Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne 2200-1B137
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa jest wskazane wyżej w polu „Literatura” w części A niniejszego dokumentu.

Literatura uzupełniająca jest podawana przez osoby prowadzące ćwiczenia stosownie do możliwości i potrzeb konkretnej grupy studenckiej.

Efekty uczenia się:

*

Ze względu na zasadę jednolitości nauczania [zob. wyżej komentarz do pola „Uwagi” w części „A”] części (moduły) od litery „B” do litery „L” (tj. przeznaczone dla poszczególnych osób, prowadzących zajęcia) zostały opracowane jednolicie dla obu form przedmiotu (wykład i ćwiczenia).

*

Dzięki systematycznemu uczestniczeniu na wykładzie student:

a) poznaje (przedstawiane w sposób syntetyczny) podstawy teoretyczne z zakresu tego przedmiotu, konieczne do prawidłowego opanowania tego przedmiotu, a następnie do zdawania na aplikacje prawnicze;

b) dzięki powyższemu uzyskuje wstępne informacje, przydatne do (ewentualnego) napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

*

Dzięki systematycznej i aktywnej pracy w ramach ćwiczeń student:

a) ma możność uzupełnienia wiadomości, uzyskanych na wykładzie kursowym;

b) poznaje podstawy teoretyczne z zakresu tego przedmiotu, konieczne do prawidłowego przygotowania się do zdawania na aplikacje prawnicze;

c) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

d) dzięki powyższemu uzyskuje dodatkowe informacje (obok informacji uzyskanych na wykładzie kursowym) przydatne do napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Uczęszczanie studenta na wykład kursowy nie jest oceniane. Przedmiot „postępowanie cywilne” kończy się egzaminem (ustnym) przeprowadzanym w sesji letniej - w maju (terminy „zerówkowe”) i w czerwcu (terminy „zwykłe”). Sesja poprawkowa - we wrześniu.

*

Zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń - podstawowe to ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz kontrola obecności (dwie nieobecności w skali semestru; prowadzący ćwiczenia może ustalić większą liczbę nieobecności, ale wówczas nie ma instytucji nieobecności usprawiedliwionych). Prowadzący ćwiczenia uprawniony jest do wprowadzenia końcowego zaliczenia pisemnego lub ustnego. Decyzje co do limitu nieobecności i decyzję co do końcowego zaliczania na ocenę (pisemnego lub ustnego) prowadzący ćwiczenia podejmuje samodzielnie we własnym zakresie w zależności od liczebności i aktywności grupy studenckiej.

Zakres tematów:

*

Zakres tematyczny dla wykładów i ćwiczeń jest zasadniczo ten sam. [Zob. wyżej komentarz do pola „Uwagi” w części „A”.] Zarówno osoby prowadzące wykład, jak i osoby prowadzące ćwiczenia, dysponują odpowiednią swobodą w zakresie szczegółowości przy omawianiu poszczególnych instytucji postępowania cywilnego; jest to podyktowane stopniem trudności przedstawianej problematyki (konkretnego zagadnienia). Ponadto osoby, prowadzące ćwiczenia uwzględniają w tym zakresie także stopień aktywności studentów na zajęciach. Stosownie do potrzeb dydaktycznych konkretnej grupy (wykładowej; ćwiczeniowej) pewnej zmianie może ulec wskazana niżej kolejność zagadnień.

*

Tematyka przedmiotu:

1) ogólna charakterystyka przedmiotu i zagadnienia wstępne;

2) źródła prawa; historyczny rozwój postępowania cywilnego; nauka i judykatura;

3) rodzaje postępowań cywilnych;

4) normy prawa procesowego; stosunki prawno-procesowe i przesłanki procesowe;

5) zakres ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym;

6) naczelne zasady postępowania cywilnego;

7) przedmiot postępowania cywilnego;

8) organy procesowe i egzekucyjne (właściwość; skład; wyłączenie członka organu);

9) strony i uczestnicy postępowania (zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna; współuczestnictwo procesowe; interwencja główna; interwencja uboczna i przypozwanie; pełnomocnicy procesowi);

10) koszty postępowania; pomoc prawna z urzędu;

11) pisma procesowe i doręczania;

12) posiedzenia sądowe; terminy w postępowaniu;

13) zawieszenie i umorzenie postępowania;

14) mediacja; postępowanie pojednawcze;

15) pozew; rozprawa;

16) dowody i postępowanie dowodowe (zagadnienia ogólne; środki dowodowe; zabezpieczenie dowodu);

17) orzeczenia sądowe – I. (zagadnienia ogólne; wyroki, nakazy zapłaty, postanowienia;

18) orzeczenia sądowe – II. (rektyfikacja; prawomocność; wykonalność; skuteczność);

19) zwyczajne środki zaskarżenia – I. (środki odwoławcze: apelacja i zażalenie);

20) zwyczajne środki zaskarżenia – II. (środki zaskarżenia nie będące środkami odwoławczymi);

21) nadzwyczajne środki zaskarżenia (skarga kasacyjna; skarga o wznowienie postępowania); skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (środek prawny);

22) postępowania odrębne;

23) postępowanie nieprocesowe (przepisy ogólne i przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw);

24) sądownictwo polubowne (zasady ogólne; organizacja; właściwość; postępowanie);

25) postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt sądowych;

26) postępowanie zabezpieczające;

27) postępowanie egzekucyjne (zasady ogólne; egzekucja świadczeń pieniężnych; egzekucja świadczeń niepieniężnych; przepisy szczególne o egzekucji);

28) międzynarodowe postępowanie cywilne;

29) europejskie postępowanie cywilne;

30) dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

31) przegląd końcowy tematyki przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy – prowadzony jest metodą tradycyjną, tj. ustnego przedstawiania poszczególnych zagadnień przez wykładowcę.

*

Ćwiczenia – metody stosowane przez prowadzących ćwiczenia uzależnione są głównie od dwóch czynników: liczebności konkretnej grupy ćwiczeniowej oraz od stopnia aktywności poszczególnych studentów z grupy. Przy prezentowaniu i analizowaniu poszczególnych instytucji procesowych zasadniczo stosowana jest metoda określana mianem „z kodeksem (ustawą) w ręku”; studentom stwarza się możliwości czynnego uczestnictwa, m.in. poprzez zadawanie pytań lub uczestniczenie w dyskusji. W miarę możliwości (kwestia czasu i zakresu przerabianego materiału) stosowane jest także analizowanie casusów z praktyki sądowej - nie tylko na bazie orzecznictwa sądowego (głównie Sądu Najwyższego), ale także na podstawie własnej praktyki zawodowej (część prowadzących zajęcia obok pracy naukowo-dydaktycznej wykonuje także zawody prawnicze - sędziego, adwokata, radcy prawnego).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4, sala 1.3
Karol Weitz, Tadeusz Zembrzuski 484/700 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, Audytorium Maximum, sala A
Tadeusz Ereciński 156/700 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.