Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced topics in US Political System (System polityczny w USA - zagadnienia zaawansowane)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW106-A
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced topics in US Political System (System polityczny w USA - zagadnienia zaawansowane)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia - program zaawansowany
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest pogłębiona analiza sposobu tworzenia polityki publicznej w Waszyngtonie. Aby lepiej zrozumieć to dynamiczne środowisko odwołamy się do szeregu teorii i modeli porządkujących zachowania aktorów w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

Przedmiotem badań jest dynamika procesu tworzenia polityki we współczesnym Waszyngtonie. Decyzje polityczne są analizowane jako produkt interakcji wielu aktorów, z których każdy kieruje się własną motywacją. Będziemy się starali je zrozumieć i dzięki temu dogłębniej zrekonstruować najważniejsze konflikty polityczne i metody ich rozwiązywania. Poddamy dogłębnej analizie poszczególnych aktorów i poszczególne etapy tworzenia polityki. Starać się będziemy wyjaśniać omawiane zjawiska przy pomocy najistotniejszych teorii polityki publicznej. Efektem naszych rozważań będzie dogłębne zrozumienie „przepływów władzy” i jej form w dzisiejszej Ameryce.

Zakres tematów zajęć:

- Proces polityczny w Waszyngtonie

- Teorie procesu politycznego: ewolucja, etapowość, disjointed equilibrium, garbage can model, streams theory

- Clean Air Act analiza przypadku

- Tworzenie praw w Kongresie

- Budowanie koalicji politycznych: konflikt i rywalizacja

- Wprowadzanie w życie decyzji politycznych

- Korporatystyczny/negocjacyjny model polityki - Pentagon

- Media w Waszyngtońskiej polityce

- RIP- śledztwa i kultura skandalu

- Polaryzacja i niemoc polityczna

Literatura:

Hedrick Smith, Power Game, Random House

T. Reid, Congressional Odyssey, Freeman and Co

Bartholomew Sparrow, Uncertain Guardians, Johns Hopkins

James Thurber, Divided Democracy, CQ Press,

Suzanne Garment, Scandal, Anchor Books,

Norman Orenstein, The Permanent Campaign, AEI

Benjamin Ginsberg, Politics by Other Means, Achor Books

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA:

- studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych aktorów życia politycznego w Waszyngtonie;

- rozumieją ich motywacje i rozpoznają ich interesy;

- syntetyzują i systematyzują zdobytą wiedzę;

- wyszukują dane statystyczne i je opracowują;

- wyjaśniają kompleksowo zależności między aktorami;

- dogłębnie rozumieją przyczyny odmiennych interesów a także potrafią zauważyć w nich odzwierciedlenie najważniejszych tendencji we współczesnym świecie;

- w zakresie koniecznym dla tego rozumieją też rolę mediów w procesie tworzenia polityki państwa;

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- studenci potrafią prawidłowo posługiwać się narzędziami analitycznymi;

- umieją dobierać teorie i koncepcje do pogłębionej analizy rzeczywistych zjawisk;

- umieją zastosować właściwe metody badawcze do samodzielnego zdobywanie wiedzy;

- opracowują wyniki badań;

- poznają zaawansowaną terminologię naukową i stosują ja do zaprezentowania własnych analiz;

- w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę potrafią w zespole tworzyć scenariusze działań;

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- studenci mają zdolność pracy w grupie a także potrafią wyszukiwać informacje i dane z dostępnych zasobów internetowych i baz danych;

- zdobywają kwalifikacje niezbędne do analizy takich danych;

- potrafią tworzyć oceny i rekomendacje w dziedzinie polityki publicznej;

- umieją określić priorytety badawcze;

- porównują amerykańskie i polskie realia;

- rozumieją wagę ciągłego kształcenia się i wykorzystania wiedzy do tworzenia praktycznych rozwiązań;

- poznają wagę struktur politycznych i ich wzajemne oddziaływanie.

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna lub policy review (20%), udział w dyskusjach na zajęciach (10%), zaliczenie pisemne (50%), udział w debacie na tematy bieżące lub prezentacja (20%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)