Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M1S-PNJN Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów, którzy osiągnęli efekty uczenia się konieczne do zaliczenia modułu A (1 rok PNJN UKKNJN). Rozwijanie sprawności językowych do osiągnięcia poziomu B1+.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów z PNJN, tzn. wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – ćwiczone, utrwalane i poszerzane na poziomie B1/B1+.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, umiejętności rozumienia kompleksowych wypowiedzi na różne tematy; sprawność mówienia - swobodne wypowiadanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, wyrażenie opinii, umiejętność argumentacji; sprawność pisania – różne formy tekstu, referaty oraz prezentacje - przedstawienie poglądów i ich uzasadnienie.

Zajęcia mają także na celu wprowadzenie i wyćwiczenie sprawnego posługiwania się językiem akademickim oraz językiem komunikacji lekcyjnej.

Zakres tematyczny na semestr zimowy

• Sprache

• Weiterbildung

• Bewerbungen

• Jugend und Erinnerungen

• Biografien

• Politik und Gesellschaft

• Tourismus

• Regeln

• Konzerte und Veranstaltungen

• Geschichte

• Umwelt und Klima

• Zukunftsvisionen

Zakres tematyczny na semestr letni

• Unterwegs

• Wohnen

• Geld

• Berufseinstieg

• Musik

• Lebenslang Lernen

oraz zagadnienia gramatyczne i Moodle-Kursraum,

kurs online z zakresu Lehrersprache – semestr letni

Nakład pracy studenta:

– 240 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach,

– 360 godzin pracy własnej (przygotowanie do zajęć i egzaminu, praca na platformie Moodle, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Menschen B1.2. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber

• Sicher B1+. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber

• Moodle-Kursraum dla polecanych podręczników. Hueber

• www.hueber.de/Menschen

• www.hueber.de/Sicher

• kurs online Lehrersprache – semestr letni

Inne materiały

- materiały radiowe,

- fragmenty filmów, reportaży telewizyjnych

- dodatkowe materiały leksykalne (np. teksty i artykuły z prasy niemieckojęzycznej) przygotowane przez prowadzącego zajęcia;

- materiały gramatyczne przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- inne materiały, np. audiowizualne, przygotowane przez prowadzącego zajęcia;

Efekty uczenia się:

K_W03 zna podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego nawiązujące do przerabianych tematów

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów potrzebnych do poszerzenia znajomości języka niemieckiego, np. poprzez przygotowywanie prezentacji czy odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem powyższych źródeł

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności analizy, streszczenia, formułowania różnych wypowiedzi, referowania itd. w języku niemieckiego, korzystając z różnych źródeł (radio, internet, telewizja, prasa, kino) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 potrafi formułować wypowiedź ustną na zadany temat związany z programem zajęć ze szczególnym uwzględnieniem formułowania przyczynku do dyskusji, tez i wniosków, argumentowania, prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem adekwatnego dla danego obszaru tematycznego słownictwa

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć skomplikowane rozmowy i dyskusje, audycje radiowe na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

I. Informacje ogólne

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

• pisemne zadania domowe (większe teksty pisane w domu),

• wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach,

• prace sprawdzające, pisane na zajęciach,

• aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym przygotowanie tekstów, mniejszych zadań pisemnych itp.,

• przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat, műndliche Űberprűfung,

• portfolio

• rozwiązane zadania z Arbeitsbuch, praca systematyczna

• praca w Moodle-Kursraum

• test semestralny

• zaliczenie kursu online z zakresu „Lehrersprache”, semestr letni

II. Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi ustnych

Prezentacja, krótki referat, dłuższa wypowiedź ustna, „mündliche Űberprüfung” , a także wypowiedź na egzaminie ustnym oceniane są według następujących kryteriów:

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Słownictwo: 2 - 2, 5 pkt.

Treść: 1 - 2 pkt.

Płynność wypowiedzi : 0,5 - 1 pkt.

Wymowa: 1, 5 - 2 pkt

ŁĄCZNIE 10 punktów

Dokładne kryteria oceny są także podane studentom przed każdym ocenianym wystąpieniem ustnym.

III. Kryteria oceny prac pisemnych

Ocena prac pisemnych obejmuje następujące elementy:

Poprawność językowa + Słownictwo + Komunikatywność oraz zgodność z tematem + Budowa tekstu – kompozycja i spójność tekstu.

Każde z wymienionych kryteriów oceniane jest w punktach.

IV. Portfolio

Elementem zaliczenia jest także portfolio. Portfolio powinno być prowadzone w sposób usystematyzowany i składać się z następujących części:

1. Klausuren und Korrekturen

2. Schriftliche Hausarbeiten und Korrekturen

3. Zusatzmaterialien (Texte, Űbungen)

4. Interessensgebiet

5. Präsentationen

Student przedstawia na koniec semestru każdemu z wykładowców portfolio z materiałami z zajęć. Niepełne, chaotyczne port folio musi zostać uzupełnione, usystematyzowane i ponownie przedłożone do zaliczenia.

V. Uwagi końcowe i sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie ilości punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców oraz punktów z testu.

Na koniec semestru punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% punktów z każdego elementu testu końcowego, czyli 60% za HV, 60% za LV, 60 % z gramatyki i 60% za część pisemną.

Na zakończenie sesji zimowej i letniej, w semestrze zimowym w 2. Lub 3. poniedziałek stycznia 2014, a w semestrze letnim 2. lub 3. poniedziałek maja odbędzie się końcowy test zaliczeniowy. Test zaczyna się od godz. 9.00 , trwa 3 godziny i w tym czasie nie odbywają się inne zajęcia. Test składa się z następujących części:

- HV, LV, Schreiben oraz z testu leksykalno- gramatycznego ( gramatyka – tylko z materiału przerabianego na zajęciach. (Gramatyka sprawdzana jest w ramach przedmiotu Gramatyka Praktyczna).

Studenci 2. roku mogą uzyskać maksymalnie 300 punktów (200 od wykładowców + 100 pkt. za test końcowy) w semestrze.

VI. Egzamin

Egzamin odbywa się w sesji letniej i ma formę ustną.

Na egzamin wymagana jest:

– znajomość zagadnień przedstawionych i ćwiczonych na ćwiczeniach w ciągu całego roku akademickiego. (2 pytania)

– streszczenie tekstu z niemieckiej prasy codziennej

Kryteria oceny:

– słownictwo

– treść: związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– poprawność gramatyczna

– poprawność fonetyczna

– płynność wypowiedzi

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.