Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Advanced topics in American Literature II (Literatura amerykańska II - zagadnienia zaawansowane)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW104-A Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Advanced topics in American Literature II (Literatura amerykańska II - zagadnienia zaawansowane)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia - program zaawansowany
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs omawia kluczowe kategorie współczesnej teorii kultury i literatury takie jak: intencja autorska, narracja i narracyjność, wartość artystyczna i kanon literacki, ideologia i podmiotowość, postmodernizm, gender, seksualność, rasa. Każde z tych pojęć obecne jest nie tylko w badaniach literackich ale także w szeroko pojętym kulturoznawstwie. W debatach i sporach naukowych ostatniego stulecia różne szkoły myślenia definiowały je rozmaicie, a naszym celem jest zrozumieć istotę tych sporów. Wśród lektur znajdują się zarówno klasyczne teksty teoretyczne, jak i dzieła literatury amerykańskiej, które dotykają danej kwestii. Pod koniec semestru dyskutujemy o tekstach zaproponowanych przez uczestników kursu.

Pełny opis:

Czym jest sens? Czy celem interpretacji jest rozszyfrowanie intencji autora? Które teksty kultury mają wartość – kto i w jaki sposób o tym decyduje? Dlaczego ludzie opowiadają historie i czy istnieje głęboka struktura wszystkich narracji? Czy kultura amerykańska faworyzuje mężczyzn i męskość oraz białą „rasę”? Czym jest (był?) postmodernizm i jakie to ma znaczenie? Na żadne z tych pytań nie istnieje jedna właściwa odpowiedź – każde z nich dało początek niezliczonym rozprawom i polemikom. Spory te mają znaczenie historyczne, lecz wiele pytań do dziś pozostaje aktualnych. Namysł nad nimi wymaga od nas porzucenia ‘zdroworozsądkowego’ podejścia, które czyni kluczowe kategorie przezroczystymi. Zajęcia (częściowo prowadzone w formie wykładu, głównie jednak w formie dyskusji) stanowią zaproszenie do poważnego myślenia nad podstawowymi kategoriami kulturoznawstwa.

Literatura:

1. Teksty teoretyczne wybrane z następujących antologii i podręczników:

• Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford UP, 2011.

• Hunter, Gordon. American Literature. American Culture. Oxford: Oxford UP, 2011

• Malpas, Simon and Paul Wake, eds. The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory. Second Edition. London: Routledge, 2013.

• Rice, Phillip & Patricia Waugh, eds. Modern Literary Theory. A Reader. 4th edition. London: Hodder Arnold, 2004.

• Rivkin, Julie & Michael Ryan, eds. Literary Theory. An Anthology. Second Edition. Malden: Blackwell, 2004.

2. Teksty literackie autorów amerykańskich takich jak:

• Henry James, David Foster Wallace, Ursula LeGuin; Jonathan Franzen, ZZ Packer, Ta-Nehisi Coates (opowadania i eseje)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada zaawansowaną wiedzę o różnych szkołach teorii literatury, ich kluczowych założeniach i ramach pojęciowych;

- rozumie istotę najważniejszych sporów w XX-wiecznym amerykańskim kulturoznawstwie i literaturoznawstwie, dotyczących intencji, wartości estetycznej a także zbiorowej i jednostkowej tożsamości;

- potrafi precyzyjnie posługiwać się terminologią używaną w kulturoznawstwie i literaturoznawstwie amerykanistycznym;

UMIEJĘTNOSCI:

- potrafi śledzić ze zrozumieniem skomplikowany wywód teoretyczny;

- potrafi precyzyjnie pisać i mówić na wybrane tematy kulturoznawcze posługując się fachową terminologią

- potrafi trafnie dobrać paradygmat teoretyczny i metody badawcze do zagadnienia kulturoznawczego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi współpracować w ramach grupy;

- jest otwarty na rozmaite wizje kultury;

- potrafi formułować myśli i opinie w kwestiach kluczowych dla współczesności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i udział w zajęciach – 20 %

Studenci przygotowują się do zajęć i biorą głos w dyskusji. Znajomość zadanych tekstów będzie sprawdzana za pomocą kilku krótkich testów. Opuszczenie więcej niż dwóch zajęć oznacza niezaliczenie kursu.

2. Praca pisemna i jej prezentacja podczas zajęć – 30%

Pracę pisemna dotycząca jednego z tematów zajęć (długości 3-5 stron) należy przynieść w dniu, w którym dany temat jest omawiany. Ostateczną wersję (poprawioną po konsultacji z prowadzącą) należy złożyć pod koniec semestru.

3. Prezentacja grupowa - 20%

Podczas ostatnich dwóch spotkań zajęciowych 4-5 osobowe zespoły wygłaszają 20-minutowe prezentacje dotyczące wybranych przez siebie tekstów teoretycznoliterackich. Wybór należy odpowiednio wcześniej skonsultować z prowadzącą, a następnie udostępnić teksty całej grupie. Ocena dla całej grupy – za jakość wyboru, pomysły interpretacyjne, klarowność prezentacji, umiejętność zaangażowania grupy w dyskusję. Mile widziane użycie programu POWERPOINT i rozdane grupie wydruki z kluczowymi tezami

4. Egzamin końcowy - 30%

Egzamin w formie pisemnej w sesji (czas: 1h). Typy pytań: definicje pojęć, test wielokrotnego wyboru, rozpoznawanie cytwatów, krótka rozprawka.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.