Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M2S-PREPKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot, jako jeden z kursów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela języków obcych, ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą rozwoju człowieka od okresu niemowlęcego do późnej dorosłości. Główny nacisk zostanie położony na okres dzieciństwa i dorastania, co pomoże w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas nauczania języka niemieckiego. Studenci zostaną zapoznani również z podstawami psychologii klinicznej oraz charakterystyką konkretnych zaburzeń dzieci i młodzieży. Zadanie to będzie realizowane poprzez przedstawienie i przedyskutowanie wybranych teorii i wyników badań empirycznych w przedstawionym zakresie. Wiedza z zajęć ma pomóc studentom w interpretacji sytuacji szkolnych, a także w planowaniu i realizacji dydaktycznych i wychowawczych oddziaływań nauczyciela języków obcych.

Pełny opis:

ajęcia mają za zadanie:

 przedstawić znaczenie wiedzy psychologicznej z zakresu rozwoju człowieka dla osób uczących się i nauczających języków obcych

 pokazać procesy psychiczne i zachowania w aspekcie rozwojowym

 poznać szczegółowo poszczególne fazy rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego człowieka

 zapoznać studentów z problematyką normy psychicznej i zaburzeń psychicznych, z którą mogą mieć się spotkać podczas nauczania języków obcych

 przedstawić podstawy psychopatologii dziecięcej oraz konkretnych zaburzeń afektywnych i behawioralnych dzieci i młodzieży

 omówić proces tworzenia się grup rówieśniczych, hierarchizacji, ostracyzmu społecznego wśród młodzieży szkolnej

 przedstawić sposoby radzenia sobie w kontakcie z trudną młodzieżą

 pokazać skuteczne formy komunikacji oraz udzielania informacji zwrotnej rodzicom uczniów

 skłonić do autorefleksji w roli uczącego się i nauczającego języków obcych oraz przygotować do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy wyniesionej z zajęć

Nakład pracy studenta:

ECTS 1,5 (= 30 godzin):

- godziny kontaktowe, obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie

Literatura:

Temat 1: Schaffer, H. R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN. str.: 21 – 35

Temat 2: Schaffer, H. R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN. str.: 58 – 76

Temat 3: Schaffer, H. R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN. str.: 105 – 132

Temat 4: Schaffer, H. R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN. str.: 146 – 160; 182 – 186; 217 - 225

Temat 5: Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. str.: 366 – 387

Temat 7: Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. str.: 402 – 411; 424 – 420; 438 – 448

Temat 8: Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. str.: 523 – 542; 551 – 555

Temat 9: Schaffer, H. R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN. str.: 293 – 316

Temat 11: Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. str.: 63 – 99

Temat 12: Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. str.: 99 – 123

Temat 13: Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. str.: 123 – 139; 161 – 183

Temat 14: Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. str.: 139 – 161

Literatura uzupełniająca:

1. Dembo, M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

2. Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

3. Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

4. Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Kowalik, S. (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz psychologii klinicznej dziecka, właściwą dla nauczania języka niemieckiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się języków obcych (K_W01)

2. ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą znaczenie rozwoju fizycznego, poznawczego oraz społecznego jak również zaburzeń afektywnych oraz behawioralnych dzieci i młodzieży, właściwą dla nauczania i uczenia się języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne (K_W02)

3. zna podstawową terminologię z zakresu psychologii rozwoju człowieka i psychologii klinicznej dziecka właściwą dla nauczania języków obcych (K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wnioski z badań psychologicznych z zakresu psychologii rozwojowej oraz klinicznej dziecka z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K_U01)

2. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do nauczania języków obcych (K_U02)

3. potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod badań psychologicznych, wyników badań psychologicznych, dobrych praktyk etycznych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania (K_U08)

Kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę poszerzania wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii klinicznej dziecka przez całe życie (K_K01)

2. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy z zakresu psychologii związane z nauczaniem i uczeniem się języków obcych oraz kontaktem z uczniem (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego. Student może mieć 4 nieobecności w semestrze. Pięć nieobecności i więcej wiąże się z niezaliczeniem zajęć. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa, jedynie zwolnienie lekarskie usprawiedliwia nieobecność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.