Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne problemy miast i regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-Apm-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktualne problemy miast i regionów
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Treści tego przedmiotu były już realizowane w semestrze zimowym 2020/21 przedmiotem o kodzie 4208-KZS-OG, zatem studenci, którzy zrealizowali przedmiot 4208-KZS-OG 2021Z nie powinni rejestrować się na ten przedmiot 4208-Apm-OG

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań w przedmiotowym zakresie. W efekcie studenci zdobywają podstawowe rozeznanie w badawczej problematyce studiów regionalnych i lokalnych, co stanowi wygodny wstęp do dalszych studiów tematu dla zainteresowanych osób, w tym np. wyboru wartościowego tematu pracy magisterskiej, który będzie wpisywać się w aktualną debatę naukową.

Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne z których każdy prowadzony jest przez innego wykładowcę lub wykładowców.

Blok I: Aktualne problemy rozwoju regionalnego i lokalnego

• Miasta, metropolie, metropolizacja

• Obszary funkcjonalne: obszary metropolitalne i problemowe

• Polityka publiczna a rozwój regionalny i lokalny

Blok II: Nowe podejścia teoretyczne

• Smart specialisation (theory and policy)

• Economic complexity & related variety

• Resilience and adaptability

Blok III: Instytucjonalno-administracyjne ramy rozwoju regionalnego i lokalnego

• Podział terytorialny kraju, struktury administracji samorządowej i rządowej

• Kompetencje i zadania samorządu

• Finanse samorządu – źródła przychodów, wydatki, budżet, w tym budżet obywatelski

• Polityka lokalna i wybory lokalne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. LexisNexis, Warszawa 2014 (rozdziały I, VI-IX,XII-XIII)

• Smętkowski M., 2013, Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Scholar.

• Nazarko Ł. (2014), Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XV, Nr 8, s. 247–262.

• Foray D. (2014), From Smart Specialisation to Smart Specialisation Policy, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 17, No. 4, pp. 492–507.

• Pylak, K., & Majerek, D. (2018). Pokrewna różnorodność branż. Implikacje dla rozwoju innowacyjności. Przegląd Organizacji, (2), 8-14.

• Hidalgo, C. (2015). Why information grows: The evolution of order, from atoms to economies. Basic Books. [PART IV: The Complexity of the Economy].

• Celińska-Janowicz D., Płoszaj A. (2015) Rola samorządów w kształtowaniu potencjału adaptacyjnego lokalnych układów społeczno-gospodarczych – przykład Mazowsza [w:] D. Celińska-Janowicz, A. Płoszaj (red.) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności.Warszawa: MGG Conferences. [Wstęp – strony 5-8].

• Pike, A., Dawley, S., & Tomaney, J. (2010). Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge journal of regions, economy and society, 3(1), 59-70.

Literatura pomocnicza:

• B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

• P. Swianiewicz, Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Municypium, Warszawa 2011.

• Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Scholar.

• Pacione M., 2009, Urban Geography: a global perspective, 3rd edition, Rouledge.

• Pike A., Rodrigues-Pose A., Tomaney J., 2011, Handbook of Local and Regional Development, Routledge.

• Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Prace Geograficzne IGiPZ PAN.

Efekty uczenia się:

K_W01: student zna i rozumie w sposób pogłębiony fakty, obiekty i zjawiska oraz teorie naukowe odnoszące się do mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, a także metodologię badań empirycznych w tej dziedzinie i terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu.

K_W02: student zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe i relacje między studiami regionalnymi i lokalnymi a innymi dyscyplinami w ramach nauk społecznych, a także możliwości i ograniczenia wynikające z interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach studiów regionalnych i lokalnych; rozumie związek terminologii stosowanej w ramach studiów regionalnych i lokalnych z terminologią wykorzystywaną w innych dyscyplinach w ramach nauk społecznych.

K_W03: student zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie człowieka jako podmiotu badań, a także człowieka, społeczności i przestrzeni jako przedmiotu badań w ramach studiów regionalnych i lokalnych.

K_W04: student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej e studiami regionalnymi i lokalnymi, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_W05: student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów regionalnych i lokalnych.

K_K05: student jest gotów do kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i lokalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Test (pytania zamknięte, zaliczenie od 30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechnicka
Prowadzący grup: Tomasz Kupiec, Agnieszka Olechnicka, Maciej Smętkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)