Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy - ćwiczenia 2200-1CB057
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

Najnowsze wydania dostępne w danym roku akademickim:

• L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012

• M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011

• M. Barzycka - Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2011

Literatura pomocnicza:

L. Florek (wprow), P.Grzebyk, P. Korzuch, Zbiorowe prawo pracy : orzecznictwo , Warszawa 2010

M. Gersdorf (red.), M.Raczkowski, A.Woźniak, Prawo pracy: kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012

Komentarze (najnowsze dostępne wydania):

M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008.

L. Florek (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011

M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012

J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

B. Wagner (red.) Kodeks pracy.Komentarz, Gdańsk 2011

Komentarze do kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy dostępne w systemach LEX, LeXPolonica, Legalis.

Prowadzący zajęcia wskazują konkretne pozycje powiązane z tematem zajęć

Efekty uczenia się:

Studenci uczestnicy ćwiczeń z prawa pracy:

- potrafią samodzielnie analizować i interpretować teksty prawne

- rozumieją podstawowe instytucje prawa pracy

- potrafią poszukiwać materiałów źródłowych

- potrafią uzasadnić swoje stanowisko i bronić go podczas dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący stosują zróżnicowane kryteria oceny:

- kontrola obecności

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- sprawdziany śródsemestralne w formie pisemnej bądź ustnej

- sprawdziany końcowe

- pisemne pracy zaliczeniowe

- referaty, prezentacje, rozwiązywanie kazusów

Vide opisy zajęć w poszczególnych grupach zajęciowych

Zakres tematów:

Ogólne zagadnienia prawa pracy (przedmiot, systematyka, zasady prawa pracy, źródła prawa pracy),indywidualne prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, podstawy systemu ubezpieczeń społecznych.

Wykaz tematów omawianych w trakcie roku akademickiego (wykaz ma wyłącznie charakter orientacyjny, dobór tematów zależy od osoby prowadzącej, preferencji uczestników, ilości zajęć w semestrze, stopnia złożoności omawianej problematyki):

SEMESTR ZIMOWY

1. Pojęcie, przedmiot i systematyka (praca jako przedmiot regulacji prawnej, praca a służba publiczna, przedmiot prawa pracy, prawo pracy jako gałąź prawa). Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Kierunki zmian prawa pracy.

Podstawowe zasady prawa pracy. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i zakaz dyskryminacji.

2. Źródła prawa pracy – pojęcie i rodzaje źródeł prawa pracy. Źródła powszechnie obowiązujące (Konstytucja RP; kodeks pracy, odrębne akty ustawowe, pragmatyki służbowe, kodeks cywilny jako pomocnicze źródło prawa pracy). Autonomiczne źródła prawa pracy (układy zbiorowe pracy, porozumienie zbiorowe, akty wewnątrzzakładowe: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, statut). Umowy międzynarodowe i akty wspólnotowe.

3. Pojęcie, rodzaje i szczególne cechy stosunku pracy. Podmioty (strony) stosunku pracy (pracodawca, zmiana pracodawcy, pracownik). Zdolność pracodawcy i pracownika do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy

4. Powstanie stosunku pracy. Dane osobowe kandydatów i pracowników. Zawarcie umowy o pracę (umowa o pracę a inne rodzaje umów o świadczenie usług, treść umowy o pracę, forma umowy o pracę, rodzaje umów o pracę)

5. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem. Atypowe formy zatrudnienia: telepraca i praca tymczasowa.

6.Zmiana stosunku pracy: porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, zmiana umówionej pracy na podstawie jednostronnych czynności pracodawcy. Normatywne zmiany treści stosunku pracy

7. Ustanie stosunku pracy. Zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy. Czynności prawne dwustronne (porozumienie stron, porozumienie pracodawców). Wypowiedzenie umowy o pracę (pojęcie, forma, okresy i terminy wypowiedzenia). Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy (związkowa kontrola wypowiadania umów o pracę, zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem). Roszczenia pracownika w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

8. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (przyczyny zwolnień, pojęcie i tryb zwolnienia grupowego, ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy, prawo do odprawy, prawo do ponownego zatrudnienia).

9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

10. Rozwiązanie terminowej umowy o pracę. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania, wyboru lub mianowania. Wygaśnięcie stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy. Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy. Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy (treść świadectwa pracy, roszczenia pracownika w razie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy).

11. Treść stosunku pracy. Prawa i obowiązki stron w stosunkach pracy (prawo pracownika do zatrudnienia na stanowisku odpowiadającym umówionej pracy, prawo pracownika do wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy, prawo pracodawcy do korzystania z wyników pracy pracownika, uprawnienia kierownicze pracodawcy.

12. Obowiązki pracodawcy: obowiązki stanowiące zasady prawa pracy, obowiązki szczegółowe. Obowiązki pracownika. Miejsce pracy (pojęcie miejsca pracy, miejsce wykonywania czynności pracowniczych, sposób określenia miejsca pracy).

13. Czas pracy (pojęcie czasu pracy, wymiar i rozkład czasu pracy, przerwy w pracy - okresy odpoczynku, praca w ustalanie rozkładu czasu pracy, ewidencja czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, w niedziele i święta)

14. Urlop wypoczynkowy i inne przerwy w wykonywaniu pracy. Urlop wypoczynkowy (pojęcie, nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu, urlop proporcjonalny, zasady udzielania i korzystania z urlopów). Wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop). Urlopy bezpłatne, urlopy okolicznościowe, urlopy szkoleniowe, usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

15. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę. Warunki wynagrodzenia za pracę. Składniki wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę – premia, prowizja, dodatki do wynagrodzenia zasadniczego). Inne świadczenia związane z pracą. Ustalanie wynagrodzenia za pracę.

SEMESTR LETNI

1. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę (ograniczenia swobody dysponowania prawem do wynagrodzenia za pracę, ograniczenia dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia za pracę, termin, miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia, sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (pojęcie niewypłacalności, fundusz gwarancyjny, świadczenia gwarancyjne).

2. Odpowiedzialność stron w stosunkach. Odpowiedzialność porządkowa pracowników: przesłanki odpowiedzialności, kary porządkowe i tryb postępowania przy wymierzaniu kar. Odpowiedzialność materialna pracowników: przesłanki odpowiedzialności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, naprawienie szkody, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

3. Odpowiedzialność pracodawcy. Majątkowa odpowiedzialność pracodawcy: odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa, odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracownika. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika: ogólna charakterystyka, odpowiedzialność za wykroczenia, odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawom pracownika, postępowanie w sprawach o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

4. Ochrona pracy. Powszechna ochrona pracy: pojęcie ochrony pracy, obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy (obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie i informacja o ryzyku zawodowym, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba i komisja bezpieczeństwa i higieny pracy). Obowiązki i prawa pracowników w zakresie ochrony pracy. Odpowiedzialność pracowników za naruszenie przepisów i zasad ochrony pracy.

5. Ochrona pracy kobiet i uprawnienia związane z rodzicielstwem. Urlop macierzyński. Urlop wychowawczy. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy związana z macierzyństwem.

6. Zatrudnianie młodocianych. Umowy w celu przygotowania zawodowego i zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac. Ochrona zdrowia młodocianych.

Państwowa Inspekcja Pracy (organizacja Państwowej Inspekcji Pracy, kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy). Społeczna inspekcja pracy.

7. Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Mediacja. Sąd polubowny. Przedawnienie i terminy zawite.

8. Zbiorowe prawo pracy. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy (pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy, ewolucja zbiorowego prawa pracy w Polsce). Związki zawodowe - status prawny oraz podstawowe wolności związkowe (swoboda tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w związki zawodowe, swoboda wyboru władz związku).

9. Uprawnienia związków zawodowych. Reprezentatywność związków zawodowych: Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, reprezentatywność organizacji zakładowych. Uprawnienia i ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Organizacje pracodawców i ich uprawnienia.

10. Rokowania i układy zbiorowe pracy. Pojęcie i charakter prawny układu. Zakres podmiotowy i przedmiotowy układu zbiorowego pracy. Strony układu: zdolność układowa pracodawców, zdolność układowa pracowników. Zawarcie, rejestracja i rozwiązanie układu. Zmiany organizacyjne stron układu.

11. Spory zbiorowe. Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego. Strony sporu zbiorowego. Rozwiązywanie sporu zbiorowego (rokowania, mediacja, arbitraż, strajk). Prawo do strajku i jego ustawowe ograniczenia.

12.Informowanie i konsultacja z pracownikami w przedsiębiorstwie. Rady pracowników Rada pracowników a inne pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracowników. Rada pracowników a związki zawodowe. Europejskie rady zakładowe.

13. Pracownicze ubezpieczenia społeczne - ogólna charakterystyka systemu. Podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych w zależności od indywidualnych preferencji prowadzącego i ustaleń z grupą.

Najczęściej stosowane są następujące metody:

- analiza tekstów prawnych i orzecznictwa

- rozwiązywanie kazusów

- dyskusja

- prezentacja

- referaty

- prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 102
Piotr Grzebyk, Eliza Maniewska 17/30 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 102
Gabriela Gospodarek 12/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Agnieszka Zwolińska 31/30 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Agnieszka Zwolińska 31/30 szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/30 szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Michał Raczkowski 31/30 szczegóły
7 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Michał Raczkowski 22/30 szczegóły
8 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Michał Raczkowski 24/30 szczegóły
9 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 2.12
Agnieszka Zwolińska 33/30 szczegóły
10 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 2.12
Aleksandra Ziętek-Capiga, Gabriela Gospodarek 35/30 szczegóły
11 każda środa, 15:00 - 16:30, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Eliza Maniewska 25/30 szczegóły
12 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Eliza Maniewska 27/30 szczegóły
13 każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Aleksandra Ziętek-Capiga 33/30 szczegóły
14 każda środa, 9:45 - 11:15, Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6, sala 3.12
Aleksandra Ziętek-Capiga, Katarzyna Wieczorek 32/30 szczegóły
15 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/30 szczegóły
16 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, "Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47, sala 08
Eliza Maniewska 27/30 szczegóły
17 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Stary BUW, sala 213
Jacek Lewkowicz 31/30 szczegóły
18 każda środa, 16:45 - 18:15, "Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47, sala 010
Anna Dubowik 23/22 szczegóły
19 każda środa, 18:30 - 20:00, "Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47, sala 010
Anna Dubowik 27/22 szczegóły
20 każda środa, 15:00 - 16:30, "Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47, sala 010
Anna Dubowik 23/22 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.