Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-4M3S-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2, ukończone praktyki opiekuńczo-wychowawcze


Skrócony opis:

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, czyli szkołach podstawowych i przedszkolach.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, szkoły lub placówki. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Pełny opis:

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, czyli szkołach podstawowych i przedszkolach.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, szkoły lub placówki. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

W programie studiów w zakresie przedmiotu dydaktyka przedmiotowa zostaje zapewniony czas na przygotowanie studentów do praktyki oraz jej omówienie. CKNJOiEE utrzymuje systematyczny kontakt ze szkołami i placówkami, w których studenci odbywają praktykę. Praktyka odbywana w ramach modułu 3 jest kontynuacją praktyki odbytej w module 2. O ile pierwsza część praktyki koncentruje się na kształceniu kompetencji opiekuńczych i wychowawczych, przygotowaniu do zarządzania grupą, diagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia, o tyle praktyka w module 3 ma za cel przygotowanie do nauczania języka obcego w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, a także w przedszkolu.

Obserwacja lekcji

Student rozwija i sprawdza w praktyce wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania, umie dokonać analizy pracy nauczyciela i uczniów oraz analizy efektów pracy nauczyciela i uczniów, potrafi ocenić realizację zamierzonych przez nauczyciela celów, rozpoznaje czynniki wyznaczające osiągnięcia uczniów, rozpoznaje przyczyny trudności uczniów.

Asystowanie nauczycielowi w zajęciach

Student potrafi zaplanować, poprowadzić i dokumentować zajęcia, potrafi dokonać analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów, potrafi dobrać, konstruować i modyfikować programy nauczania, potrafi zaprojektować działania edukacyjne, kierować procesem kształcenia i wychowania w klasie szkolnej (grupie), oceniać osiągnięcia szkolne uczniów, badać i modyfikować czynniki wyznaczające osiągnięcia uczniów, rozpoznawać przyczyny niepowodzeń ucznia, zna interakcje nauczyciel - rodzice/opiekunowie ucznia, uczestniczy w zebraniach z rodzicami.

Samodzielne prowadzenie lekcji pod opieką nauczyciela

Student potrafi dokonać analizy własnej pracy i jej rezultatów oraz analizy pracy uczniów i realizacji zamierzonych celów, współpracować z innymi nauczycielami, a w szczególności wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Przedszkole, szkoła lub placówka przyjmująca studenta na praktyki zawodowe stwarza warunki umożliwiające studentowi zarówno poznanie różnych klas i zespołów uczniowskich, jak i zdobycie pożądanego doświadczenia pedagogicznego w zakresie organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki, planowania, realizowania i oceniania wyników procesów kształcenia, zapewnia dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych, wyznacza opiekunów praktyk przyjmujących studentów na praktyki zawodowe. Stwarza warunki umożliwiające studentowi samodzielne opracowanie konspektów lekcji/scenariuszy zajęć w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk. Stwarza warunki do prowadzenia w ramach praktyk zajęć lekcyjnych z języka obcego z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, a zwłaszcza treści i zasobów' edukacyjnych znajdujących się na portalach internetowych.

W związku z koniecznością integracji zdobywanych przez studentów umiejętności z procesem kształcenia, praktyki zawodowe odbywają się w przeważającej części w okresie realizacji zajęć w uczelni. Praktyki zawodowe nie mogą odbywać się wyłącznie w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych w uczelni.

Udział studenta w zajęciach objętych praktykami zawodowymi jest dokumentowany. Praktyki zawodowe podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.

Literatura:

Bimmel, P. / Kast, B. / Neuner, G. (2003): Deutschunterricht planen. Berlin / München: Langenscheidt

Bovet, G. / Huwendiek, V. (2000): Pädagogik und Psychologie für den Lehrerberuf. Berlin: Cornelsen. S. 240 - 263

Glaboniat, M. / Müller, M. / Rusch, P. (2002): Profile Deutsch. Berlin / München: Langenscheidt

Głowacka B. (2005): Czego Janek się nauczy... Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do Europejskiego Portfolio Językowego. Warszawa: CODN

Ziebell, B. (2000): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin / München: Langenscheidt

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

K_W05 elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W06 w uporządkowany sposób procesy wychowania i kształcenia oraz ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy

K_W11 w sposób podstawowy i uporządkowany różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

K_W13 w podstawowym zakresie strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W14 w sposób podstawowy różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W15 w elementarnym zakresie metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W16 w podstawowym zakresie budowę i funkcje systemu edukacji

K_W20 w podstawowym stopniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach związanych z edukacją

Umiejętności - absolwent potrafi:

K_U07 dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej

K_U08 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U11 ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

K_U12 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań

K_U13 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych

K_U14 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_U27 animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

K_K08 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

K_K10 podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

K_K11 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

K_K12 dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z własną i cudzą pracą, poszukiwania optymalnych rozwiązań, postępowania zgodnie z zasadami etyki

K_K13 odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wyliczana według wzoru: a x 0,5 + b x 0,5, gdzie

a= ocena szkolnego opiekuna praktyki

W opiniach uwzględniane są następujące elementy:

- umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy merytorycznej i metodycznej

studentów-praktykantów, znajomość technik nauczania,

- umiejętność wykorzystania pomocy dydaktycznych i posługiwania się środkami

audiowizualnymi,

- umiejętność nawiązywania kontaktu z młodzieżą,

- takt pedagogiczny,

- kultura bycia,

- stopień zaangażowania w pracy, sumienność, punktualność i obowiązkowość.

Opisowa opinia sporządzona przez szkolnego opiekuna praktyki jest zakończona oceną w

postaci stopnia (skala 2-5).

Kryteria oceny konspektu i lekcji

Konspekt (0-2):

-sformułowanie celów i zaplanowanie faz lekcji,

-dobór zadań i ćwiczeń,

-zgodność z programem nauczania,

-zgodność treści lekcji z potrzebami uczniów.

Przebieg lekcji (0-2):

-dynamika,

-zastosowanie technik motywujących,

-przejrzystość, czytelność działań,

-wykorzystanie mediów,

-społeczne formy pracy.

Działania nauczyciela/praktykanta (0-2):

-wobec uczniów,

-znajomość technik nauczania.

Kompetencja zawodowa (0-2):

-językowa i kulturowa

-użycie języka.

Refleksja na temat lekcji (0-2)

-objaśnianie niezrozumiałych fragmentów lekcji,

-rozpoznawanie własnych błędów, autorefleksja.

b = dokumentacja praktyki (dziennik praktyk, arkusze obserwacji, konspekty lekcji - kryteria oceny powyżej)

Kryteria oceny końcowej:

Poniżej 60 % - 2,0

60-68 % - 3,0

69-78 % - 3,5

79-88 % - 4,0

89-96 % – 4,5

Powyżej 97 % – 5,0

Praktyki zawodowe:

Na terenie każdej szkoły bezpośrednim opiekunem studenta-praktykanta jest wyznaczony przez dyrekcję szkolny opiekun praktyk - nauczyciel języka niemieckiego.

Szkolny opiekun praktyki ustala plan pracy studenta, ponadto terminy i formy zajęć pozalekcyjnych.

Uniwersytecki opiekun praktyk jest upoważniony do:

- porozumiewania się z dyrekcją szkoły,

- kontaktowania się z nauczycielem-opiekunem praktyki w danej szkole,

- kontrolowania przebiegu praktyki,

- hospitowania wybranych lekcji studentów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)