Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced topics in American History I (Historia USA I - zagadnienia zaawansowane)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW101-A
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced topics in American History I (Historia USA I - zagadnienia zaawansowane)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia - program zaawansowany
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że studenci ukończyli zajęcia Historia USA I, 4219-AW001. W wybranych przypadkach wymaganie to może zostać uchylone przez prowadzącego.

Skrócony opis:

W dodatku do ogólnego przeglądu amerykańskiej historii od czasu odkryć hiszpańskich po czasy Rekonstrukcji studenci zapoznają się z pogłębioną analizą kluczowych momentów w historii amerykańskiej polityki, społeczeństwa i kultury we wskazanym okresie.

Pełny opis:

Zajęcia skoncentrowane są wokół trzech głównych zagadnień: geneza i rozwój europejskich koloni w Ameryce północnej, powody i konsekwencje amerykańskiej Rewolucji oraz rozwój społeczeństwa amerykańskiego w XIX wieku wraz w wybuchem Wojny Secesyjnej. W trakcie omawiania wymienionych zagadnień poruszane będą też takie tematy jak rola i los rdzennych Amerykanów, geneza i rozwój niewolnictwa oraz ewolucja pozycji kobiet.

Możliwe tematy do pogłębionej analizy:

Wojnę Hiszpanów z Aztekami w Meksyku

Procesy czarownic w Salem

Życie w Massachusetts w XVIII wieku

Polityka w Filadelfii w latach 1790-tych

Kobiety pracujące w fabrykach tekstylnych

Społeczeństwo niewolnicze

Służba Afroamerykanów w armiach Wojny Secesyjnej

Konspekt i wykaz tematów:

Tydzień 1: Czerwone, białe i czarne

Tydzień 2: Pierwszy kontakt

Tydzień 3: Virginia

Tydzień 4: Massachusetts

Tydzień 5: Społeczeństwo XVIII-go wieku

Tydzień 6: Droga do Rewolucji

Tydzień 7: Wojna i rewolucja społeczna

Tydzień 8: Konstytucja i polityka nowej Republiki

Tydzień 9 i 10: Społeczeństwo północy przed wojną

Tydzień 11: Społeczeństwo południa przed wojną

Tydzień 12: Społeczeństwo niewolnicze

Tydzień 13: Droga do secesji

Tydzień 14: Wojna Secesyjna

Tydzień 15: Polityka rekonstrukcji

Literatura:

Wybór lektur z następującej listy:

Wheeling and Becker, Discovering the American Past, vol. 1

Davidson and Lytle, After the Fact

Merrill, “Indians’ New World”

Nash, “Hidden History of Mestizo America”

Morgan, “The First American Boom”

Morgan, “Puritans and Sex”

Nash, “Urban Wealth and Poverty in Pre-Revolutionary America”

Isaac, “Dramatizing the Ideology of the Revolution”

Crow, “Slave Rebelliousness in North Carolina”

Kerber, “The Republican Mother”

Welter, “The Cult of True Womanhood”

Johnson, “The Modernization of Mayo Greenleaf Patch”

McCurry, “Two Faces of Republicanism”

Johnson, “Smothered Slave Infants”

Pierson, “All Southern Society is Assailed by the Foulest Charges”

Goen, “Broken Churches, Broken Nation”

Faust, “The Civil War Soldier and the Art of Dying”

Harris, “The Creed of the Carpetbaggers”

Efekty uczenia się:

1. Studenci zdobędą wiedzę o najważniejszych zagadnieniach z amerykańskiej historii od pierwszych wypraw kolonialnych po czasy Rekonstrukcji.

2. Studenci zdobędą umiejętność krytycznego zrozumienia roli historyków w rozumieniu historii amerykańskiej.

3. Studenci zdobędą umiejętność analizy źródeł pierwotnych pod względem informacji o czasach w których zostały stworzone.

4. Studenci nauczą się syntezować wiedzę w celu formułowania argumentów dowodzących zrozumienia amerykańskiej historii.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci podejdą do pisemnego egzaminu końcowego składającego się z trzech krótkich pytań otwartych dotyczących zadanych lektur (40% oceny) oraz jednego długiego pytania otwartego dotyczącego ważnego zagadnienia poruszanego podczas zajęć (60% oceny). Krótkie wypowiedzi pisemne oceniane będą pod względem tego jak trafnie podsumowują argumentację zawartą w wybranej lekturze. Długa wypowiedź pisemna oceniana będzie pod względem jej wszechstronności (jak dobrze odnosi się do różnych aspektów pytania), celności (w jakim stopniu esej odpowiada na pytania i jak przytoczone argumenty wspierają główną tezę), argumentacji (na ile jest ona spójna, logiczna i związana z tematem pytania) oraz udokumentowania (jakość syntezy różnych informacji z wykładów oraz zadanych lektur).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)