Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska okresu baroku 3006-LNOB-FAK
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy:

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury XVII-XVIII w. (K_W05);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji literatury barokowej na grunt literatury europejskiej (K_W06);

– definiuje główne kierunki rozwoju w obszarze studiów nad barokiem (K_W08);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W10);

w zakresie umiejętności:

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie literatury baroku (K_U02);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory literatury baroku (K_U07);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08);

w zakresie kompetencji społecznych:

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe baroku i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę będzie się składać:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20%

końcowe zaliczenie ustne 70%

kontrola obecności 10%

Zakres tematów:

1. Literatura drugiej połowy XVI wieku w perspektywie genologicznej – formy prozatorskie i poetyckie.

2. Kryzys formacji renesansowej. Manieryzm, barok, kontrreformacja.

3. Justus Lipsius i neostoicyzm.

4. Jezuici w Europie i Rzeczypospolitej. Łacińska twórczość szkolna w wieku XVII.

5. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Horatius Christianus.

6. Epigramat łaciński w XVII wieku.

7. Stemmaty w późnym średniowieczu, renesansie i baroku.

8. Signum temporis – literatura okolicznościowa.

9. Poezja kunsztowna (poesis artificiosa).

10. Łaciński epos w Polsce – teoria i praktyka. Przegląd dzieł i autorów od wieku XVI do XVIII.

11. Nowożytne przekłady z języków narodowych na łacinę.

12. Łacina i twórczość nowołacińska w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, wykorzystywany będzie materiał ikonograficzny i tekstowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 6
Bartłomiej Czarski 0/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.