Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Society (Społeczeństwo amerykańskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW109
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Society (Społeczeństwo amerykańskie)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie wartości I ideologię; rolę niewolnictwa i imigracji; relacje rasowe i etniczne, stratyfikację społeczną, ruchliwość społeczną i ubóstwo; seksualność i rodzinę; miejskie i podmiejskie style życia; pracę i konsumpcję. Omawiane są historyczne źródła współczesnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych, kluczowe dla zrozumienia jego specyfiki. Począwszy od obserwacji XIX-wiecznej Ameryki Alexisa de Tocqueville'a, spróbujemy zrozumieć w jaki sposób historyczne warunki ukształtowały współczesne społeczeństwo amerykańskie. Omawiane wymiary życia społecznego to: rola rasowo zdefiniowanego niewolnictwa i imigracji w kształtowaniu amerykańskich stosunków rasowych i etnicznych; klasy społeczne – od najzamożniejszego ‘jednego procentu’ społeczeństwa, poprzez mityczną w tradycji amerykańskiej klasę średnią do miejskiej podklasy – w epoce rosnących nierówności; stosunek do biednych i pomocy społecznej; seksualność; tradycyjne i nowe formy życia rodzinnego; ideały domu i stylu życia w miastach i na przedmieściach; pracę, konsumpcję i religię. Omówimy, co odróżnia społeczeństwo amerykańskie, z jego wartościami i normami, od innych wysoko rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych.

Zakres tematów zajęć:

1. WSTĘP I OMÓWIENIE PROGRAMU

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, Ch. 3 Culture, pp. 65-80

2.'CHARACTER AMERYKAŃSKI’, WARTOŚCI I IDEOLOGIA. ŹRÓDŁA HISTORYCZNE

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, Ch. 3 Culture, pp. 65-80

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, AA. Knopf, 1987, Author’s Introduction 3-16; Second Book, pp. 94-153

St. John De Crevecoeur, Letters from an American Farmer [in:] American Social and Political Thought. A Reader, pp. 18-21

Zalecane lektury:

Alexis de Tocqueville, Democracy in America [in:] American Social and Political Thought. A Reader, pp. 33-38

3. AMERYKAŃSKIE POSTAWY WOBEC RASY I ETNICZNOŚCI. AFRO-AMERYKANIE A IMIGRANCI W HISTORII AMERYKAŃSKIEJ. RASA JAKO ‘DOMINUJĄCY STATUS’ W USA?

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 14 Race and Ethnicity, pp. 353-381

W. J. Wilson, Race based versus social class based policies (2014): https://www.youtube.com/watch?v=Sj3ab6127IY

Overview of Race and Hispanic Origin: 2010, fragments: pages 1-8, geographic distribution of the minority population with figure 4, pages: 17, 19-20

http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf

Zalecane lektury:

E. Genovese, Roll, Jordan, Roll. The World the Slaves Made (1974), especially 1-25 plus 71-75, 87-95

M.S. Lipset, American Exceptionalism. A Double-Edged Sword, ch. 4 Two Americas, Two Value Systems: Blacks and Whites, pp. 113-150

J. Lee, Diversity Paradox, New York: Russel Sage Foundation. 2010, ch. 1, on-line

4. IMIGRACJA I GRUPY IMIGRANCKIE

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 14 Race and Ethnicity, pp. 353-381

R. Rumbaut& A. Portes, Immigrant America. A Portrait. Third edition revisited, expanded and updated. 2006, ch. 2

Zalecane lektury:

D. Gabaccia, Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. 2002

Ph. Kasinitz et al., Inheriting the City. Children of Immigrants Come of Age. 2008

5. RASA I ETNICZNOŚĆ. RÓŻNORODNOŚĆ I NIERÓWNOŚĆ

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 14 Race and Ethnicity, pp. 353-381

Ph. Kasinitz et al., Inheriting the City. Children of Immigrants Come of Age. 2008, ch. Race, ethnicity and prejudice

Zalecane lektury:

E. Anderson, Code of the Street. Violence and Moral Life of the Inner City. 1999

S. Thernstrom, A. Thernstrom, America in Black and White. One Nation, Indivisible. 1999

6. KLASA SPOŁECZNA, STATUS, RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA. CZY SPOŁECZEŃSTWO AMERYKAŃSKIE TO SPOŁECZEŃSTWO KLASY ŚREDNIEJ?

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 10 Social Stratification, pp. 246-269

D. Gilbert, American Social Structure in an Age of Growing Inequality. 2011, fragments

Zalecane lektury:

E. Genovese, Roll, Jordan, Roll. The World that Slaves Made. 1973

W. Sombart, Why is There no Socialism in the United States? 1976

G. Wood, The Radicalism of the American Revolution. 1993: ch. The Middle-Class Order

7. AMERYKAŃSKIE KLASY SPOŁECZNE I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 11 Social Class in the United States, pp. 271-297

Like Father, not a son, The Economist, Oct 13, 2013: http://www.economist.com/news/special-report/21564417-measuring-social-mobility-father-not-son

Zalecane lektury:

I.V. Sawhill ‘Overview’ (pp. 1-13) in Julia B. Isaacs, Isabel V. Sawhil, and Ron Haskins, Getting Ahead or Losing Ground: Economic Mobility in America, Economic Mobility Project, Washington, D.C. February 2008, full report available at http://economicmobility.org./assets/pdfs/Economic_Mobility_in_America_Full.pdf

A. Abramowitz, R. Teixeira, The Decline of the White Working Class and the Rise of a Mass Upper-Middle Class, Political Science Quarterly. New York: Fall 2009. Vol. 124, Iss. 3

D. Baltzel, The Protestant Establishment Revisited, 1990

A. Ehrenreich, Nickel and Dimed. On (Not) Getting by in America, Henry Holt and Co., 2001, pp. 193-221

The New York Times “Class Matters” series of articles published in 2005 http://www.nytimes.com/indexes/2005/05/29/national/class/

J. Wilson, The Political and Economic Forces Shaping Concentrated Poverty, Political Science Quarterly. New York: Winter 2008/2009. Vol. 123, Iss. 4

D. Brooks, Bobos in Paradise. The New Upper Class and How It Got There, 2000

8. TEST W POŁOWIE SEMESTRU

9. AMERYKAŃSKA SEKSUALNOŚĆ

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 9 Sexuality, pp. 221-238

http://www.nytimes.com/2011/11/15/health/teenagers-having-sex-are-now-a-minority.html?_r=1&ref=sex

J. D’Emilio and E. B. Freedman, Intimate Matters. A History of Sexuality in America. Third edition, 2012, ch. 16 Politics and personal life at the beginning of the century

http://time.com/money/4072951/college-gender-ratios-dating-hook-up-culture/

Zalecane lektury:

J. D’Emilio and E. B. Freedman, Intimate Matters. A History of Sexuality in America. 2012

A. Giddens, The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. 1992

10. SEKSUALNOŚĆ – CIĄG DALSZY. TRADYCYJNE I NOWE FORMY ŻYCIA RODZINNEGO

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 18 Family, pp. 460-487

http://www.washingtonpost.com/opinions/the-marriage-gap-presents-a-real-cost/2011/12/16/gIQAz24DzO_story.html

M. Coleman et al., Family Life in 20th century America. 2005, ch. 1, Courtship, cohabitation, marriage, divorce

Zalecane lektury:

M. Coleman et al., Family Life in 20th century America. 2005

J. Treas, Diversity in American Families, pp. 245-259 in: P. Moen, D. Dempster-McClain and H.A. Walker, A Nation Divided: Diversity, Inequality and Community in American Society, Cornell University Press, 1999

11. MIASTA

J.J. Macionis, ch. 22 Population, Urbanization, and Environment, pp. 568-586

12. MIEJSKI I PODMIEJSKI STYL ŻYCIA

Interview with Kenneth Jackson: http://www.pbs.org/fmc/interviews/jackson.htm

Big Think Interview with Sharon Zukin: http://bigthink.com/videos/big-think-interview-with-sharon-zukin

Additional readings:

K. Jackson, Crabgrass Frontier. The Suburbanization of the United States, ch. 14 The Drive-In Culture of Contemporary America

H. Gans, Levittowners. Ways of life and politics in a New Suburban Community, 1973

J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, 1961

13. GOSPODARKA, PRACA I RELIGIA

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 16 The Economy and Work, pp. 406-431 and ch. 4 Society: Weber’s Great Thesis: Protestantism and Capitalism, pp. 103-105.

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. . 16 The Economy and Work, pp. 406-431

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 4 Society: Weber’s Great Thesis: Protestantism and Capitalism, pp. 103-105.

M. Weber, The Protestant Sects and the Spirit of Capitalism [in:] American Social and Political Thought. A Reader, pp. 47-53

Additional readings:

M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge 2001, Introduction by A. Giddens, pp. vii-xxvi, ch. 1 Religious Affiliation and Social Stratification, pp. 35-46 and ch. 2 The Spirit of Capitalism, pp. 47-78

Zalecane lektury:

J.B. Schor, The Overworked American, Basic Books, 1993, pp. 1-15

M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge 2001, Introduction by A. Giddens, pp. vii-xxvi, ch. 1 Religious Affiliation and Social Stratification, pp. 35-46 and ch. 2 The Spirit of Capitalism, pp. 47-78

J.B. Schor, The Overspent American, Basic Books,

14. SPOŁECZEŃSTWO AMERYKAŃSKIE W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

R. Inglehart, M. Wetzel, The Cultural Map of the World and comments: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp: subchapters: Inglehart-Welzel Cultural Map through Happiness and Life Satisfaction plus the map

Zalecane lektury:

http://www.pewglobal.org/2015/06/23/1-americas-global-image/

http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/

J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005, ch. 24, Social Change, pp. 625-646

15. TEST NA KONIEC SEMESTRU

Literatura:

The course handbook: J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005.

Abramowitz A., R. Teixeira, The Decline of the White Working Class and the Rise of a Mass Upper-Middle Class, Political Science Quarterly. New York: Fall 2009. Vol. 124, Iss. 3; pg. 391, 32 pgs

American Social and Political Thought. A Reader, edited by Andreas Hess, New York University Press 2003, fragments

Anderson E., Code of the Street. Violence and Moral Life of the Inner City. 1999

Baltzel D., The Protestant Establishment Revisited, 1990

Coleman M. et al., Family Life in 20th century America. 2005

Ehrenreich B., Nickel and Dimed. On (Not) Getting by in America, Henry Holt and Co., 2001

D’Emilio J. and E. B. Freedman, Intimate Matters. A History of Sexuality in America. 1988

Gabaccia D., Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. 2002

Genovese E., Roll, Jordan, Roll. The World that Slaves Made. 1973

Gilbert D., American Social Structure in an Age of Growing Inequality, 2008

Giddens A., The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. 1992.

Jackson Kenneth, Crabgrass Frontier. The Suburbanization of the United States, Oxford Univeristy Press 1985

Kasinitz Ph. et al., Inheriting the City. Children of Immigrants Come of Age, 2008

Lee, The Diversity Paradox, New York: Russel Sage Foundation. 2010

Lipset M.S., American Exceptionalism. A Double-Edged Sword, W. W. Norton & Company 1996

The New York Times 2005: “Class Matters”, a series of articles

The New York Times 2007: “The Age of Riches”, a series of articles

The New York Times 2011/2012: “One Percenters”, a series of articles

Rumbaut R. & A. Portes, Immigrant America. A Portrait. Third edition revisited, expanded and updated. 2006

Sawhill I.V. ‘Overview’ (pp. 1-13) in Julia B. Isaacs, Isabel V. Sawhil, and Ron Haskins, Getting Ahead or Losing Ground: Economic Mobility in America, Economic Mobility Project, Washington, D.C. February 2008, full report available at http://economicmobility.org./assets/pdfs/Economic_Mobility_in_America_Full.pdf

Schor J. B., The Overspent American. Upscaling, Downshifting, and the New Consumer, New York, 1998

Schor J.B., The Overworked American, Basic Books, 1993

Sombart W., Why is There no Socialism in the United States? 1976

Thernstrom S., A. Thernstrom, America in Black and White. One Nation, Indivisible. 1999

Tocqueville A. de, Democracy in America, AA. Knopf, 1987

Weber M., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge 2001, Introduction by Giddens A., pp. vii-xxvi, ch. 1 Religioius Affiliation and Social Stratification, pp. 35-46 and ch. 2 The Spirit of Capitalism.

Wilson J., The Political and Economic Forces Shaping Concentrated Poverty, Political Science Quarterly. New York: Winter 2008/2009. Vol. 123, Iss. 4

Wood G., The Radicalism of the American Revolution. 1993: ch. The Middle-Class Order

Spis obowiązkowej literatury zawiera także artykuły z szanowanych czaspism i gazet, które komentują ważne zjawiska społeczne, postawy Amerykanów i aktualne dane statystyczne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

Studenci, którzy z sukcesem zdadzą egzamin z przedmiotu będą mieć podstawowe rozumienie wartości amerykańskich i amerykańskiej ideologii, klas społecznych, roli rasy I etniczności, ideałów domu i stylu życia, stosunku do pracy i konsumpcji, religijności, a także rozumienie, jak te instytucje i postawy społeczne różnią społeczeństwo amerykańskie od swoich odpowiedników w Europie.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Studenci potrafią samodzielnie nabywać wiedzę z podręcznika, rozumieć wyników sondaży, badań etnograficznych i historyczno-porównawczych

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Studenci rozumieją różnice kulturowe i rolę warunków historycznych i wartości dla kształtowania się społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie wyników pisanych w sali wykładowej dwóch testów: w połowie semestru (50% KOŃCOWEJ OCENY) I POD KONIEC semestru (50% końcowej oceny). Każdy z tych dwóch testów trwa 45 minut i zawiera w sumie 30 pytań wielokrotnego wyboru i typu prawda/fałsz. Poprawna odpowiedź na każde z pytań otrzymuje 1 punkt, a niepoprawna odpowiedź I brak odpowiedzi otrzymuje zero punktów. Studenci OGUN także otrzymują 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź i zero punktów za niepoprawną odpowiedź lub jej brak. Oceny obu testów są następujące: 0-55% maksymalnego wyniku 30 punktów – ocena 2, 56-70% - ocena 3, 71-85% - ocena 4, 86-100% - ocena 5. Każdy z dwóch testów jest obowiązkowy. Minimalna suma wyników obu testu, uprawniająca do oceny 3, wynosi 34. Wszystkie pytania testów dotyczą problemów dyskutowanych w obowiązkowych materiałach (tekstach i wideo), które z kolei są omawiane na wykładach. Obowiązkowe materiały zawierają wyszczególnione fragmenty podręcznika (J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005) i teksty. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Dodatkowe materiały polecane do każdego wykładu nie są obowiązkowe. Celem zalecenia jest wyposażenie studentów w wiedzę o kontekście omawianych problemów oraz pomoc w decyzji o temacie pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)