Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B - Egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M1S-PNJN-EGZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B - Egzamin
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia osiągniętych na zajęciach PNJN w trzecim i czwartym semestrze studiów I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Egzamin odbywa się w sesji letniej i ma formę ustną i pisemną.

Pełny opis:

Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student przystępuje do obu części egzaminu (niezależnie od wyników egzaminu pisemnego).

Aby zdać cały egzamin należy zdać każdą z obu części na co najmniej 60%. Wynik końcowy stanowi wtedy sumę obu wyników. Wynik punktowy jest przeliczany na ocenę szkolną.

Egzamin pisemny:

składa się z 2 części:

1. Odpowiedz na dwa wylosowane pytanie (do treści przerabianych na zajęciach w semestrze zimowym i letnim) – 4-6 min osoba

2. Streszczenie wylosowanego tekstu – 4-5 minuty osoba

Cały egzamin trwa 15 minut

Czas przygotowania 15 minut

Egzamin pisemny:

Składa się z 4 części: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna oraz test leksykalny.

Na napisanie testu student ma 180 minut.

Literatura:

Zgodna z literaturą PNJN - moduł B.

Efekty uczenia się:

Egzamin ma sprawdzić/potwierdzić następujące efekty kształcenia:

K_W03 zna podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego nawiązujące do przerabianych tematów

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów potrzebnych do poszerzenia znajomości języka niemieckiego, np. poprzez przygotowywanie prezentacji czy odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem powyższych źródeł

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności analizy, streszczenia, formułowania różnych wypowiedzi, referowania itd. w języku niemieckiego, korzystając z różnych źródeł (radio, Internet, telewizja, prasa, kino) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 potrafi formułować wypowiedź ustną na zadany temat związany z programem zajęć ze szczególnym uwzględnieniem formułowania przyczynku do dyskusji, tez i wniosków, argumentowania, prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem adekwatnego dla danego obszaru tematycznego słownictwa

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć skomplikowane rozmowy i dyskusje

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny egzamin ustny:

Zadanie Punkty Czas

Pytanie 10 3min

Prezentacja 10 4 min

Każde zadanie oceniane jest wg kryteriów:

Kryteria oceny:

– słownictwo

– treść: związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– poprawność gramatyczna

– poprawność fonetyczna

– płynność wypowiedzi i bogactwo leksykalne

Punkty za poszczególne kryteria:

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Słownictwo: 2 - 2, 5 pkt.

Treść: 1 - 2 pkt.

Płynność wypowiedzi: 0,5 - 1 pkt.

Wymowa: 1, 5 - 2 pkt

ŁĄCZNIE 10 punktów

Tabela przeliczania punktów na ocenę z części ustnej:

8 – 10,5 = 3,0

11 – 13,5 = 3,5

14 – 16,5 = 4,0

17 – 18 = 4,5

18,5 – 20 = 5,0

Kryteria oceny egzamin pisemny:

Za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 pkt, które przeliczane są na ocenę.

Aby zaliczyć tę część egzaminu należy uzyskać 60% punktów.

Tabela przeliczania punktów na ocenę z części pisemnej:

60 – 67,5 = 3,0

68 – 75,5 = 3,5

76 – 84 = 4,0

84,5 – 92,5 = 4,5

93 – 100 = 5,0

Średnia oceny z dwóch części egzaminu stanowi ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.