Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski 2.2 (RM) 3600-5-HE3-JH2.2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

G. Tischler, D. Roth, Kriyat beynaim, Academon, Jerusalem 2008.

Słowniki:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.morfix.co.il/

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma obszerną wiedzę o języku hebrajskim na poziomie C1 K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela K_W13

Umiejętności:

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie C1 K_U12

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski K_U14

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U22

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U24

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

 kontrola obecności,

 kolokwia,

 prace pisemne,

 zaliczenie pisemne na koniec semestru.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej 2 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który ma ponad 60% nieobecności, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Zakres tematów:

Podczas zajęć będą omawiane następujące tematy:

- Policja, sąd, powieści kryminalne.

- Wpływy języków obcych na hebrajski. Jak się tworzy nowe słowa po hebrajsku?

- Miasta izraelskie.

- Arabowie izraelscy.

- Studia, nauka, różne formy nauczania.

- Kibuce, nowoczesne rolnictwo.

- Społeczeństwo konsumpcyjne.

- Medycyna, genetyka.

- Służba wojskowa osób religijnych

- Kalendarz żydowski. Powtórzenie liczebników. Numerologia.

- Mit sabry. Kultowe izraelskie produkty. Izraelskie symbole i tożsamość.

Składnia:

 Rzeczownik:

a) nieregularne formy liczby mnogiej,

b) liczebniki główne, porządkowe, liczebniki w formie zależnej („smichut”), ułamki zwykłe,

c) przedimek określony,

d) stan zależny,

e) rzeczownik sufigowany.

 Przyimki.

 Zdania i wyrażenia przyzwolenia.

 Zdania wtrącone.

 Łącznik.

 Okoliczniki czasu.

 Porównanie i zdania okolicznikowe stopnia.

 Zdania wynikowe i okolicznikowe przyczyny.

 Zdania okolicznikowe celu.

 Przysłówki.

 Zdania warunkowe.

 Spójniki skorelowane.

 Rekcja czasowników.

Czasownik:

1. Powtórzenie i utrwalenie odmiany rzeczownika o rdzeniu zdrowym (również zawierającego spółgłoski gardłowe) we wszystkich koniugacjach: bezokolicznik, czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, tworzenie rzeczowników odczasownikowych

2. rdzeń lamed-he- wszystkie formy

3. rdzeń lamed-alef- wszystkie formy

Metody dydaktyczne:

• symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• dyskusje,

• metody audiowizualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala hebraistyka s.1
każda środa, 15:00 - 16:30, sala hebraistyka s.1
Anna Piątek 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Porektorski
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.