Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ankiety, eksperymenty, wywiady - badania efektów polityk publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-BEPP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ankiety, eksperymenty, wywiady - badania efektów polityk publicznych
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ideą, funkcjami i metodami badania efektów polityk publicznych

Pełny opis:

Ćwiczenia służą zaznajomieniu studentów z rolą ewaluacji na wszystkich etapach programów i polityk publicznych i praktycznemu opanowaniu umiejętności projektowania i realizacji badań ewaluacyjnych.

Zagadnienia omawiane na zajęciach będą obejmowały następujące kwestie.

(1) Programy publiczne jako teorie - logika interwencji.

(2) Typy, funkcje ewaluacji, jej miejsce w cyklu polityk publicznych, czyli kiedy jakie badania realizujemy.

(3) Pytania badawcze i kryteria ewaluacyjne, czyli co tak naprawdę oceniamy.

(4) Efekty deadweight, substytucji, przesunięcia – czy to co obserwujemy rzeczywiście jest efektem programu.

(5) Ankiety jako przykład metody ilościowej – przygotowanie kwestionariusza i realizacja.

(6) Wywiady jako przykład metody jakościowej – przygotowanie scenariusza, realizacja.

(7) Eksperymenty i quasi-eksperymenty – najmocniejsza metoda badania wpływu programów

Literatura:

1. Olejniczak K, Kozak M, Ledzion B (red.) (2008) Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

2.Rossi P.H., Freeman H.E., Lipsey M.W., 1999, Evaluation: A Systematic Approach. 6th Edition, Sage Publications Inc., Thousand Oaks – London.

3. Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, pod red. J. Pokorski, Z. Popis, T. Wyszyńska, K. Hermann-Pawłowska, PARP, Warszawa

2. Pawson R. (2006). Evidence-Based Policy: A Realist Perspective. SAGE Publications Ltd.

5. Olejniczak, K. (2014). “Modele logiczne”; w: Ledzion, B., Olejniczak, K. & Rok, J. (ed.) Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej, p.21-41. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student…

(1) Poznaje kompletny zestaw podejść i metod analizy interwencji publicznych (K_W01)

(2) Wymienia podstawowe typy pytań i kryteriów ewaluacyjnych (K_W03).

(3) Zna założenia strukturyzacji badań ewaluacyjnych K_W03).

W zakresie umiejętności student…

(1) Potrafi zaplanować projekt ewaluacyjny (K_U01).

(2) Potrafi dobrać metody i podejście badawcze do potrzeb informacyjnych (K_U02).

W zakresie kompetencji społecznych…

(1) pracuje w zespole nad rozwiązaniem przykładowych problemów badawczych (K_K02).

(2) organizuje pracę w ramach grupy i planuje badania (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowią: wyniki pracy zespołowej i indywidualnej na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)