Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia Polskiego Filmu-Kino fabularne lata 1956-1969

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8119-APF-KFcz.II-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademia Polskiego Filmu-Kino fabularne lata 1956-1969
Jednostka: Filmoteka Narodowa
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot Akademia Polskiego Filmu-Kino fabularne lata 1956-1969 będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Skrócony opis:

II semestr : Kino fabularne lata 1956– 1969 Kino drugiej połowy lat pięćdziesiątych wiązane jest na ogół z przemianami politycznymi, wywołanymi zmianą władzy w Moskwie. Skutki tej zmiany dla krajów zależnych od ZSRR na rozmaite sposoby interpretuje się jako odwilż, czyli pojawienie się nowych tematów, stylów, estetyk i ograniczenie cenzury po okresie stalinowskiego zamrożenia kultury. W odniesieniu do lat sześćdziesiątych najpierw mówi się o kinie „po Październiku″, związanym z nową linią polityki Władysława Gomułki, później o kinie „po Marcu″ 1968 roku. Bez świadomości politycznych determinant peerelowskiego kina musielibyśmy dostrzec jałowe repetytorium modernistycznych mitów z pierwszej połowy XX wieku, jednak w opisie zjawisk należy zachować zrozumiałą ostrożność.

Pełny opis:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zakup karnetu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, tel. 22 848 33 33.

Akademia Polskiego Filmu to czterosemestralny cykl wykładów i projekcji filmowych. Każdy z czterech semestrów zajęć można zaliczać jako odrębny kurs.

Powstała w 2009 r. z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

„Wydaje się, że film polski nie zawsze bywa doceniany. W różnych okresach i z różnych przyczyn bywał on przedmiotem pochopnie uogólniającej krytyki. Bagatelizowano jego popularność, kwestionowano wymiar artystyczny, nie dostrzegano roli najważniejszych naszych filmów w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Rytm rozwojowy polskiego filmu, choć nierównomierny i naznaczony przeszkodami (od komercyjnych po polityczne), staje się, zwłaszcza na szczytach, coraz lepiej widoczny. Mieliśmy artystów światowego formatu i prawdziwe filmowe arcydzieła. Niewiele dziedzin rodzimej twórczości artystycznej zdobyło na świecie taki rozgłos jak polska sztuka filmowa.

Program Akademii, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. Pewne ograniczenie liczby utworów wybitnych twórców jest zamysłem świadomym: ma chronić przed ich tzw. nadreprezentacją. Pozwala to na przypomnienie pojedynczych, lecz ważnych dokonań innych reżyserów.

Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni. Wykładowcami Akademii są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Zależało nam na takim ich wyborze, który nie byłby czysto formalny. Najlepiej, gdy ogólna wiedza łączy się z przywiązaniem narratora do konkretnego przedmiotu: twórcy, dzieła, okresu czy stylu.” [dr Rafał Marszałek]

Kontakt do koordynatorki zajęć:

Maria Maciąg

apfwarszawa@fina.gov.pl

tel. 22 182 47 66 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

Literatura:

Tadeusz Lubelski, „Historia kina polskiego 1895–2014”, Universitas: Kraków 2015;

Cykl wykładów na podstawie książki Tadeusza Lubelskiego „Historia kina polskiego”, wykłady i artykuły ze strony www.akademiapolskiegofilmu.pl przyporządkowane do tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: rozumie odniesienia do klasyki kina polskiego, jest w stanie zrozumieć przekaz filmowy w kontekście danej epoki kina.

Umiejętności: Zdobywa umiejętności upowszechniania kultury.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do zwiększenia swojej kreatywności, komunikacji interpersonalnej, zwiększenia empatii.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testu (pytania do testu są ułożone na podstawie zagadnień i pytań od wykładowców prowadzących zajęcia z danego bloku tematycznego) oraz kontrola obecności (zaliczenie 75% obecności na zajęciach)

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności.

zaliczenie pisemne w formie testu – 1h Kilkanaście pytań otwartych, wymagających krótkich odpowiedzi, np. podania nazwiska reżysera lub aktora, opisania zakończenia danej sceny (przewidujemy pokaz fotosów i fragmentów filmów podczas egzaminu), a także nieco dłuższych, np. scharakteryzowania nurtu czy zjawiska w historii filmu. Pytania będą punktowane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)