Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

#metoo and #BlackLivesMatter in the Light of Academic Debates over Cultural Recognition (#metoo and #BlackLivesMatter w świetle debat na temat kulturowego uznania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH170 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: #metoo and #BlackLivesMatter in the Light of Academic Debates over Cultural Recognition (#metoo and #BlackLivesMatter w świetle debat na temat kulturowego uznania)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Zajęcia do wyboru - koszyk 2 - studia MA
Zajęcia do wyboru - koszyk 3 - studia MA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest skonfrontowanie idei uznania kulturowego (cultural recognition) ze społeczną praktyką, na przykładzie protestów #metoo and #BlackLivesMatter. Na zajęciach studenci będą mogli zbadać, w jaki sposób akademicka teoria polityczna ma się do tych politycznych konfliktów. Kurs będzie stanowił wprowadzenie do problematyki uznania kulturowego oraz badań na temat przemocy na tle różnic płciowych i rasowych. Ponadto wyposaży studentów w podstawowe narzędzia analizy dyskursu, dając im również szansę wykorzystania ich w praktyce.

Pełny opis:

Lewicowych intelektualistów, którzy w ostatnich dekadach podkreślali wagę walki o uznanie kulturowe dla grup mniejszościowych, krytykowano za nadmierne skupienie na teorii i niedostateczne starania na rzecz przekucia idei w praktyczne rozwiązana prawne czy instytucjonalne. Powiada się, że w rezultacie nie dostrzegli, że działają nieskutecznie – podczas gdy akademicka refleksja polityczna skręcała coraz bardziej w lewo, społeczeństwo zmierzało w prawą stronę. Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2017 roku wydaje się potwierdzać słuszność tej linii krytyki. Czy oznacza to jednak, że politykę uznania powinno się zarzucić jako nierealistyczną?

Celem kursu jest przyjrzenie się akcjom #metoo i #BlackLivesMatter w tym kontekście: skonfrontowanie idei rozwijanych w ramach akademii z tymi zrodzonymi w proteście oraz z danymi statystycznymi na temat przemocy na tle różnic płciowych i rasowych. Kurs stanowi też wprowadzenie do współczesnych podejść teoretycznych i badawczych do tych zagadnień popularnych w humanistyce i naukach społecznych. Część zajęć będzie miała również warsztatowy charakter – studenci będą samodzielnie analizować dane społeczne, interpretując je w świetle omawianych podejść, a także formułować własne argumenty w debacie na temat omawianych ruchów.

Kurs będzie składał się z trzech części. Najpierw studenci zapoznają się z koncepcją uznania kulturowego. Następna część to warsztat z analizy i interpretacji danych, podczas którego uczestnicy kursu spróbują samodzielnie zanalizować wybrane elementy dyskursu na temat #metoo i #BlackLivesMatter. Wreszcie, w oparciu o analizowane materiały studenci będą mieli za zadanie sformułować argumenty w debacie na temat obu ruchów na rzecz dowolnie wybranego stanowiska.

Literatura:

Wybór tekstów może ulec zmianie.

Charles Taylor, “The Politics of Recognition”, in: Amy Gutman (ed.) (1994), Multiculturalism and "The Politics of Recognition," Princeton: Princeton University Press.

Judith Butler (1997) “Merely Cultural”, Social Text, 52/53: 265-277.

Nancy Frazer (1997) “Heterosexism, Misrecognition, and Capitalism: A Response to Judith Butler”, Social Text, 52/53: 279-289.

Richard Rorty (2000) “Is Cultural Recognition a Useful Concept for Leftist Politics? A Response to Judith Butler and Nancy Frazer”, Critical Horizons, 1/1:7-20.

Martha C. Nussbaum (1999) “The Professor of Parody: The Hip Defeatism of Judith Butler”, The New Republic, 22: 37-45.

Richard Rorty (1998) Achieving our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America, Harvard UP.

Michael Burawoy (2005) “For Public Sociology”, America Sociological Review, 70: 4-28.

Carol Gilligan (2016) In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Harvard UP.

Rebeca Solnit (2015) Men Explain Things to Me, Haymarket Books.

Earl Babbie (2013) The Practice of Social Research, Wadsworth.

Aliya Saperstein Andrew M. Penner, “The Race of a Criminal Record: How Incarceration Colors Racial Perceptions,” Social Problems, Volume 57, Issue 1: 92–113.

Michelle Alexander (2010) The New Jim Crow, The New Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu student:

a) zna koncepcję uznania kulturowego, potrafi osadzić ją w kontekście amerykańskiej debaty na temat tożsamości, nierówności i dyskryminacji; rozumie, jakie znaczenie ma ta koncepcja dla jej rzeczników;

b) Potrafi odnieść ruchy #metoo oraz #BlackLivesMatter do innych ważnych ruchów emancypacyjnych w historii Stanów Zjednoczonych

c) zna terminologię używaną we współczesnych naukach o kulturze zajmujących się problematyką płci kulturowej, seksualności i rasy oraz ruchami społecznymi działającymi na tych polach; zdaje sobie sprawę, że kategorie są różnie definiowane w debacie publicznej, a ich definicje wiążą się często z określonymi stanowiskami politycznymi;

d) wie, czym jest seksizm, rasizm, homofobia, ableizm czy inne formy stygmatyzacji i dyskryminacji, rozumie ich skutki społeczne;

e) posiada podstawową wiedzę na temat sposobów, w jaki różne kategorie tożsamości związane z rasą, płcią i seksualnością są reprezentowane i wykorzystywane w amerykańskich tekstach kultury w XX i XXI wieku.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

a) potrafi rozpoznać przejawy seksizmu, rasizmu, klasizmu, homofobii czy innych uprzedzeń w publicznych wypowiedziach i społecznych praktykach;

b) posiada umiejętności pozwalające wykorzystać omawiane teorie kulturoznawcze i źródła danych publicznych w analizie amerykańskiego społeczeństwa i kultury;

c) umie korzystać z akademickiej terminologii związanej z płcią kulturową, seksualnością i rasą;

d) posiada umiejętność planowania tekstów i prezentacji akademickich na tematy związane przedmiotem kursu.

KOMPETENCJE

Po ukończeniu kursu student:

a) potrafi wybrać i ocenić kluczowe terminy i tezy z tekstów akademickich;

b) umie włączyć się w dyskusję na tematy akademickie;

c) ma podstawowe umiejętności związane z selekcją i interpretacją danych z badań społecznych; potrafi na ich podstawie formułować wnioski, pytania i argumenty;

d) potrafi zrekonstruować główne argumenty i linie sporu w debacie politycznej, opisać jej przebieg w kategoriach kulturoznawczych, a także sformułować swoje stanowisko w sporze i je uzasadnić.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć student musi uzyskać minimum 60% punktów.

Krótkie prace pisemne w odpowiedzi na czytane lektury (trzy w semestrze): 30 pkt

Samodzielny projekt badawczy: 30 pkt

Test na zakończenie: 20 pkt

Uczestnictwo w dyskusjach i przygotowanie do zajęć: 20 pkt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.