Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M3S-DPPPEE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczona praktyka opiekuńczo-wychowawcza, znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć w przedszkolu i lekcji języka niemieckiego w pierwszym etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć w przedszkolu i lekcji języka niemieckiego w pierwszym etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Omawiane zagadnienia to: rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych, nauczanie słownictwa, wymowy i intonacji, nauczanie interakcji i mediacji językowej, przedszkolne nauczanie języka niemieckiego, wykorzystanie gier i zabaw, wykorzystanie muzyki, rola realioznawstwa i kulturoznawstwa, obserwacja lekcji języka obcego i planowanie nauczania.

Nakład pracy studenta:

1 semestr:

30 godzin zajęć kontaktowych,

30 godzin pracy samodzielnej.

2 semestr:

30 godzin zajęć kontaktowych,

30 godzin pracy samodzielnej.

Literatura:

Bausch Karl-Richard, Christ Herbert, Krumm Hans-Jürgen (2000): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB

Bimmel, P. / Kast, B. / Neuner, G. (2003): Deutschunterricht planen. Berlin / München: Langenscheidt

Bimmel, P. / Rampillon, U. (2003): Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin / München: Langenscheidt

Bohn, R. (2002): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin / München: Langenscheidt

Bovet, G. / Huwendiek, V. (2000): Pädagogik und Psychologie für den Lehrerberuf. Berlin: Cornelsen. S. 240 - 263

Caunneau, I. (1992): Hören, brummen, sprechen. München: Klett

Dahlhaus, B. (1992): Fertigkeit Hören. Berlin / München: Langenscheidt

Daubillier, Ch. / Lévy-Hillerich, D. (2006): Spiele im Deutschunterricht. Berlin / München: Langenscheidt

Dieling, H. Hirschfeld, U. (2003): Phonetik lehren und lernen. Berlin / München: Langenscheidt

Glaboniat, M. / Müller, M. / Rusch, P. (2002): Profile Deutsch. Berlin / München: Langenscheidt

Häussermann / Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch. München: Iudicium

Jaffke, Ch. (1996): Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe. Seine Begründung und Praxis in der Waldorfpädagogik. Weinheim: Deutscher Studien Verlag

Kast, B. (1993): Fertigkeit Schreiben. Berlin; München: Langenscheidt

Komorowska (2002): Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Pamuła, M. (2005): Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna

Schatz, H. (2002): Fertigkeit Sprechen. Berlin / München: Langenscheidt

Schwerdtfeger, I. C. (2005): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin / München: Langenscheidt

Storch. G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik: Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Fink

Trim, J., North, B.,Coste, D. (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. München: Langenscheidt

Wicke, R. -E. (2000): Grenzüberschreitungen. Der Einsatz von Musik, Fotos und Kunstbildern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in Schule und Fortbildung. München: Iudicium

Wicke, R. -E. (2003): Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. München: Max Hueber Verlag

Zawadzka, E. / Karpeta-Peć, B./ Peć, J. / Wolski, P. (2002): Fantastisch! Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Warszawa: REA.

Zawadzka-Bartnik, E (2010): Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie. Kraków: Impuls

Ziebell, B. (2000): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin / München: Langenscheidt

Czasopismo „Fremdsprache Deutsch“ – zeszyt 48

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

K_W02 wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych

K_W03 podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

K_W04 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych

K_W08 w podstawowym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_W10 podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W18 w podstawowym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02 samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym

K_U03 w sposób podstawowy dokonać oceny jakości w nauczaniu języków obcych i ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie

K_U06 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

K_U17 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U21 w sposób zaawansowany w zakresie komunikacji interpersonalnej używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_U24 wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych

K_U25 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

K_U26 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych i ew. nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

K_K01uczenia się przez całe życie

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K13 odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie ponad 60% punktów w trzech zakresach:

-pisemny test zaliczeniowy (maks. 40 punktów)

Na podstawie przeczytanej literatury student wymienia elementy sekwencji dydaktycznych, definiuje części składowe procesów, wyjaśnia znaczenie terminów, uzasadnia, proponuje i projektuje rozwiązania dydaktyczne, ilustruje przykładami podane twierdzenia.

-przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych i praca na platformie (maks. 30 punktów)

-ustne zaliczenie udziału w zajęciach (maks. 30 punktów)

Studenci, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach i wykonali zaplanowane do wykonania na nich zadania są zwolnieni z zaliczenia ustnego i otrzymują za nie maksymalną liczbę punktów.

Konieczne jest zdobycie przynajmniej połowy punktów z każdego zakresu.

Kryteria oceny końcowej:

Poniżej 60 - 2,0

60-68 - 3,0

69-78 - 3,5

79-88 - 4,0

89-96 – 4,5

Powyżej 97 – 5,0

Studenci, którzy z dowolnej przyczyny nie uczestniczyli w zajęciach lub byli nieprzygotowani, mają możliwość ustnego zaliczenia danego tematu podczas dyżuru.

W semestrze letnim - egzamin pisemny, test z zadaniami półotwartymi i otwartymi. Przykładowe zadania są podane na platformie.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia są zintegrowane z praktyką pedagogiczną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.