycznej, omówienie wybranych pojęć historycznych, odzwierciedlenie faktów i procesów historycznych w literaturze, a także wybrane problemy, które zdeterminowały niemiecką historię.

Literatura:

Hagen Schulze, Kleine deutsche Geschichhte, dtv München; Duden Deutsche Geschichte, Mannheim – Zürich; TaschenAltas Deutsche Geschichte, Klett Gotha. Ponadto student/ka wybiera samodzielnie jedną publikację książkową – z historii średniowiecza lub z czasów nowożytnych – według własnych zainteresowań. Tematyka tej publikacji będzie przedmiotem zaliczenia.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

Guido Knopp, Stefan Brauburger, Peter Arens, Die Deutschen, Goldmann München; Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, wyd. Ossolineum Wrocław – Warszawa – Kraków 2004; H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1980; Historia Szwajcarii, Wrocław 1976; Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– potrafi wykazać się znajomością historii Niemiec w ujęciu chronologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem faktów, wydarzeń, postaci i zjawisk istotnych dla rozwoju społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturowego społeczeństw krajów niemieckojęzycznych, umie przedstawić przebieg, przyczyny i następstwa najważniejszych procesów dziejowych tych krajów (na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie, lektury tekstów z listy opracowań oraz wybranych publikacji uzupełniających);

– analizuje i interpretuje zjawiska kultury krajów niemieckojęzycznych na przykładzie zarówno wybranych przez siebie, jak i analizowanych w trakcie wykładu wydarzeń czy działalności określonych postaci historycznych, przy czym:

a) w analizie rozpoznaje cechy, które świadczą o swoistości zjawiska w obrębie dziejów niemieckich na tle historii innych krajów, w szczególności Polski,;

b) w podejściu do zjawisk historycznych potrafi wyraźnie oddzielić fakty od interpretacji;

c) wskazuje na przykładzie interpretowanego zjawiska ciągłość lub odmienność historii krajów niemieckojęzycznych oraz jego odniesienia do współczesności;

d) dokonuje uargumentowanej oceny zjawiska.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie wykładu na podstawie obecności, ocena końcowa na podstawie wyników zaliczenia ustnego.

2. Na zaliczenie wymagana jest:

– znajomość zagadnień przedstawionych na wykładzie (60% oceny końcowej),

– przygotowanie własnej wypowiedzi dotyczącej historii krajów niemieckojęzycznych na podstawie wybranej przez studenta lektury książki historycznej (40% oceny końcowej).

3. Kryteria oceny:

– znajomość faktografii (kluczowych dla historii krajów niemieckojęzycznych postaci, wydarzeń i dat),

– samodzielność, wnikliwość i kulturowy charakter interpretacji określonych faktów historycznych,

– sposób wykorzystania stanu badań (bibliografii),

– kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.